logo-print

Αντίθετος ο ΔΣΑ στη διάταξη για τους έμμισθους δικηγόρους στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος

Στοχευμένη αποχή ΔΣΑ σε Τράπεζα Πειραιώς και Intrum Hellas - Επιλογή νέου τραπεζικού συνεργάτη ΔΣΑ

30/07/2019

30/07/2019

Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη σημερινή (29/7) συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

1. Στοχευμένη αποχή ΔΣΑ σε Τράπεζα Πειραιώς και Intrum Hellas

Σε συνέχεια της από της 29.5.2019 απόφασης του ΔΣ του ΔΣΑ και κατόπιν συνάντησης της ορισθείσας Επιτροπής Συμβούλων (Ανδρ. Κουτσόλαμπρος, Φ. Κωτσής, Δ. Αναστασόπουλος, Χ. Κονδύλης, Κων. Ρίζος) υπό τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, με τους εκπροσώπους της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την οποία δεν υπήρξε εκ μέρους της Τράπεζας δέσμευση για την αναγνώριση της αληθούς νομικής φύσης της σχέσης των αμειβομένων με ΤΠΥ συναδέλφων ως εμμίσθου εντολής, προ της απόσχισης του κλάδου Επισφαλών Απαιτήσεων της Τράπεζας και την εκχώρηση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου στην εταιρεία Intrum Hellas, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η προκήρυξη στοχευμένης αποχής όλων των δικηγόρων Αθηνών από τις 16.9.2019:

α) Από τις δίκες στις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas είναι ενάγουσα ή αιτούσα ή προσφεύγουσα ή ανακόπτουσα, ή επισπεύδουσα,

β) Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (η ίδια) ενάγουσα ή αιτούσα ή προσφεύγουσα ή ανακόπτουσα. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas έχει επιτύχει υπέρ αυτής προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτής αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).

γ) Ειδικά στην αναγκαστική εκτέλεση αποχή από την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς ή/και της Intrum Hellas, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas έχει ασκήσει ένδικο μέσο.

Η αποχή δεν εκτείνεται:

ι) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης,

ιι) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης ,

ιιι) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.

2. Επιλογή τραπεζικού συνεργάτη ΔΣΑ

Έγινε δεκτή η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του ΔΣ του ΔΣΑ για την κατάρτιση σχεδίου πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή τραπεζικού συνεργάτη. Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων (ενδεικτικά) :

• η παροχή δυνατότητας ανέξοδης πληρωμής υποχρεώσεων προς τρίτους (φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές εισφορές, ρυθμίσεις, κ.λπ.) στους Δικηγόρους Αθηνών, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και μέσω τραπεζικού καταστήματος,

• η χορήγηση δωρεάν τερματικών POS στους δικηγόρους Αθηνών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τον ΔΣΑ,

• η χορήγηση προνομιακού επιτοκίου καταθέσεων τόσο για τον ΔΣΑ, όσο και για τα μέλη του,

• η παροχή στα μέλη του ΔΣΑ δυνατότητας εξόφλησης των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και της ετήσιας συνδρομής – εισφοράς του ΔΣΑ, σε τουλάχιστον 12 άτοκες δόσεις,

• η πρόβλεψη ευνοϊκής πολιτικής χορήγησης πιστώσεων της συνεργαζόμενης τράπεζας προς τους δικηγόρους Αθηνών,

• η αύξηση του αριθμού των ΑΤΜ στους χώρους των δικαστηρίων,

• η υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου και η διαλειτουργικότητα με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Ολομέλειας.

3. Σχέδιο Νόμου «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Αφού έλαβε υπόψη του τις ρυθμίσεις για τους εμμίσθους δικηγόρους, της παρ.14 του άρθρου 117 του Σχεδίου Νόμου «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που κατατέθηκε στη Βουλή, το ΔΣ του ΔΣΑ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και ζητεί την απόσυρση της απαράδεκτης αυτής διάταξης από το σχέδιο νόμου, για τους κάτωθι λόγους:

• Είναι απολύτως άνιση και άδικη η πρόβλεψη λύσης των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων που υπηρετούν στους καταργούμενους φορείς, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και εντάσσονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν για το λοιπό προσωπικό προβλέπεται η μεταφορά αυτού στην ιδρυόμενη αρχή.

• Είναι αντίθετες στα άρθρα 42 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για λύση των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων χωρίς καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως.

• Είναι αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 139 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για παραπομπή των εμμίσθων δικηγόρων σε Πειθαρχικό Όργανο, έτερο του προβλεπομένου στον Κώδικα Δικηγόρων.

• Είναι αντίθετη στον Κώδικα Δικηγόρων (ιδίως άρθρο 5 περ.γ΄και ε΄) η προβλεπόμενη υποχρέωση των εμμίσθων δικηγόρων, να συλλέγουν και να παραδίδουν στοιχεία από υποθέσεις που άλλοι συνάδελφοί τους έχουν χειριστεί.

Κατόπιν αυτών, συγκροτήθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του ΔΣ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Δημήτριο Αναστασόπουλο και Ελευθέριο Ράντο, προκειμένου να συναντηθεί άμεσα με τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις του σώματος και να ζητήσει τις σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις.

Πηγή: dsa.gr
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ