logo-print

Αποχή απο πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών αποφάσισαν δικηγόροι Αθηνών

Και δεκαπενθήμερη αποχή από τις υποθέσεις της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

17/06/2021

17/06/2021

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Κατά τη συνεδρίαση της 16.6.2021 το ΔΣ του ΔΣΑ κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε τα εξής:

1. Αποχή των δικηγόρων Αθηνών από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών (από 17.6.2021 έως 31.7.2021)

Το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους. Με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού νόμου (ν. 4738/2020), επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης». Τούτο καταδεικνύει ότι, όπως έχουμε πολλαπλώς επισημάνει, η προστασία των ευάλωτων οφειλετών με το νέο νόμο είναι απισχνασμένη και η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι αποφλοιωμένη και κόλουρη σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ του ΔΣΑ εμμένει στην πάγια θέση για την άμεση αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών με νομοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον μέχρι τη θέσπιση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, καθώς και τη θέσπιση δεοντολογικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου.

Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω αιτήματα δεν έχουν εισέτι γίνει δεκτά, και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι θα ακολουθήσει ορυμαγδός αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος ευάλωτων οφειλετών (κατά τον ορισμό του άρθρου 217 ν. 4738/2020), το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε μέχρι 31.7.2021 την αποχή όλων των δικηγόρων από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας που επισπεύδεται από τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη , υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο· η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) , και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ)

  Η ανωτέρω απόφαση ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία απο το Δ.Σ.

Παρών ψήφισαν οι Σύμβουλοι:Αντώνιος Αντανασιώτης, Χάρης Κονδύλης, Αγγελική Σεραφείμ και Ζώης Σταυρόπουλος, λευκό ψήφισε ο Σύμβουλος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ενω απόντες ήταν οι Σύμβουλοι Σωτήριος Διαμαντόπουλος, Χρήστος Κακλαμάνης, Βενιαμίν Μπατής, και Βασίλειος Παπαστεργίου.

2. Δεκαπενθήμερη αποχή από τις υποθέσεις της ΑΕΠΠ

To ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη δεκαπενθήμερης αποχής (από 22.6.2021 έως και 6.7.2021) από όλες τις δίκες στις οποίες είναι διάδικος η ΑΕΠΠ καθώς και την αποχή των συναδέλφων της ΑΕΠΠ από κάθε νομική ενέργεια (σύνταξη, αποστολή απόψεων, υπομνημάτων κλπ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Αίτημα του ΔΣΑ είναι να επιστραφεί άμεσα το αρχείο των δικαστικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία, ώστε να περιφρουρηθεί η ανεξαρτησία της νομικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι να μπορούν ασκήσουν λυσιτελώς τα καθήκοντά τους.

Το ΔΣ συγκρότησε Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του ΔΣ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Χάρη Κονδύλη και Ελευθέριο Ράντο, η οποία θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις Διοικήσεις του ΣτΕ και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σχετικά με την αποχή και τους λόγους διενέργειάς της.

Παράλληλα, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Επικρατείας καθώς και σε όλα τα μέλη του ΔΣΑ που υπηρετούν στην ΑΕΠΠ, είτε ως μέλη της ΑΕΠΠ, είτε ως ειδικοί επιστήμονες.

3. Οικονομική συνδρομή του ΔΣΑ για σοβαρή ιατροχειρουργική επέμβαση τέκνου συναδέλφου

Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης που επιδεικνύει ο Σύλλογος έναντι των μελών του που έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη, αποφασίστηκε ομόφωνα η οικονομική συνδρομή ύψους 5.000€ από το Λογαριασμό Αλληλεγγύης υπέρ συναδέλφου, το τρίχρονο τέκνο της οποίας πρέπει να υποβληθεί σε σοβαρή ιατροχειρουργική επέμβαση, προς αντιμετώπιση εγκεφαλικής παράλυσης, η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, ούτε από την κοινωνική ασφάλιση.

H οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του νοσοκομείου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

Παράλληλα, τα μέλη του ΔΣ δεσμεύθηκαν να συνδράμουν και οι ίδιοι εξ ιδίων τη συνάδελφο προς το σκοπό αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει.

Το ΔΣ καλεί όλους τους συναδέλφους και τους λοιπούς δικηγορικούς συλλόγους της χώρας να συνδράμουν τη συνάδελφο στο μέτρο του εφικτού.

Ανάλογη έκκληση απευθύνεται αφ’ ενός στον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών και αφ’ ετέρου στην Τράπεζα Πειραιώς, τραπεζικό συνεργάτη του ΔΣΑ.

Πηγή: dsa.gr
Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send