logo-print

ΑΠΔΠΧ: Ο ΕΦΚΑ οφείλει να ενημερώνει τους εξεταζόμενους από επιτροπές ΚΕΠΑ για τα ονόματα των ιατρών - μελών τους

Οι προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να ενημερώνονται για την ταυτότητα των ιατρών μελών τους

18/07/2019

19/07/2019

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Με απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απηύθυνε προειδοποίηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης , επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. για την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Αρχή.

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία εναντίον του ΕΦΚΑ και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), με την οποία η καταγγέλουσα υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί παραποίησαν τα ιατρικά δεδομένα της με σκοπό να αποτρέψουν την πρόσβασή της στα ωφελήματα που προβλέπονταν για την πάθησή της.

Κατά της εν λόγω γνωμάτευσης, η καταγγέλλουσα υπέβαλε προσφυγή ενώπιον της Β΄θμιας Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. διαφωνώντας με την ιατρική εκτίμηση– γνωμάτευση καθώς και με το ποσοστό αναπηρίας με το οποίο αξιολογήθηκε ο βαθμός αναπηρίας της.

Η απόφαση της ΑΠΔΠΧ

Σύμφωνα με την Αρχή, από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης της καταγγέλλουσας από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ονόματα των ιατρών–μελών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και/ή του εκπροσώπου αυτού (βλ. άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α’ ν. 2472/1997), όπως και κάθε προσώπου που απασχολείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας, χωρίς βεβαίως να είναι εκτελών την επεξεργασία

Από το έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ προς τον πληρεξούσιο της καταγγέλλουσας, προκύπτει ότι απορρίφθηκε το αίτημά της να λάβει γνώση των ονομάτων των ιατρών που συμμετείχαν στην επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. «καθώς πρόκειται για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους κάτωθι σοβαρούς λόγους» και δεν περιγράφεται επακριβώς η οικεία έννομη σχέση, το δικαίωμα για την αναγνώριση του οποίου κρίνονται απολύτως αναγκαία και πρόσφορα τα ζητούμενα στοιχεία.

Επιπλέον δε, ζητήθηκε η προσκόμιση εισαγγελικής παραγγελίας, η οποία θα έπρεπε, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να μην αποτελεί απλώς διαβιβαστικό της σχετικής αίτησης χωρίς τη ρητή έκφραση της γνώμης του συντάκτη της.

Η Αρχή επεσήμανε καταρχάς ότι το ονοματεπώνυμο των μελών της επιτροπής ή η ιδιότητά τους ως ιατρών δεν συνιστά ευαίσθητο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, όπως εσφαλμένα διαλαμβάνεται στην ανωτέρω απάντηση.

Επιπλέον, στην αιτιολογία απόρριψης του αιτήματος ενημέρωσης και πρόσβασης ουδεμία αναφορά έγινε στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2472/1997 αλλά σε νομικό πλαίσιο και διαδικασίες εκτός του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, το ΙΚΑ στο ίδιο έγγραφο, προκειμένου να απορρίψει το συναφές αίτημα, διέλαβε ότι «(γ) Το έννομο συμφέρον και το αντίστοιχο δικαίωμά σας, συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα των φορέων των προσωπικών δεδομένων, δεν υπερέχει προφανώς των τελευταίων», χωρίς να προβεί σε επίκληση των οικείων νομικών βάσεων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και χωρίς να παραθέσει τα πραγματικά στοιχεία με βάση τα οποία κατέληξε στην απόρριψη του συναφούς αιτήματος.

Τέλος, η «απαίτηση» περί προσκόμισης εισαγγελικής παραγγελίας παραβλέπει ότι οι ρυθμίσεις του ν. 2472/1997, ως ειδικές, κατισχύουν άλλων γενικών διατάξεων της νομοθεσίας, που αφορούν διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 περιπτ. β΄ του ΚΟΔΚΔΛ (ν. 1756/1988) για τις εισαγγελικές παραγγελίες και δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας από την τήρηση των υποχρεώσεών του με βάση τον ν. 2472/1997.

Η Αρχή επισημαίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ενώ απέρριψε το σχετικό αίτημα, δεν ενημέρωσε το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να προσφύγει στην Αρχή ούτε κοινοποίησε την απάντησή του στην Αρχή κατ’ άρ. 12 παρ. 4 ν. 2472/1997 και, επομένως, δεν εφαρμόσθηκε εν προκειμένω το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως εκ τούτου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας όφειλε α) να ενημερώσει την καταγγέλλουσα για την ταυτότητα των ιατρών μελών της επιτροπής, καθώς και για το δικαίωμά της να προσφύγει στην Αρχή, και β) να κοινοποιήσει την απάντησή του στην Αρχή.

Με βάση τα ανωτέρων, η Αρχή:

1. Έκρινε ότι ο ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε να ενημερώσει την καταγγέλλουσα για την ταυτότητα των ιατρών μελών της επιτροπής, καθώς και για το δικαίωμά της να προσφύγει στην Αρχή, και να κοινοποιήσει την απάντησή του στην Αρχή.

2. Επέβαλε στον ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης της καταγγέλλουσας και μη κοινοποίησης της απάντησής του στην Αρχή, την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. για την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Αρχή.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 20/2019 της ΑΠΔΠΧ.