logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Nόμος 4583/2018 για την κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων

Σε ισχύ οι διατάξεις για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων - Νόμος του Κράτους η Οδηγία για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

20/12/2018

20/12/2018

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Πέραν της κατάργησης των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ο Νόμος έχεις ως σκοπό την εναρµόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/97 σχετικά µε τη διανοµή των ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ισχύει µετά την Οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018, καθώς και η αντικατάσταση και συµπλήρωση συναφών διατάξεων της νοµοθεσίας περί ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µε σκοπό τη σύνταξη ενός ενιαίου κωδικοποιηµένου κειµένου που θα ρυθµίζει συνολικά την υπηρεσία διανοµής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων και την άσκησή της στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, µέσω της ενσωµάτωσης των ρυθµίσεων και των προτύπων που εισάγονται µε την Οδηγία 2016/97/ΕΕ στο εθνικό µας δίκαιο, επιτυγχάνουµε τα ακόλουθα:

α. τον εκσυγχρονισµό και την καλύτερη εναρµόνιση µεταξύ των εθνικών κανόνων δικαίου για τη διανοµή στην προώθηση των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων,

β. την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της υφισταµένης Οδηγίας περί ασφαλιστικής διαµεσολάβησης (2002/92/ΕΚ) και ιδίως σε σχέση µε το ότι οι απαιτήσεις καταλαµβάνουν όλα τα κανάλια διανοµής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, συµπεριλαµβάνοντας στο πεδίο εφαρµογής τους και τις απευθείας πωλήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

γ. την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές, των υποχρεώσεων προσυµβατικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης του ασφαλισµένου και, κατ’ αποτέλεσµα, την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Παράλληλα, στο Νόμο 4583/2018 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη δυνατότητα υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων από συζύγους.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη, η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εναρμόνιση με την αριθμ. 330/2018 απόφαση του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, η διάταξη του άρθρου 67 παρ.4 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013 έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή, καθ' εαυτήν, της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου για τα εισοδήματά τους.

Παράταση παραγραφής για δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές κλπ

Σε μία άλλη ενδιαφέρουσα διάταξη (άρθρο 61) προβλέπεται η παράταση του χρόνου της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, από το τέλος του έτους 1994, όπως προβλέπεται σήμερα, στο τέλος του έτους 2003, ούτως ώστε για τις υποθέσεις αυτές να μην απαιτείται στο εξής η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα και να μην μπορεί να επιβληθεί πλέον κανένας φόρος ή πρόστιμο.

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4583/2018, όπως δημοσιέθηκε στο ΦΕΚ, και την αιτιολογική του έκθεση

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
send