logo-print

Δημοσιεύθηκε ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022)

Ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων

10/10/2022

13/10/2022

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022, ΦΕΚ Α’/190/7-10-2022).

Ο νέος αυτός κώδικας αποτελεί ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Μέσω της κωδικοποίησης και της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων καταπολεμείται η πολυνομία, συστηματοποιούνται και αποσαφηνίζονται διάσπαρτες διατάξεις νόμου ενώ, παράλληλα, παραλείπονται παρωχημένες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974), κατά τα τελευταία 48 έτη που ισχύει και εφαρμόζεται, έχουν υποστεί πολλαπλές (εκατοντάδες) τροποποιήσεις στο περιεχόμενό τους, είτε ευθέως μέσω μεμονωμένων ή και πιο συστηματικών αλλαγών επί συγκεκριμένων διατάξεών του, είτε κατά έμμεσο τρόπο μέσω της εκτός ΚΕΔΕ εισαγωγής ουσιαστικών, διαδικαστικών ή και δικονομικών ρυθμίσεων που έχουν επηρεάσει ή επιφέρει τροποποιήσεις σε αντίστοιχες ρυθμίσεις του ΚΕΔΕ ή έχουν καταργήσει διατάξεις αυτού. Στην τελευταία αυτή κατηγορία εντοπίζονται διατάξεις που είτε ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζει ο ΚΕΔΕ, είτε κατ’ αποτέλεσμα περιορίζουν το ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του ΚΕΔΕ ή καταργούν μέτρα ή ρυθμίσεις περί των οποίων ή υπό τη συνδρομή των οποίων διαλαμβάνει έννομες συνέπειες ο ΚΕΔΕ ή καταργούν όργανα ή και διαδικασίες που περιλαμβάνει ο ΚΕΔΕ.

Οι πολλαπλές αυτές μεταβολές, στις περιπτώσεις που αφορούν στις ίδιες τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, πέραν της αποσπασματικότητάς τους, είχαν ως χαρακτηριστικό τους ότι εστίαζαν στις περισσότερο ή λιγότερο κρίσιμες τροποποιούμενες διατάξεις, χωρίς να λαμβάνουν κατ’ ανάγκη υπόψη εάν λόγω της όποιας νέας ρύθμισης επηρεάζονται οι αλληλένδετες με την τροποποίηση διατάξεις ή διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται στον ΚΕΔΕ ή αν έχουν επίπτωση στη συνέπεια ή την ενότητα των ρυθμίσεων του ΚΕΔΕ. Στις όποιες περιπτώσεις νομοθετικών παρεμβάσεων εκτός ΚΕΔΕ, που όμως επηρέαζαν τον ΚΕΔΕ, δεν ακολουθούσε πάντοτε αντίστοιχη νομοθετική εναρμόνιση, με ανάλογη προσαρμογή του περιεχομένου ή και απαλοιφή των εντός του ΚΕΔΕ συγκρουόμενων διατάξεων.

Ο νέος κώδικας επιτυγχάνει τα εξής:

α) αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία, με κατά το δυνατόν εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναμόρφωση, όπου απαιτείται, της δομής των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και πιο κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν,

β) αίρει τις ασυνέπειες ή τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του ΚΕΔΕ, κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς (κανονιστική και ερμηνευτική συνέπεια), χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις προκειμένου να αποτυπωθεί και να αποδοθεί η πλήρης ρύθμιση ή το πλήρες και αληθές νόημά τους,

γ) καταργεί πλείστες διατάξεις ή και ολόκληρα άρθρα του υφιστάμενου ΚΕΔΕ διότι (γα) ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι εισαγωγικές ή κάποιες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, (γβ) κρίνονται άνευ αντικειμένου ή απηχούν ανύπαρκτους πλέον όρους νομοθέτησης, είτε λόγω του ότι έχουν κριθεί ασύμβατα προς το Σύνταγμα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, και (γγ) έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις,

δ) εισάγει στον Κώδικα διατάξεις της εκτός του ΚΕΔΕ κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο, ώστε οι διατάξεις που ενσωματώνονται στον Κώδικα να αποκτούν κανονιστική και ερμηνευτική αυτοτέλεια,

ε) επικαιροποιεί την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην ονομασία και τις αρμοδιότητες διάφορων διοικητικών οργάνων, με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους εφαρμοστές και τους διοικούμενους,

στ) προσαρμόζει τον ακολουθούμενο τύπο και τις διαδικασίες στις νέες νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι μεταξύ των οργανωτικών μεταβολών που λήφθηκαν υπόψη είναι και η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δυνάμει του ν. 4389/2016, η οποία έχει ως συνεπεία την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα τόσο των όρων του ΚΕΔΕ (όπως ΔΟΥ, Τελωνείο, Δημόσιο Ταμείο, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Φορολογική Διοίκηση κ.λπ.) στα σημεία που σχετικώς επηρεάζονται όσο και των ακολουθούμενων διαδικασιών.

Δείτε αναλυτικά τον Ν. 4978/2022

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ