logo-print

Blockchain: Πλησιάζει η νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

Στόχος να δοκιμαστεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υποδομής για τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων που βασίζονται στην DLT

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή πολιτική συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε στις 24 Νοεμβρίου, μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT).

Το πιλοτικό καθεστώς καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας υποδομής της αγοράς DLT, καθορίζει ποια χρηματοπιστωτικά μέσα DLT μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και περιγράφει λεπτομερώς τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών της αγοράς DLT, των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ESMA.

 

Το πιλοτικό καθεστώς DLT έχει στόχο να δοκιμάσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υποδομής για τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων που βασίζονται στην DLT.

Τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία είναι μια από τις βασικές εφαρμογές της DLT για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το κατανεμημένο καθολικό είναι, υπό ευρεία έννοια, μια βάση δεδομένων κοινόχρηστη σε συναινετική βάση μέσω της οποίας επικυρώνεται μια συναλλαγή.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου αφορά τα ακόλουθα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις:

  • ορισμός της υποδομής της αγοράς DLT
  • ανώτατα όρια που επιτρέπουν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή την καταχώριση σε κατανεμημένο καθολικό
  • εποπτεία: οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα παραμείνουν υπεύθυνες για την αδειοδότηση, ενώ η ESMA θα μπορεί να εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση. Η γνωμοδότηση δεν θα είναι δημόσια ούτε δεσμευτική, αλλά θα απαιτείται επεξήγηση σε περίπτωση που οι εθνικές αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να παρεκκλίνουν σημαντικά από αυτήν
  • προστασία των καταναλωτών: οι διαχειριστές DLT θα έχουν στη διάθεσή τους μηχανισμούς για τη διαχείριση των καταγγελιών των πελατών και την αποζημίωσή τους

Αυτό το πιλοτικό καθεστώς θα ισχύσει για τρία χρόνια και στο τέλος της περιόδου αυτής η Επιτροπή, με βάση τις συμβουλές της ESMA, θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με θέμα το κόστος και τα οφέλη της παράτασης, της τροποποίησης ή της λήξης του.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή πρότεινε τον κανονισμό για την DLT τον Σεπτέμβριο του 2020, μαζί με τις προτάσεις που υπέβαλε για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA), την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) και μια συμπληρωματική τροποποιητική οδηγία. Η παρούσα δέσμη για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα καλύπτει ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν τίθενται εμπόδια στη χρήση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η δέσμη στηρίζει την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, παρέχοντας παράλληλα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε καταναλωτές και επενδυτές.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό DLT εγκρίθηκε από τους πρέσβεις των κρατών μελών στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων. Θα εγκριθεί τώρα επισήμως από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ.

Η Διαμεσολάβηση
Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ