logo-print

Ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής ιδιότητας

13/11/2018

13/11/2018

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας,

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια ως προς την επιβεβαίωση της ομογενειακής ιδιότητας ορισμένων Αλβανών πολιτών οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ως κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο., κατόπιν και δικών σας παρατηρήσεων επί του θέματος, παρακαλούμε για την εφαρμογή των κατωτέρω:

Στις περιπτώσεις όπου οποτεδήποτε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολιτογράφησης πολίτη Αλβανίας ως ομογενούς κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο., έχουν περιέλθει στην υπηρεσία σας έγγραφα αρμοδίων αστυνομικών ή προξενικών αρχών περί αμφισβήτησης της ομογενειακής του ιδιότητας ή της νομιμότητας χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. στο πρόσωπό του λόγω υποβολής παλαιών πιστοποιητικών από τον ίδιο ή από πρόσωπα του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος (γονείς, αδέρφια, σύζυγοι, τέκνα), κατά τη διαδικασία αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης του Ε.Δ.Τ.Ο., η υπηρεσία σας υποχρεούται να προβαίνει στην ανάκληση της οικείας απόφασης πολιτογράφησης και στην επακόλουθη διαγραφή του ενδιαφερομένου από τα δημοτολόγια (και κατά περίπτωση τα μητρώα αρρένων) όπου διαθέτει μερίδα, εφόσον υφίστανται πληροφορίες για το πρόσωπό του οι οποίες αφορούν (κατά περίπτωση ή/και σωρευτικά):

α. σε πλαστογράφηση προξενικής θεώρησης η οποία προκύπτει ότι έχει χορηγηθεί σε πρόσωπο με διαφορετικά στοιχεία που αποδεδειγμένα δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον πολιτογραφούμενο

β. σε χορήγηση γνήσιας μεν προξενικής θεώρησης με ημερομηνία έκδοσης μετά το 2001, η οποία όμως δεν αποδεικνύεται ότι είναι ομογενειακού τύπου.

Αντιθέτως, δεν θεωρείται ότι αποτελεί επαρκή λόγο ανάκλησης της απόφασης πολιτογράφησης (ακόμα και αν έχει λάβει χώρα ανάκληση του χορηγηθέντος Ε.Δ.Τ.Ο. πριν ή και μετά την έκδοση της οικείας απόφασης πολιτογράφησης), το γεγονός (κατά περίπτωση ή/και σωρευτικά):

α. της χορήγησης προς τον πολιτογραφούμενο, γνήσιας προξενικής θεώρησης η οποία εκδόθηκε προ του 2001 και για την έκδοση της οποίας αναφέρεται από την αρμόδια προξενική αρχή ότι δεν υφίστανται αρχεία για την εξακρίβωση του είδους αυτής, δηλαδή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για θεώρηση ομογενειακού τύπου

β. της υποβολής από τον πολιτογραφούμενο για αρχική χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. ή διαδοχικών ανανεώσεων του, παλαιών πιστοποιητικών τα οποία χαρακτηρίζονται ως μη γνήσια ή ως μη εκδοθέντα από τις αλλοδαπές ληξιαρχικές υπηρεσίες αποκλειστικά επί τη βάσει της αναγραφόμενης σε αυτά ελληνικής εθνικότητας. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται ρητά στη διακινούμενη υπηρεσιακή αλληλογραφία ο λόγος αμφισβήτησης της γνησιότητας των πιστοποιητικών καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το ζήτημα της αναγραφόμενης ελληνικής εθνικότητας συχνά αποσιωπάται ή παραλείπεται, κατ’ αναλογίαν με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 4000/3/10- πβ΄/14-11-2012 όπως ισχύει. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, επιθυμητό είναι πριν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης να διενεργείται από την υπηρεσία σας συγκριτικός έλεγχος μεταξύ των πιστοποιητικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και των μεταγενέστερων που κατατέθηκαν με την αίτηση πολιτογράφησης ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν εμφανίζουν καμία άλλη μεταξύ τους διαφορά πλην εκείνης της αναγραφόμενης εθνικότητας.

Τέκνα τα οποία απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ανήλικα τέκνα πολιτογραφούμενου βάσει των οικείων διατάξεων του Κ.Ε.Ι. και εφόσον ο άλλος γονέας δεν απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια σε χρόνο που εξακολουθούσαν να είναι ανήλικα, αν προκύπτει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι. (δηλ. έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τάξεων πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν εισαχθεί σε ή είναι απόφοιτοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ζητώντας τους κατά περίπτωση προσκόμιση αντιγράφων τίτλων φοίτησης ή σπουδών, η υπηρεσία σας δεν θα προβαίνει στην ανάκληση της απόφασης δημοτολογικής τους εγγραφής αλλά μόνο στην απαιτούμενη μεταβολή της νομικής βάσης κτήσης στο ΟΠΣ Ιθαγένειας, μεριμνώντας και για τη σχετική ενημέρωση της υφιστάμενης εγγραφής τους στο Μητρώο Πολιτών.

Για πολιτογραφούμενους οι οποίοι προέρχονται από οικογένεια τα μέλη της οποίας (γονείς ή αδέρφια) έχουν πολιτογραφηθεί οποτεδήποτε ως ομογενείς ή είναι εφοδιασμένα με ισχύοντα Ε.Δ.Τ.Ο. χωρίς να υφίστανται αντενδείξεις από πλευράς αστυνομικών ή προξενικών αρχών ως προς την ομογενειακή τους ιδιότητα, η απόφαση ανάκλησης της υπηρεσίας σας να κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική αρχή έκδοσης του Ε.Δ.Τ.Ο. για ενημέρωσή της. Για την ενέργεια αυτή συνιστάται να αξιοποιούνται οι πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία σας και τηρούνται στον οικείο φάκελο πολιτογράφησης ή να διενεργείται αναζήτηση πληροφοριών περί υποθέσεων κτήσης ιθαγένειας συγγενικών προσώπων, στη βάση δεδομένων του υφιστάμενου ΟΠΣ Ιθαγένειας.

Επισημαίνεται ότι, αν σε συνέχεια της ανακλητικής σας απόφασης υποβληθεί νέο αίτημα πολιτογράφησης από πλευράς του ενδιαφερόμενου, καθίσταται σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να εξεταστεί πλέον με τις διατάξεις περί ομογενών αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα αυτά θα πρέπει για προφανείς λόγους να εξετάζονται από την υπηρεσία σας κατά απόλυτη προτεραιότητα, λαμβάνοντας σχετική μέριμνα για όλες τις ενδιάμεσες διαδικασίες (έλεγχος, αυτεπάγγελτες αναζητήσεις, πρόσκληση σε συνέντευξη, κ.λπ.). Αυτονόητο είναι ότι εάν έχει επαναχορηγηθεί Ε.Δ.Τ.Ο. στον ενδιαφερόμενο τότε αυτός διατηρεί τη δυνατότητα υποβολής της νέας αίτησής του βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.3838/2010.

Υποθέσεις για τις οποίες ενώ έχει εκδοθεί (και δημοσιευθεί) απόφαση πολιτογράφησης αλλά συνεχεία του ανωτέρω σχετικού παρέμειναν σε εκκρεμότητα, εφόσον δεν ανακαλούνται βάσει των οδηγιών της παρούσης, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοτολογικής εγγραφής των ενδιαφερομένων.

Υποθέσεις για τις οποίες η υπηρεσία σας έχει ήδη προβεί σε ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης, ενέργεια στην οποία δεν θα προέβαινε ενδεχομένως υπό το φως των ανωτέρω, παρακαλείστε να τις επανεξετάσετε επαναφέροντας τις αρχικές αποφάσεις πολιτογράφησης σε ισχύ εφόσον αυτός είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος για να διατηρήσουν οι ενδιαφερόμενοι την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ήδη νέο αίτημα κτήσης ιθαγένειας, δέον είναι να μεριμνήσετε για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση αυτού.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω οδηγίες εφαρμόζονται κατά αναλογία και για τις εκκρεμείς αιτήσεις (δηλαδή για όσες δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση πολιτογράφησης δημοσιευμένη σε Φ.Ε.Κ.) εφόσον αυτές αφορούν σε κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο. των οποίων αμφισβητείται η ιδιότητα του ομογενούς.

Ως προς το ζήτημα της έκβασης τυχόν υποβληθείσας δικογραφίας της αστυνομικής αρχής έκδοσης του Ε.Δ.Τ.Ο., παρότι αξίζει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας Κ.Υ.Α. για την έκδοση των Ε.Δ.Τ.Ο. προς τους ομογενείς από Αλβανία, τυχόν αθώωση ή μη άσκηση ποινικής δίωξης λόγω θέσης της υπόθεσης στο αρχείο, επιφυλάσσει στον ενδιαφερόμενο ομογενή ευνοϊκή μεταχείριση μέσω άρσης των λόγων μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ως προς τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο., από πλευράς μας θεωρείται παγίως ότι η ύπαρξη ή μη καταδικαστικής απόφασης σχετίζεται αποκλειστικά με την απόδοση ή μη ποινικών ευθυνών στον εναγόμενο και δεν εμπλέκεται με τη διοικητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες σας στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

send