logo-print

Ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (ΜΠρΑθ 3192/2021)

Η δήλωση συνέχισης πάσχει ακυρότητα, καθόσον ο πλειστηριασμός ερείδεται επί ανατραπείσας κατάσχεσης

22/09/2021

22/09/2021

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) αίτηση ακύρωσης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (ΜΠρΑθ 3192/2021). Το δικαστήριο έκρινε πως ο πλειστηριασμός ερείδεται επί ανατραπείσας κατάσχεσης.

Πιο συγκεκριμένα, δεκτή εν μέρει έγινε αίτηση ακύρωσης, άλλως εξαφάνισης, δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύσθηκε δυνάμει διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τους γενόμενους δεκτούς ισχυρισμούς του, ο αιτών άσκησε αίτηση ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Ενώ είχε ήδη ορισθεί δικάσιμος επί της τελευταίας αυτής αιτήσεως, η καθ' ης προέβη σε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού. Στο μεταξύ, δημοσιεύθηκε η απόφαση του Ειρηνοδικείου, με την οποία διατάχθηκε η ανατροπή της κατάσχεσης.

Επομένως, το δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι η εν λόγω δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού πάσχει ακυρότητα, καθόσον ο τελευταίος ερείδεται επί ανατραπείσας κατάσχεσης.

Απόσπασμα απόφασης

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι παρόντες διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα εξής: Στις χχ-09-2021 εκτίθενται σε πλειστηριασμό οι αναλυτικά στην αίτηση περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες κυριότητας του αιτούντος.

Ειδικότερα η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύσθηκε με βάση το ./2018 α' απόγραφο εκτελεστό της χχ/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της, δικαιοπαρόχου της 1ης καθ' ης, 2ης καθ' ης με την οποία διαταγή πληρωμής διατάχθηκε να καταβάλει στην αιτούσα τη διαταγή πληρωμής ποσό 222.139,38 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ενώ δυνάμει της ./06-03-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών . επιβλήθηκε κατάσχεση από τη 2η καθ' ης σε βάρος των αναλυτικά στην αίτηση περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών προγραμματίσθηκε δε αρχικώς να εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον της αρμοδίας Συμβολαιογράφου Αθηνών . στις χχ-10-2019 ώστε να πληρωθεί ποσό 200.000,00 ευρώ μέρος δηλαδή της επιταχθείσης οφειλής, ημερομηνία κατά την οποία ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε .

Στη συνέχεια επιδόθηκε στον αιτούντα αντίγραφο εκ του 1ου απογράφου εκτελεστού της ιδίας διαταγής πληρωμής από την 1Π καθ' ης, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της χχ/χχ/χχ-09-2019 απόφασης της ΕΠΑΘ ενεργούσας ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκους διαχειρίστριας των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία … εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία_... που εδρεύει στην Αθήνα (οδός .) δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποιήσεως απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με επιταγή προς εκτέλεση με τη ρητή μνεία στην επιταγή ότι, επί μη καταβολής του σχετικού ποσού, η εκτελεστική διαδικασία θα συνεχισθεί εδραζόμενη στην ./χχ-03-2019 έκθεση κατάσχεσης. Στη συνέχεια ο αιτών άσκησε την από χχ-05-2021 αίτηση ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και, ενώ ορίσθηκε ως δικάσιμος για τη συζήτηση της ανατροπής κατάσχεσης η χχ-06-2021, η 1η καθ' ης δυνάμει της ./χχ-05-2021 πράξης της αρμόδιας Συμβολαιογράφου Αθηνών την χχ-06-2021 προέβη σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού καθόσον δήλωσε ότι στις 2-9-2021 θα διενεργηθεί πλειστηριασμός.

Ωστόσο η εν λόγω δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού πάσχει ακυρότητα καθώς, σύμφωνα και με τα προδιαληφθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, την χχ-06-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. χχ/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία το εν λόγω Δικαστήριο διέταξε την ανατροπή της προαναφερθείσας κατάσχεσης και επομένως ακύρως έγινε δήλωση συνέχισης επί πλειστηριασμού ο οποίος ερείδεται επί ανατραπείσας κατάσχεσης.

Κατόπιν τούτων η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσία βάσιμη και να ακυρωθεί η από χχ-05-2021 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της 1ης καθ' ης με την οποία η τελευταία δήλωσε ότι στις χχ-9-2021 και ώρα 10:00 έως 14:00 θα διενεργηθεί πλειστηριασμός ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ή του νομίμου αναπληρωτή της για είσπραξη ποσού 200.000,00 ευρώ το οποίο αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των παρόντων διαδίκων κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ (ιδιαίτερη δυσχέρεια στην ερμηνεία του κανόνα που εφαρμόσθηκε).

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

send