logo-print

Δημοσιεύθηκε ο νέος Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων (Ν. 4798/2021) - Συμμετοχή δικηγόρων στην απονομή συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Σε ισχύ οι διατάξεις για την ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19 και για τον επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010

27/04/2021

19/05/2021

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος ο Ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α’ 68/24-4-2021).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο νόμος αυτός αποβλέπει στην άμεση αντιμετώπιση των οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων του σώματος των δικαστικών υπαλλήλων, μακροπρόθεσμα δε επιχειρείται η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της διοικητικής της υποστήριξης από το Σώμα των δικαστικών υπαλλήλων

Σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος, είναι η δημιουργία δύο καινούργιων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, που πρόκειται να καλύψουν ανάγκες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του κύρους του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι οι εξής: α) ο κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και β) ο κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.

Διαβάστε επίσης: Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων - Τι προβλέπεται για τους «βοηθούς δικαστών»

Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα μονιμότητας των δικαστικών υπαλλήλων, αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων, εναρμόνισης σχετικών ρυθμίσεων προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΔΑ και τις αντίστοιχες νομολογιακές εξελίξεις, όπως το όριο ηλικίας, ο όρκος και άλλα.

Μεταξύ των διατάξεων του παρόντος νόμου, προβλέπονται οι εξής ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις :

Με την διάταξη του άρθρου 269 («Ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών»), προβλέπεται ότι τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Δίωξη εναντίον των προαναφερόμενων προσώπων επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση ή εξύβριση.

Με το άρθρο 255 («Σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την επιτάχυνση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών»), προβλέπεται η δυνατότητα σύμπραξης πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (κύριων και επικουρικών συντάξεων) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με την παράγραφο 2α του ίδιου άρθρου, στους επαγγελματίες αυτούς συμπεριλαμβάνονται και μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, οι οποίοι πιστοποιούνται σχετικά κατόπιν επιτυχούς περάτωσης σεμιναρίου επιμόρφωσης και εγγράφονται σε ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες ασκούν το έργο τους μετά από ανάθεση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο ή τον δικαιοδόχο αυτού, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο.

Με το άρθρο 257 («Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ και πιστοποιημένους επαγγελματίες - Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999»), τροποποιείται το άρ. 47 του ν. 2676/1999, αναφορικά με τις προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις, τις οποίες μπορούν πλέον να εκδίδουν και τα πιστοποιημένα προς τούτο μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Το άρθρο 237 («Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του ν. 3869/2010»), προβλέπει τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο του Νόμου 4798/2021, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
send