logo-print

Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας (Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης)

13/04/2021

15/04/2021

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας περιλαμβάνει εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, δια της Γενικής Γραµµατείας ∆ικαιοσύνης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, δια της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης ∆ιαδικασιών (άρθρο 45 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις"), αναλαµβάνουν δράσεις απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, στοχεύοντας στη διασφάλιση οικονοµιών κλίµακας και στη µεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις επιµέρους απλουστευµένες δράσεις και στον τοµέα πολιτικής «∆ικαιοσύνη».

Ειδικότερα, στον τοµέα πολιτικής «∆ικαιοσύνη» έχει συναφθεί Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων εκσυγχρονισµού της ∆ικαιοσύνης και την επιτάχυνση των διαδικασιών λειτουργίας της, µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και την εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσα από τον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών και άλλων υποδοµών, την ψηφιοποίηση και απλούστευση των πάσης φύσεως διαδικασιών, προς µείωση του διοικητικού φόρτου, µε επακόλουθη εξοικονόµηση χρόνου και κόστους.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού υλοποιήθηκε το έργο «Μελέτη για την οµογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηµατικότητας», κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε έρευνα στα κατά τόπους ∆ικαστήρια της Χώρας (Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία), καταγράφηκε µεγάλος αριθµός πιστοποιητικών, τα οποία αφορούν στην επιχειρηµατική/ οικονοµική δραστηριότητα και στην εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά βεβαιώνουν και πιστοποιούν τη δικαστική φερεγγυότητα µίας επιχείρησης, προκειµένου να µπορεί να συµµετέχει σε δηµόσιο διαγωνισµό, να µπορεί να λαµβάνει δάνεια και να µπορεί να συνάπτει επιχειρηµατικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή µε τη δικαστική φερεγγυότητα νόµιµη χρήση.

Από την εν λόγω µελέτη προέκυψε η πολυπλοκότητα της υφιστάµενης διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα ∆ικαστήρια, για λόγους: µη ύπαρξης διασύνδεσης µε το σύστηµα ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ/ ΣΟΛΩΝ, µη ύπαρξης µηχανογράφησης ή ύπαρξης γραφειοκρατικών ζητηµάτων και σηµαντικών καθυστερήσεων στη χειροκίνητη αναζήτηση του Πιστοποιητικού, δεδοµένου ότι απαιτείται ανθρώπινη παρέµβαση σε πολλά σηµεία της διαδικασίας.

Περαιτέρω, παρατηρήθηκε ότι τα αιτούµενα πιστοποιητικά είναι πολυάριθµα και έχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους (κυρίως, αν εκδίδονταν από διαφορετικά ∆ικαστήρια) παρά το γεγονός ότι πιστοποιούν την ίδια πληροφορία, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να δηµιουργείται ανασφάλεια δικαίου και σύγχυση.

Απώτερος στόχος είναι η αποφυγή καθυστερήσεων, η µείωση του διοικητικού βάρους για τον ενδιαφερόµενο πολίτη/ επιχείρηση µε σηµαντική µείωση της φυσικής του παρουσίας σε δηµόσια υπηρεσία, αποφέροντας µείωση και του ενδοδιοικητικού κόστους, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων και µε γνώµονα τη µείωση της ανθρώπινης παρέµβασης και την ανάδειξη της ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών της ∆ικαιοσύνης, σας ενηµερώνουµε ότι έχει πλέον υλοποιηθεί η οµογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στη δικαστική φερεγγυότητα ενός Νοµικού ή ενός Φυσικού Προσώπου, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη ασφάλεια δικαίου και να αρθούν εµπόδια στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ∆ικαιοσύνης.

Το εν θέµατι Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστήρια της Χώρας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρατίθενται στο σχετικό Παράστηµα Ι, κατά τους δυο (2) ακόλουθους τύπους:

• «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και

• «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωµατείων/ συνεταιρισµών και λόγω της πολυποίκιλης νοµοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωµατείου/ συνεταιρισµού τόσο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο (*σωµατεία) όσο και από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισµοί).

Αναφορικά µε την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισµούς (αρµοδιότητας Ειρηνοδικείου) σηµειώνεται ότι θα ζητείται µόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστηµα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ηµεροµηνίας αρµόδιο για την έκδοση του προαναφερόµενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»).

Σηµειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νοµικά πρόσωπα και συγκεκριµένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/ κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νοµικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρµόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό µεταβολών.

Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρµόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, η σχετική αίτηση για την έκδοση του ανωτέρω «Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για όλα τα ∆ικαστικά Καταστήµατα, θα τιτλοφορείται ως «Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» και το σχετικό υπόδειγµα αυτής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας.

Με την έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού Κώδικα θα αποσταλεί νέα εγκύκλιος, η οποία θα περιλαµβάνει τις επελθούσες αλλαγές (π.χ. αρµοδιότητα ∆ικαστηρίου). 

Τα πιστοποιητικά που φέρουν επιµέρους πληροφορία (βλ. Παράρτηµα III) παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας. Στα ∆ικαστήρια εντός ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ: Η ανωτέρω αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαµβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, µέσω της πλατφόρµας solon.gov.gr, µε τα ακόλουθα βήµατα, ως εξής:

1. Είσοδος στο σύστηµα solon.gov.gr

2. Ταυτοποίηση µέσω κωδικών taxisnet

3. Επιλογή του ενιαίου πιστοποιητικού από την υπάρχουσα λίστα

4. Επιλογή ∆ικαστικού Καταστήµατος

5. Επισύναψη δικαιολογητικού

6. Συµπλήρωση από τον αιτούντα του απαραίτητου πεδίου: κωδικός πληρωµής του σχετικού µεγαρόσηµου, µέσω της εφαρµογής e-paravolo.

7. Επιλογή του παραλήπτη (πχ. Πρωτοδικείο Αθηνών)

8. Υποβολή αίτησης

9. Παραλαβή αίτησης από το ∆ικαστικό Κατάστηµα

10. Έλεγχος Πληρότητας

11. Αποστολή του Πιστοποιητικού

12. Παραλαβή του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόµενο, µέσω του συστήµατος solon.gov.gr .

Στα ∆ικαστήρια εκτός ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ:

Στα ∆ικαστήρια εκτός ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ και έως ότου δοθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή πιστοποιητικών, τόσο η αίτηση όσο και η παραλαβή του εν λόγω ενιαίου πιστοποιητικού θα γίνεται µε φυσική παρουσία στη Γραµµατεία του εκάστοτε αρµόδιου ∆ικαστηρίου.

Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά τόσο Νοµικά όσο και Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του οποίου αρµόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο, τίθεται άµεσα σε ισχύ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στη Διαύγεια.

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send