logo-print

Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας για το προσχέδιο του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα

19/05/2020

20/05/2020

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΠΑ.Σ.Δ.Α.) ο οποίος αποτελεί τον επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης των διαχειριστών αφερεγγυότητας, με μέλη του μαχόμενους επαγγελματίες νομικούς και οικονομολόγους που πιστοποιήθηκαν επιτυχώς ως Διαχειριστές Αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του νέου θεσμού που εισήχθη στη χώρα μας με το Π.Δ. 133/2016, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση επί του προσχεδίου του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, όπως αυτό δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα καθημερινής εφημερίδας, που κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:

Το προτεινόμενο προσχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα συνιστά σημαντική τομή του πτωχευτικού δικαίου στη χώρα μας και επιλύει στην ορθή, κατ’ αρχήν, κατεύθυνση αρκετά ζητήματα, παρουσιάζει όμως και αρκετές αστοχίες.

Η εκ νέου νομοθέτηση ενός Κώδικα, ο οποίος μάλιστα αν και είναι σχετικά πρόσφατος (Ν. 3588/2007) έχει υποστεί στην διαδρομή του μέχρι σήμερα αρκετές τροποποιήσεις, πρέπει να στηρίζεται στις συνταγματικές αρχές και να παρακολουθεί την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη στην Ευρώπη. Θα πρέπει οι διατάξεις του να προσαρμόζονται στις σύγχρονες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο και στο ενωσιακό κεκτημένο, χωρίς να επηρεάζονται από μονομερή συμφέροντα.

Επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούμε αναλυτικά επί του συνόλου των διατάξεων του σχεδίου του νέου ΠτΚ όταν αυτό τεθεί σε διαβούλευση, ο χρόνος της οποίας θα πρέπει να είναι προφανώς επαρκής και αντίστοιχος στη σπουδαιότητα του νομοθετήματος, επισημαίνουμε κατ’ αρχήν τα εξής:

Τροποποιούνται διατάξεις του ΠΔ 133/2016 (Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας) και προβλέπεται ότι ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας δύναται να διοριστεί δικηγορική εταιρεία ή ελεγκτική εταιρεία ή συμβουλευτική εταιρεία ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015 (άρθρο 136).

Δηλαδή, οι εταιρίες που αναλαμβάνουν από τις τράπεζες τη διαχείριση κόκκινων δανείων θα μπορούν να ορίζονται σύνδικοι και να είναι επικεφαλής των διαδικασιών ρευστοποίησης, ακόμα και των διαδικασιών της πτώχευσης του φυσικού προσώπου, μη εμπόρου, που πλέον εντάσσεται στο πτωχευτικό δίκαιο.

Η ρύθμιση αυτή συνδυάζεται με την επίσης καινοφανή πρόβλεψη ότι θα μπορεί να διορίζεται ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μιας πτώχευσης (σύνδικος), πρόσωπο που θα επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο πιστωτή, και όχι πρόσωπο που θα επιλέγεται από ανεξάρτητο Δικαστήριο (άρθρα 5, 64, 98, 99)!

Έτσι, οι τράπεζες, ως συνήθως έχουσες το μεγαλύτερο ποσό των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, θα μπορούν να εκκινούν διαδικασία πτώχευσης κατά του οφειλέτη (εμπόρου ή και ιδιώτη), να υποδεικνύουν και να διορίζεται ως σύνδικος, χωρίς δυνατότητα εναντίωσης, την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που έχει αναλάβει την είσπραξη της απαίτησης από τον οφειλέτη ή όποια άλλη εταιρία στήσουν για το σκοπό αυτό.

Η παραπάνω διάταξη, ως τίθεται στο προσχέδιο του ΠτΚ, παραβιάζει:

Α) Το Σύνταγμα και το δικαίωμα ιδιοκτησίας, καθώς η διαδικασία αφερεγγυότητας στην πράξη θα ελέγχεται εξ' ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα από έναν πιστωτή, ο οποίος προφανώς θα ενεργεί πρώτα προς όφελος του θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα των υπολοίπων πιστωτών (μεταξύ των οποίων είναι εργαζόμενοι, Δημόσιο, ΕΦΚΑ) στη διαδικασία των αναγγελιών, των επαληθεύσεων ή και της κατάταξης των πιστωτών.

Β) Τις αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας στο πρόσωπο του συνδίκου, όπως αυτές απορρέουν και επιβάλλονται από το πνεύμα του Πτωχευτικού Δικαίου, της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 2019-1023 (άρθρα 26 και 27) και από σύγχρονους κώδικες δεοντολογίας διαχειριστών αφερεγγυότητας, όπως τον CodeofEthics της Βρετανικής Ένωσης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

Γ) Την αρχή της διαφάνειας των προσώπων που διαχειρίζονται τη διαδικασία, καθότι θα είναι θολό και δυσχερώς ελέγξιμο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νομικών προσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.,διαχειριστές αφερεγγυότητας στις πτωχεύσεις διορίζονται από το Δικαστήριο σχεδόν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, και όχι εταιρείες, οι οποίοι απολαμβάνουν τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του τρίτου προσώπου, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων.

Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη απάλειψη των σχετικών προβλέψεων στο προς συζήτηση νομοσχέδιο και επιπλέον η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου της ανάθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε εταιρεία ή διαχειριστή αφερεγγυότητας ελεγχόμενους από τους πιστωτές ή σχετιζόμενους με οποιοδήποτε τρόπο με αυτούς. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών από Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που είναι ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα, εγγυάται :

  • Την τήρηση της νομιμότητας και την ασφαλή λειτουργία των αρχών της ελεύθερης οικονομίας χωρίς εμμονή στον κυρωτικό χαρακτήρα της πτώχευσης, αφού ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας – φυσικό πρόσωπο – αναλογίζεται τις κοινωνικές επιπτώσεις της διαδικασίας (οδηγία ΕΕ/2019/1023).
  • Την ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών που έχουν την ίδια θέση.
  • Την αποτροπή των καταχρήσεων των διαδικασιών μέσω κακόπιστων ή μεροληπτικών χειρισμών.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Αφερεγγυότητας δηλώνει παρών και διαθέσιμος να παράσχει τη συνδρομή του, απορρέουσα από την κατάρτιση και πρακτική εμπειρία των μελών του, σε κάθε πρωτοβουλία αλλά και ενώπιον της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα συσταθεί με σκοπό την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send