logo-print

Διαφημιστικά μηνύματα από επιχειρήσεις ενέργειας: Απόρριψη προσφυγής κατά απόφασης Προέδρου της ΡΑΕ (ΤρΔΕφΑθ 1446/2022)

Με την προσβαλλόμενη απόφαση δεν επιβάλλεται ούτε καν επαπειλείται η επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης ή μέτρου – Μη εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη

04/11/2022

07/11/2022

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφυγή κατά επιστολής του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με θέμα το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, με την οποία ζητείται η προσκόμιση εντός ταχθείσας προθεσμίας στοιχείων από, μεταξύ άλλων εταιριών, και από την προσφεύγουσα εταιρία (ΤρΔΕφΑθ 1446/2022).

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. με την προσβαλλόμενη έγγραφη επιστολή του, με θέμα «περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών», απευθυνόμενη προς συνολικά τριάντα εννέα (39) επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα εταιρεία, ζήτησε από αυτές, εντός ταχθείσας προθεσμίας 30 ημερών, να ενημερώσουν εγγράφως την Αρχή για το περιεχόμενο των διαφημιστικών τους καταχωρήσεων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προωθητικές τους ενέργειες εντός του έτους 2020.

 Κατ' αυτής της επιστολής η προσφεύγουσα εταιρεία άσκησε αίτηση αναθεώρησης, η οποία τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς λόγω απράκτου παρόδου τριμήνου από την άσκησή της. Κατά της τελευταίας αυτής σιωπηρής απορριπτικής πράξης και της ανωτέρω επιστολής του Προέδρου της καθ' ης, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή, με την οποία ζητεί την ακύρωσή τους, ως μη νομίμων, διότι εκδόθηκαν: α) κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, β) καθ' υπέρβαση της προβλεπόμενης από το νόμο εποπτικής και ρυθμιστικής αρμοδιότητας της καθ' ης Αρχής, και γ) κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί ανταγωνισμού και της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης και διότι τα θεσπιζόμενα δι' αυτών μέτρα παραβιάζουν: α) την ελευθερία της διαφήμισης, ως ειδικότερης έκφανσης της αρχής της οικονομικής ελευθερίας (άρθρα 5 παρ. 1 και 14 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και άρθρο 10 της Ε.Σ.Δ.Α.), καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, και β) τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή (ν. 2251/1994), ενώ αντίκεινται και στη σχετική νομολογία του Δ.Ε.Ε. επί ζητημάτων σχετικών με την προστασία των καταναλωτών και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Κατά την κρίση του δικαστηρίου, με την προσβαλλόμενη επιστολή – απόφαση της Ρ.Α.Ε. δεν επιβάλλεται σε βάρος της προσφεύγουσας κάποια διοικητική κύρωση (π.χ. χρηματικό πρόστιμο, σύσταση ή άλλο μέτρο) ούτε καν επαπειλείται η επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης ή μέτρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της στην ανωτέρω πρόσκληση αποστολής των αιτούμενων από την ίδια Αρχή στοιχείων.

Εξάλλου, ούτε η προσφεύγουσα επικαλείται ότι υφίσταται συγκεκριμένη (υλική ή ηθική) βλάβη ούτε και προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε βλαπτικό γεγονός ή άλλη δυσμενής συνέπεια, σε βάρος αυτής, από την έκδοση του προσβαλλόμενου εγγράφου.  Συνεπώς, τούτο στερείται εκτελεστότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εν λόγω προσφυγή, η οποία στρέφεται κατά της 1ης προσβαλλόμενης σιωπηρής απόρριψης της σχετικής αίτησης αναθεώρησης της προσφεύγουσας κατά της ανωτέρω 2ης προσβαλλόμενης μη εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά των ανωτέρω αμφοτέρων μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων.

Απόσπασμα απόφασης

Επειδή, από το προπαρατιθέμενο περιεχόμενο του ως άνω έγγραφου (επιστολής) ./3.4.2020 του Προέδρου της καθ' ης Ρ.Α.Ε., με θέμα το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, με το οποίο ζητείται η προσκόμιση εντός ταχθείσας σχετικώς προθεσμίας των αιτούμενων στοιχείων - μεταξύ άλλων αποδεκτών του και - από την προσφεύγουσα εταιρεία, προκύπτει ότι με αυτό δεν επιβάλλεται, σε βάρος της προσφεύγουσας, κάποια διοικητική κύρωση (π.χ. χρηματικό πρόστιμο, σύσταση ή άλλο μέτρο) ούτε καν επαπειλείται η επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης ή μέτρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της στην ανωτέρω πρόσκληση αποστολής των αιτούμενων από την ίδια Αρχή στοιχείων, περαιτέρω δε, η προσφεύγουσα, με την κρινόμενη προσφυγή της, δεν επικαλείται ότι υφίσταται συγκεκριμένη (υλική ή ηθική) βλάβη ούτε και προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε βλαπτικό γεγονός ή άλλη δυσμενής συνέπεια, σε βάρος αυτής, από την έκδοσή του και, συνεπώς, τούτο στερείται εκτελεστότητας. Ενόψει αυτών, η κρινόμενη προσφυγή, η οποία στρέφεται κατά της 1ης προσβαλλόμενης σιωπηρής απόρριψης της σχετικής αίτησης αναθεώρησης της προσφεύγουσας κατά της ανωτέρω 2ης προσβαλλόμενης μη εκτελεστής, κατά τα γενόμενα δεκτά ως άνω, ατομικής διοικητικής πράξης, πρέπει, για τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο αυτόν λόγο (άρθρο 35 του Κ.Δ.Δ.), ν' απορριφθεί, ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά των ανωτέρω αμφοτέρων μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων (μη ενσωματωθείσας εν προκειμένω της 2ης προσβαλλομενης στην 1η προσβαλλόμενη πράξη, λόγω της εκτελεστότητάς της, κατ' άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4011/2011), απορριπτομένων, ως αβασίμων, των αντιθέτων προβαλλομένων ισχυρισμών της. Κατόπιν τούτου παρέλκει, ως αλυσιτελής, η εξέταση από το Δικαστήριο των ζητημάτων, που ανακύπτουν από την έκδοση της ανωτέρω ./14.5.2021 -μεταγενέστερης με παρόμοιο περιεχόμενο - έγγραφης επιστολής του Προέδρου της καθ' ης Αρχής, ήτοι αφενός περί της κατάργησης της παρούσας δίκης, λόγω αντικατάστασης της 2ης προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης από την τελευταία αυτή πράξη, κατά τα προβαλλόμενα από την καθ' ης Αρχή, με το νομίμως κατατεθέν από 13.9.2021 υπόμνημά της, και αφετέρου περί της παραδεκτής με τη κρινόμενη προσφυγή συμπροσβολής της ίδιας ως άνω μεταγενέστερης πράξης, ως συναφούς με την 2η προσβαλλόμενη, κατά τα προβαλλόμενα από την προσφεύγουσα εταιρεία, με το δικόγραφο προσθέτων λόγων και το νομίμως κατατεθέν από 13.9.2021 υπόμνημα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση