logo-print

Covid-19: Αυτό είναι το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Οδηγίες για τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τις λοιπές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

05/10/2020

06/10/2020

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Στην υιοθέτηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τον Covid-19 σε όλες τις υπηρεσίες ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης προχώρησε η αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης.

Διαβάστε επίσης: Εξυπηρέτηση δικηγόρων από δημόσιες υπηρεσίες στην περίοδο του κορωνοϊού: Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Συγκεκριμένα, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκπόνηση πρωτοκόλλου σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος covid19» και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση του κατωτέρω υγειονομικού πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ, κατάλληλα προσαρμοσμένου, για όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

Λοίμωξη από τον κορωνοϊό Sars-CoV-2 (COVID-19)

Οδηγίες για τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τις λοιπές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στόχος

Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών που ακολουθούν έχει ως στόχο:

 • Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης της νόσου σε όλους τους εργαζομένους του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας
 • Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.

1. Σχέδιο Δράσης-Συντονιστής

Κάθε υπηρεσία (Υπουργείο, Δικαστικές Αρχές, Υποθηκοφυλακεία, νπδδ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) πρέπει να έχει το αργότερο εντός εβδομάδας από την έκδοση της παρούσας:

α. Εκπονήσει Σχέδιο Δράσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες του κατά περίπτωση επαγγελματικού χώρου για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού σε αυτόν. Στο Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά η υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός και εκτός του επαγγελματικού χώρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον επαγγελματικό χώρο, του προσώπου που δεν φέρει μάσκα. Επίσης, όπου υφίσταται η δυνατότητα και είναι ανάλογη η φύση της υπηρεσίας (πχ υποθηκοφυλακεία, υπηρεσίες ποινικού μητρώου κλπ), πρέπει να ορίζεται ότι οι πολίτες θα προσέρχονται στην υπηρεσία κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

β. Ορίσει έναν υπάλληλο της υπηρεσίας ως συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και έναν ως Αναπληρωτή Συντονιστή. Ο Συντονιστής προτείνεται να είναι ο προϊστάμενος της Γραμματείας, προκειμένου για δικαστικές αρχές και ένας άλλος προϊστάμενος προκειμένου για τις λοιπές υπηρεσίες. Αναπληρωτής ορίζεται αναλόγως έτερος προϊστάμενος ή εν ελλείψει άλλος υπάλληλος.

Στο Σχέδιο Δράσης εντοπίζονται οπωσδήποτε τα σημεία ή οι θέσεις ανά είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και καθορίζονται ανάλογα τα ειδικότερα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού.

Καθήκοντα Συντονιστή

Ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής Συντονιστής μεριμνούν:

 • για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους
 • για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της υπηρεσίας και
 • για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

2. Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

2.1. Κλινικά/Επιδημιολογικά κριτήρια και ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19

Κλινικά κριτήρια:

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα:

 • επίμονο βήχα (ξηρό ή παραγωγικό),
 • πυρετό,
 • δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας και
 • επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Επιδημιολογικό κριτήριο

• στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων.

Ταξινόμηση κρουσμάτων:

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί ένα τουλάχιστον από τα κλινικά κριτήρια.

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και το επιδημιολογικό κριτήριο.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια.

Επαφή κρούσματος: Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο
 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης
 • άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξη
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19.

2.2 Διαχείριση υπόπτου κρούσματος ΕΚΤΟΣ του χώρου εργασίας

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της υπηρεσίας:

 • παραμένει στο σπίτι και
 • ειδοποιεί τον Συντονιστή της υπηρεσίας για τις περαιτέρω ενέργειες.

2.3 Διαχείριση υπόπτου κρούσματος ΕΝΤΟΣ του χώρου εργασίας

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εντός της υπηρεσίας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Ο εργαζόμενος ενημερώνει τον Προϊστάμενό του, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση, ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό
 • O Προϊστάμενος ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή

Ο Συντονιστής:

 • ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού, επισκεπτών κλπ),
 • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από την υπηρεσία μεριμνά για τον επιμελή καθαρισμό, την εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας,
 • Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-giafrontida-ypoptoy-...) ενώ η υπηρεσία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Ο Συντονιστής επίσης:

σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:

 • Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά, (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra... metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies)
 • Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διάδρομοι κλπ).

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

 • Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή
 • Ο Συντονιστής έρχεται σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην υπηρεσία (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisiepafon...).

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

 • Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ 
 • Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε: 

 • Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό), 
 • Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

2.4 Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος και

Ο Συντονιστής επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλης της υπηρεσίας.

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση: Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός της Υπηρεσίας):

- Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών,

- Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:

 • τήρηση αποστάσεων
 • υγιεινή χεριών
 • αναπνευστική υγιεινή
 • καθαριότητα περιβάλλοντος

- Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στην υπηρεσία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας.

2.5 Συρροή κρουσμάτων σε Υπηρεσία

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

3. Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων

Για τον τακτικό καθαρισμό επαγγελματικού χώρου συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metr...)

Για την προστασία εργαζομένων που χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metr...

4. Ειδικότερα ζητήματα για τη λειτουργία των δικαστηρίων πέραν των προπαρατεθέντων

α. Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη με αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.55169 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.09.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19» (ΦΕΚ 3879/τ.Β΄/11-09-2020).

β. Σε περίπτωση που ανακύψει αδυναμία διεξαγωγής συνεδριάσεων-εργασιών σε συγκεκριμένο δικαστήριο λόγω εμφάνισης συρροής κρουσμάτων είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), έως ότου οι Υπουργοί Υγείας και Δικαιοσύνης ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τους παρέχει το άρθρο 11 της κυρωθείσης με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Η απόφαση περί αναστολής, η οποία πρέπει να εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν από τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα το δικαστήριο δικαστή, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας (ενδεχομένως και στον Ε.Ο.Δ.Δ.Υ.), παραλλήλως δε να λαμβάνει επαρκή δημοσιότητα προς ενημέρωση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εν γένει συναλλασσόμενων με τα δικαστήρια, αλλά και για την προστασία της υγείας τους.

5. Συνιστάται ο εμβολιασμός όλων των υπαλλήλων με το αντιγριπικό εμβόλιο.

6. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την κοινοποίηση του Σχεδίου Δράσης σας στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης ηλεκτρονικά στο: mpapadopoulou@justice.gov.gr.

Αθήνα, 2-10-2020

Η Πρόεδρος Βασιλική Γιαβή

Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ