logo-print

Δικαίωμα λήψης πλήρους εγγράφου και υποχρέωση επίκλησης λόγων στο δικαίωμα πρόσβασης (ΔΕΕ C-312/23 - Addiko Bank)

Το ΔΕΕ εκδίδει διάταξη για να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί στην απόφαση FT

14/06/2024

19/06/2024

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Αιτιολογημένη διάταξη εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν υπόψιν του προδικαστικώς από το διοικητικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 15 ΓΚΠΔ. Τούτο διότι, τα ερωτήματα αυτά είχαν ήδη απαντηθεί στα τέλη του 2023 με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑307/22 (FT), χωρίς ωστόσο η απόφαση εκείνη να καλύπτει το αιτούν δικαστήριο ώστε να ανακαλέσει την αίτησή του.

Η αιτιολογημένη διάταξη προβλέπεται στο άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο: «Όταν ερώτημα που υποβάλλεται με αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι ταυτόσημο με ερώτημα επί του οποίου το Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί, όταν η απάντηση σε τέτοιο ερώτημα μπορεί να συναχθεί σαφώς από τη νομολογία ή όταν δεν υπάρχει καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την απάντηση που προσήκει στο υποβληθέν με αίτηση προδικαστικής αποφάσεως ερώτημα, το Δικαστήριο, κατόπιν προτάσεως του εισηγητή δικαστή και αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, μπορεί οποτεδήποτε να αποφανθεί με αιτιολογημένη διάταξη».

Η υπόθεση που ήχθη ενώπιον του ΔΕΕ αφορούσε μια αίτηση ακύρωσης της τράπεζας Addiko Bank κατά απόφασης της κροατικής αρχής προστασίας δεδομένων, με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 146.000 ευρώ για παραβίαση της υποχρέωσης χορήγησης αντιγράφων δεδομένων σε πελάτες της.

Το αιτούν κροατικό δικαστήριο εξέφρασε προβληματισμούς ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης, υπό την έκφανση της χορήγησης αντιγράφων του άρθρου 15 παρ.3 ΓΚΠΔ, ως προς δύο επιμέρους ζητήματα: αφενός του κατά πόσον τα αντίγραφα αυτά πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνουν ολόκληρα έγγραφα, αφετέρου δε του κατά πόσον αιτήματα που υποβάλλονται προς τον σκοπό της άσκησης νομικών αξιώσεων σε βάρος του υπευθύνου επεξεργασίας μπορούν να ικανοποιούνται μέσω του άρθρου 15 ΓΚΠΔ.

Τα ερωτήματα αυτά ήταν οπωσδήποτε εύλογα, είχαν όμως ήδη τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο 2022 από γερμανικό δικαστήριο στην υπόθεση FT. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το ΔΕΕ αποφάσισε να κρατήσει την κροατική προδικαστική αίτηση μέχρι την έκδοση της απόφασης που προηγείτο.

Διαβάστε σχετικά: 2023- Οι αποφάσεις του ΔΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα

Μετά την από 26 Οκτωβρίου 2023 δημοσίευση της απόφασης  FT και αφού το αιτούν δικαστήριο της Κροατίας ζήτησε να προχωρήσει η εκδίκαση της δικής του αίτησης, το ΔΕΕ δεν είχε παρά να επαναδιατυπώσει, σε ένα πλαίσιο ευρύτερο των ιατρικών φακέλων της FT, τα όσα είχε ήδη κρίνει.

Σύμφωνα με τη διάταξη που εξέδωσε το Δικαστήριο:

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 παρ.3 ΓΚΠΔ έχει την έννοια ότι το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία συνεπάγεται ότι στο υποκείμενο των δεδομένων παρέχεται πρόσβαση σε πιστή και εύληπτη αναπαραγωγή του συνόλου των δεδομένων αυτών. Το εν λόγω δικαίωμα προϋποθέτει το δικαίωμα λήψης πλήρους αντιγράφου των εγγράφων που περιέχουν, μεταξύ άλλων, τα εν λόγω δεδομένα, αν η παροχή ενός τέτοιου αντιγράφου είναι απαραίτητη για να μπορέσει το υποκείμενο των δεδομένων να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων και να εξασφαλίσει τον εύληπτο χαρακτήρα τους.

2. Το άρθρο 15 παρ.1 και 3 ΓΚΠΔ έχει την έννοια ότι η υποχρέωση παροχής αντιγράφου προσωπικών δεδομένων στο υποκείμενο που τα ζητά επιβάλλεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ακόμη και το σχετικό αίτημα υποβάλλεται για σκοπό διαφορετικό σε σχέση με τους διαλαμβανόμενους στην αιτιολογική σκέψη 63, πρώτη περίοδος, του ΓΚΠΔ.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στα γαλλικά.

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
send