logo-print

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Απαντήσεις αναζητούν οι δανειολήπτες μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ

Πληθώρα αποφάσεων του ΔΕΕ με βάση τις οποίες η σχετική οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικών διατάξεων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές

14/04/2022

15/04/2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως έγινε γνωστό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) υπέβαλλε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγελία κατά της Ελλάδος, η οποία και εισήχθη, αναφορικά με την παραβίαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειος Πάγος) του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.). Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΣΥΔΑΝΕΦ τόνιζε ως αυτονόητο το γεγονός της μη ευχάριστης θέσης στην οποία βρίσκεται να καταγγέλλει -δηλαδή- την Ελληνική Δημοκρατία με πιθανή ακόμη και τη συνέπεια να κινηθεί επίσημη διαδικασία “επί παραβάσει” κατά της Ελλάδας. ΌΜΩΣ στα πλαίσια υπεράσπισης της λειτουργίας ενός κράτος δικαίου πρέπει η πράξη αυτή να θεωρείται ως μια επιβεβλημένη κίνηση εάν όχι υποχρέωση.

Είναι πλέον γνωστό, ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έλαβαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα δάνεια σε ξένο νόμισμα, προκειμένου οι περισσότεροι εξ αυτών να προβούν σε αγορά κατοικίας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το εν λόγω ζήτημα αφορά περισσότερους από 200.000 συνανθρώπους μας, συνυπολογίζοντας συνοφειλέτες και εγγυητές που φαίνεται να εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι σε αυτόν τον κυκεώνα.

Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στη χώρα μας δημιουργήθηκε Καταναλωτικό Σωματείο (Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου - ΣΥΔΑΝΕΦ) με σκοπό τη Συλλογική υπεράσπιση αυτών των χιλιάδων οικογενειών. Ο ΣΥΔΑΝΕΦ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2014 και έχει πανελλήνια συμμετοχή. Στα πλαίσια αποκατάστασης της ζημίας των μελών του ( και όχι μόνο) πρωτοστατεί και αξιώνει μέσω συλλογικών αγωγών (σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών) με σκοπό τη δικαίωση των δανειοληπτών, που είδαν τα χρέη τους σχεδόν να διπλασιάζονται, όταν ανατράπηκε η ισοτιμία μεταξύ ελβετικού φράγκου και ευρώ, παρόλο που οι ίδιοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η πολυπληθέστερη αυτών των συλλογικών αγωγών (χιλιάδες μέλη ΣΥΔΑΝΕΦ) κατατέθηκε κατά συστημικής τράπεζας στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) μαζί με αίτημα προώθησης προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα μας για την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο δικαστικό όργανο για την ερμηνεία των ενωσιακών κανόνων. Με την παράλειψη αυτή ο Άρειος Πάγος παραβίασε τη θεμελιώδη υποχρέωση των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ένωσης να αποστέλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ, όταν στην ενώπιόν τους διαφορά τυγχάνουν εφαρμογής ενωσιακοί κανόνες (άρθρο 267 ΣΛΕΕ).

Ως μέσο αντίδρασης, και προκειμένου να συνεχιστεί η αξιοποίηση των νομίμων μέσων που έχουν στη διάθεση τους οι δανειολήπτες, ο ΣΥΔΑΝΕΦ απέστειλε την 13η Απριλίου 2022  επιστολή στο σύνολο των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να πείσει την Επιτροπή να κινητοποιηθεί ενισχύοντας συγχρόνως τον εν εξελίξει νομικό αγώνα ώστε να διακοπεί εν τη γεννέσει της η αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο στάση των δικαστηρίων μας αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα των δανείων με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Παράλληλα με επιστολή που εστάλη καλούνται η Ελληνική Κυβέρνησηοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και λοιποί θεσμοί να απαντήσουν ως οφείλουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων αλλά και τι προτίθενται να πράξουν πριν χαθούν τα σπίτια χιλιάδων νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Γνωρίζουν πως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) στην κρίσιμη δίκη κατά συστημικής τράπεζας δεν έκανε δεκτό το αίτημα των χιλιάδων συμμετεχόντων δανειοληπτών να αποσταλούν στο ΔΕΕ τα κρίσιμα προδικαστικά ερωτήματα και ουσιαστικά αρνήθηκε τον έλεγχο των συμβατικών κειμένων τους;
  • Γνωρίζουν πως μόλις δυο μήνες μετά την εν λόγω δίκη (αναίρεση συλλογικής αγωγής κατά Eurobank στις 13/1/2020) και την πρωτοφανή άρνηση του Αρείου Πάγου να αποστείλει το εμπεριστατωμένο προδικαστικό ερώτημα που είχε κατατεθεί, το ΔΕΕ εξέδωσε στις 3/3/2020 απόφαση επί προδικαστικής παραπομπής του δικαστηρίου της Ισπανίας (υπόθεση C- 125/18) η οποία απαντούσε στα τέσσερα από τα έξι ερωτήματα του υποβληθέντος ενώπιων του Αρείου Πάγου δικού μας αιτήματος για απεύθυνση προδικαστικού ερωτήματος; Να σημειωθεί δε η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΔΕΕ για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανεξάρτητα από ποια χώρα κατατέθηκε το προδικαστικό ερώτημα.
  • Γνωρίζουν τις πρόσφατα εκδοθείσες πολύ θετικές αποφάσεις της 10ης Ιουνίου 2021 (υποθέσεις C-776 έως 782/2019)και C-609/19 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ,σε προδικαστικά ερωτήματα του ανωτάτου δικαστηρίου της Γαλλίας, με τις οποίες κρίνει το ΔΕΕ  ότι τα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου είναι δάνεια με λογιστικό δανεισμό και προκαλούν ως αποτέλεσμα την άνευ ορίων μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον δανειολήπτη, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται από πλευράς τραπεζών η πλήρης παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της προσυμβατικής ενημέρωσης των δανειοληπτών;

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ερωτώνται η Ελληνική κυβέρνηση και το Ελληνικό κοινοβούλιο

Τι προτίθεται να κάνει η Ελληνική Δημοκρατία για τους πέραν των 200.000 Ελλήνων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με δανειακές συμβάσεις που συνήφθησαν με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, μετά και την πληθώρα αποφάσεων του ΔΕΕ με βάση τις οποίες ξεκαθαρίζει πως η υπάρχουσα σχετική οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικών διατάξεων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές ;

Συγκεκριμένα, προτίθεται να θεσπίσει άμεσα- πριν κοκκινίσουν και πλειστηριαστούν τα σπίτια χιλιάδων δανειοληπτών- σχετικές διατάξεις που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές για τα δάνεια που έχουν ήδη συναφθεί, αντιμετωπίζοντας σήμερα το υπάρχον ζήτημα και όχι αόριστα για τις μελλοντικές δανειακές συμβάσεις που «θα» συναφθούν σε ξένο νόμισμα (εξυπακούεται πως όταν ομιλούμαι για θέσπιση εθνικών διατάξεων δεν αναφερόμαστε σε κάποιου είδους τραπεζικών ρυθμίσεων - επιμηκύνσεις κ.α)  ;

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ