Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις 330 υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων (ΙΚΥ)

Δείτε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/03/2018 - 15:43

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

22/03/2018 - 16:13

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση 330 θέσεων υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, μεγίστης διάρκειας τριών (3) ετών.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων ερευνητών και στην παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων, απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016.

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επιστημονικούς κλάδους:

1. Φυσικές Επιστήμες,

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,

3. Γεωργικές Επιστήμες,

4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,

5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

6. Κοινωνικές Επιστήμες και

7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Διαβάστε επίσης: Οι καλύτερες νομικές σχολές στην Ευρώπη και τον κόσμο για το 2018

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

2. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.

5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

6. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €).

7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

α) Στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

9. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ' αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.iky.gr/.Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων οι οποίοι έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός τους για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.