logo-print

Δικαιολογητικά και διαδικασία για τη θεώρηση εισόδου μακράς διαρκείας (VISA-τύπου D)

Σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες (Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον "Καθορισμό απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (VISA-τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες".

Ορισμοί

1. Θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση-Visa D) είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές Διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 91 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου δύναται να αιτηθεί ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής ανεξάρτητα από το εάν υπόκειται ή όχι σε υποχρέωση θεώρησης εισόδου με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 539/2001 του Συμβουλίου της ΕΕ της 15ης Μαρτίου 2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρμόδιες Αρχές

1. Η Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Αρχή Παραλαβής και Εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, παραλαμβάνει και εξετάζει κατά περίπτωση τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επομ. του π.δ. 131/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η Ελληνική Αστυνομία, ως αρμόδια Αρχή Παραλαβής και Εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013 παραλαμβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων που έχουν αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης του π.δ. 114/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επομ. του π.δ. 131/2006, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 167/2008.

3. Οικεία ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή ορίζεται η κατά τόπον αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή βάσει του τόπου καταγωγής ή διαμονής του μέλους της οικογένειας του πρόσφυγα.

Διεξαγωγή εξέτασης DNA στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης

1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2§§1-2 της παρούσης δύνανται να ζητούν γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleic AcidDNA) προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του συγγενικού δεσμού μεταξύ του πρόσφυγα και των μελών της οικογένειάς του.

Η λήψη του γενετικού υλικού πραγματοποιείται πάντοτε με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Η ανάλυση θα περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση του συγγενικού δεσμού και θα διενεργείται από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει το δικαίωμα να παρίσταται με τεχνικό σύμβουλο κατά τη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας. Η μη έγκαιρη προσέλευση τεχνικού συμβούλου δεν κωλύει τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, το γενετικό υλικό καταστρέφεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην καταστροφή καλείται να παραστεί και ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής με συνήγορο και τεχνικό σύμβουλο. Η μη έγκαιρη προσέλευσή του δεν κωλύει τη διαδικασία.

2. Η λήψη DNA από τον πρόσφυγα πραγματοποιείται κατά περίπτωση είτε από την Υπηρεσία Ασύλου από εντεταλμένο υπάλληλο είτε από την Ελληνική Αστυνομία από εντεταλμένο υπάλληλο. Η σιελογόνος δειγματοληψία πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών μπατονετών (θυλάκων), που περιέχονται στο σετ σιελογόνου δειγματοληψίας και στη συνέχεια αποστέλλεται στη ΔΕΕ.

3. Η λήψη DNA από τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα λαμβάνει χώρα στην οικεία ελληνική ή έμμισθη Προξενική Αρχή από εντεταλμένο υπάλληλο. Η σιελογόνος δειγματοληψία πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών μπατονετών (θυλάκων), που περιέχονται στο σετ σιελογόνου δειγματοληψίας και στη συνέχεια τοποθετούνται σε αυτό, σφραγίζονται και αποστέλλονται στη ΔΕΕ με διπλωματικό ταχυδρομείο ή με ασφαλή ταχυμεταφορά με έξοδα του αιτούντος.

4. Το κόστος διεξαγωγής της ανάλυσης του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθορίζεται στα εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), βαραίνει τον αιτούντα, εκτός αν άλλως δύναται να καλυφθεί, και εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό ΠΟΑ 1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού παραβόλου». Το καταβαλλόμενο τέλος αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ