logo-print

Αποζημίωση λόγω τρομοκρατικής ενέργειας σε δικαστικό λειτουργό (ΔΠρΑθ)

Ζημιές από "τυφλό χτύπημα" με εκρηκτικό μηχανισμό - Ευθύνη του Δημοσίου λόγω της μη φύλαξης της οικίας από την αστυνομία τις βραδινές ώρες

28/06/2018

04/07/2018

Αγωγή περί κλήρου
Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024

Με την 2718/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή αγωγή των εναγουσών, γειτόνων δικαστικής λειτουργού, στην οικία της οποίας είχε τεθεί εκρηκτικός μηχανισμός και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην 1η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 34.625 ευρώ (= 27.625 υλική ζημία + 7.000 ηθική βλάβη ), και στη 2η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 17.850 ευρώ (= 10.850 υλική ζημία + 7.000 ηθική βλάβη) νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής (Σ.τ.Ε. 3236/2013, σκ.7), έως την εξόφληση, με 6% επιτόκιο υπερημερίας (25/2012 Α.Ε.Δ.), κατ’ άρθρο 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26.6/10.7.1944, Α΄139). 

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη αφενός μεν, ότι, υποχρέωση για την προστασία τόσο του γενικού συμφέροντος, όσο και της ζωής και περιουσίας των πολιτών, καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών έχει το Ελληνικό Δημόσιο δια των αστυνομικών του οργάνων, ενώ, έξαλλου, τρίτοι που υπέστησαν υλική ζημία από τρομοκρατική ενέργεια δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδιώξουν την αποζημίωσή τους από το Δημόσιο αποκλειστικά βάσει των ειδικών διατάξεων, αλλά και βάσει της διάταξης του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., αφετέρου δε, σύμφωνα με προσκομιζόμενο από τη Διοίκηση, έγγραφό της, κατά το χρόνο του ένδικου συμβάντος (22.11.2012 και ώρα 1:45), και ενώ, ήδη από το έτος 2011 είχε εκδοθεί διαταγή από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής για την καθημερινή νυχτερινή φύλαξη (κατά τις ώρες 22:00΄έως 06:00΄) της οικίας Προέδρου Εφετών, δε διατίθετο αστυνομικός σκοπός προς φύλαξη της ανωτέρω από το αρμόδιο Α.Τ., με αποτέλεσμα λόγω της μη φύλαξης της οικίας της εν λόγω δικαστικού λειτουργού, να τοποθετηθεί και να εκραγεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενέργεια με χαρακτήρα «τυφλού χτυπήματος» που χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική, έκρινε ότι εν προκειμένω συντρέχει παράνομη παράλειψη των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 105 ΕΙΣ.Ν.Α.Κ.

Ακολούθως, από την έκρηξη και το ωστικό κύμα του αυτοσχέδιου αυτού εκρηκτικού μηχανισμού που ήταν απόρροια της παράνομης κατά τα προαναφερόμενα παράλειψης των αστυνομικών οργάνων του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου, συνιστάμενης στη διακοπή φύλαξης κατά τις νυχτερινές ώρες της οικίας της ανωτέρω δικαστικού λειτουργού, υπέστησαν οι ενάγουσες, οι οποίες διαμένουν και στην κυριότητα των οποίων ανήκουν ακίνητα όμορα της οικίας της εν λόγω δικαστικής λειτουργού, υλική ζημία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα αποσπάσματα του βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων, τα αναλυτικά περιγραφόμενα στις προαναφερόμενες τεχνικές εκθέσεις και τα μη ειδικότερα αμφισβητούμενα από το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, αφενός μεν η 1η ενάγουσα υπέστη ζημία όσον αφορά στο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα επιφάνειας και στην υπό στοιχείο Α΄ μεζονέτα της και στο αυτοκίνητο της, ανερχόμενης συνολικά στο ποσό των 27.625 ευρώ, αφετέρου δε η 2η ενάγουσα υπέστη ζημία όσον αφορά στην υπό στοιχείο Β΄ μεζονέτα κυριότητάς της, στην ως άνω διεύθυνση, ανερχόμενης στο ποσό των 10.850 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η υλική ζημία που καθεμία των εναγουσών υπέστη τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την κατά τα ανωτέρω παράνομη παράλειψη των αστυνομικών οργάνων του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι οι πιο πάνω παραλείψεις των αστυνομικών οργάνων συνιστούν αντικειμενικώς πρόσφορη αιτία για τη μη αποτροπή της ως άνω ισχυρής έκρηξης που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική ενέργεια και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση των ανωτέρω υλικών ζημιών των εναγουσών.

Συνεπώς, στοιχειοθετείται αποζημιωτική ευθύνη του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 105 ΕΙΣ.Ν.Α.Κ.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι από την ισχυρή έκρηξη αυτή και το ωστικό κύμα που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική ενέργεια, ενόψει και των συνθηκών της παράνομης παράλειψης των οργάνων του εναγομένου (ισχυρή έκρηξη και ωστικό κύμα σε απόσταση 50 μέτρων, κατά τις νυκτερινές ώρες, με χαρακτήρα τυφλού χτυπήματος λόγω παράλειψης φύλαξης της οικίας προσώπου παρά την έκδοση σχετικής οδηγίας καθημερινής φύλαξης), το είδος και την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν (σοβαρές και εκτεταμένες ζημίες στις οικίες των εναγουσών, όπου, όπως προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα αποσπάσματα βιβλίου συμβάντων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και την ένορκη βεβαίωση, συνοικούν με την οικογένεια και τα ανήλικα τέκνα τους), οι ενάγουσες βίωσαν μεγάλη στεναχώρια, ψυχική ταλαιπωρία και αναστάτωση, έκρινε ότι αυτές υπέστησαν ηθική βλάβη, για την ικανοποίηση της οποίας καθεμία από αυτές δικαιούται το δίκαιο και εύλογο ποσό των 7.000 ευρώ. 

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

send