logo-print

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου 4412/2016 (Εγκύκλιος)

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

19/10/2016

16/11/2017

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών παρέχει με εγκύκλιό του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριος Χρήστος Σπίρτζης.

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος διευκρινίζει ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή Προτύπων τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών, την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την 8/8/2016.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

1) Αναφορικά με την εφαρμογή Προτύπων τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών ήδη εκδόθηκε η με Α.Π. 4584/30-09-2016 εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) την οποία μπορείτε να κατεβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20160930_4584-Apanthsh-Protypa-Teyxh-n...(link is external), σύμφωνα με την οποία οι αναθέτονσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς που ενδιαφέρονται να δημοπρατήσούν έργα και μελέτες μπορούν να προχωρήσουν στις σχετικές δημοπρατήσεις με τα ήδη ισχύοντα τεύχη, κάνοντας ταυτοχρόνως τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε για τις αναθέσεις έργων και μελετών άνω των ορίων της οδηγίας να ενσωματωθούν οι προβλέψεις των διατάξεων της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπως αυτή μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α' 147)) και για κάτω των ορίων της οδηγίας να περιληφθούν τυχόν τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το νέο νόμο (παρ.13 του άρθρον 376 του Ν.4412/16). Προς διευκόλυνσή σας, τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τεύχους διακήρυξης.

2) Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν.4412/16 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις τον ν.4412/16, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπομένων αποφάσεων. Σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/16: «η απλή κατάργηση της εξονσιοδοτικής διάταξης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την κατάργηση των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτής.»

Προς τούτο ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005 όπως:

(α) ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών», ο οποίος εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/06/4-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται αναλογικά στις συμβάσεις τον ν. 4412/16, μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της περίπτωσης (δ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.4412/16.

(β) Η με αρ. πρωτ. 3434/15-11-2005 Εγκύκλιος 38: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», σύμφωνα με τον ν.3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

(γ) Ομοίως, μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης (ζ) της παραγράφού 7 του άρθρου 53 του ν.4412/16, ισχύουν τα ενιαία τιμολόγια που εκδόθηκαν για την εφαρμογή τον ν.3669/08.

3) Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16 και με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (παρ.6 του σχετικού άρθρου) μέσω τον οποίον Θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς μπορούν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) μέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος. Συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται στο σημείο (1) εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΑΔΗΣΥ το αν θα εκδοθεί πρότυπο τεύχος απλοποιημένης προκήρυξης για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 τον ν.4412/16.

4) Σχετικά με το άρθρο 153 του ν.4412/16 σας πληροφορούμε ότι αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ διορθώσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η ψηφισθείσα (ορθή) διάταξη (η οποία και είναι αναντίστοιχη με την τελικώς δημοσιενθείσα).

Ολόκληρη την εγκύκλιο 8/19.10.2016 Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

send