logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4786/2021 - Σε ισχύ οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις

Σε ισχύ η διάταξη για το όριο σελίδων στα κατατιθέμενα δικόγραφα ενώπιον του ΣτΕ - Τι προβλέπεται

24/03/2021

06/04/2021

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4786/2021 «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Πέραν των διατάξεων για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που έχουν ματαιωθεί, λόγω της πανδημίας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που δημιουργούνται λόγω της υπερβολικής έκτασης των δικογράφων (όριο σελίδων στο ΣτΕ), την ενημέρωση του κοινού για αποφάσεις που λαμβάνονται σε διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της έγχαρτης διαδικασίας με σκοπό την ομαλή λειτουργία των Γραμματειών του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ο Νόμος περιλαμβάνει μία σειρά από ρυθμίσεις και τροποποιήσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και οι εξής :

Επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου:

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Δίκες ενώπιον του ΣτΕ – τροποποιήσεις στο π.δ. 18/1989

Σύμφωνα με άρθραο 24 - 26:

Όριο στις σελίδες των κατατιθέμενων δικογράφων προβλέπει η παρ. 6, η οποία προστίθεται στο άρθρο 17 του π.δ. 18/1989. Ειδικότερα, πλέον προβλέπεται ότι τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). (Άρθρο 24)

Όσον αφορά στη δημοσιοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, στο άρθρο 34 προστίθεται η παρ. 8, η οποία προβλέπει ότι σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται στη δημοσιότητα, δια του Προέδρου, μετά το πέρας της διάσκεψης, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της απόφασης που ελήφθη και την κατά προσέγγιση εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου αυτής. (Άρθρο 25)

Προστίθεται το άρθρο 34Γ, το οποίο αφορά στη σύνθεση του κατά τα άρθρα 34Α και 34Β δικαστικού σχηματισμού. (Άρθρο 26)

Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988)

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 27:

  • Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 1756/1988, η οποία ορίζει τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. (Άρθρο 23)
  • Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 1756/1988 προστίθενται τρία εδάφια, τα οποία αφορούν στην διαδικασία προαγωγής εισηγητών του ΣτΕ σε θέσεις παρέδρων. (Άρθρο 27)

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 28, με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μπορεί να ορίζεται ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, αντιστοίχως δεν αναπαράγονται σε έγχαρτη μορφή τα δικόγραφα, οι αποφάσεις και τα έγγραφα εν γένει που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία κατατίθενται ή παράγονται ή επιδίδονται ή διακινούνται ή χορηγούνται σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.) ή άλλου συστήματος του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. που διαλειτουργεί με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των Αρεοπαγιτών αυξάνονται κατά εννέα (9) θέσεις, των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο (2) θέσεις, των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3) θέσεις και των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά τέσσερις (4) θέσεις. (Άρθρο 22).

Εισηγητική έκθεση στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας

Σύμφωνα με το άρθρο 29, τροποποιείται το εδάφιο α’ του άρθρου 13 του Ν.  693/1977, το οποίο πλέον προβλέπει ότι ο εισηγητής της υπόθεσης συντάσσει έκθεση, όπου διαλαμβάνεται το ιστορικό της διαφοράς και τα ζητήματα που ανακύπτουν, και την καταθέτει στον γραμματέα του Δικαστηρίου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της δικασίμου.

Εισηγητική έκθεση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 345/1976 ορίζει πλέον ότι ο εισηγητής της υπόθεσης μεριμνά για την επίδοση των παραληφθεισών κοινοποιήσεων, τη συγκέντρωση των απαραίτητων για τη διάγνωση της υπόθεσης στοιχείων και συντάσσει έκθεση, όπου διαλαμβάνεται το ιστορικό της διαφοράς και τα ζητήματα που ανακύπτουν. (Άρθρο 30)

Επιχορήγηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης»

Επιχορηγείται ετησίως το ΣτΕ, ως κύριος του έργου Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ., καθώς και η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων και τα Διοικητικά Δικαστήρια, για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση, βελτίωση και ασφάλεια των υποδομών και εφαρμογών του εν λόγω Συστήματος. (Άρθρο 31)

Διαφορές από την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

Τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 3068/2002, σύμφωνα με την οποία οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπο αρμόδιων τριμελών διοικητικών εφετείων, εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 2 έως 4 του Ν. 702/1977. Σε περίπτωση μεταβίβασης από το αποφασίζον όργανο του δικαιώματος υπογραφής, η κατά τόπο αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την Περιφέρεια του οργάνου, το οποίο υπογράφει με εντολή του. Οι σχετικές αποφάσεις των διοικητικών εφετείων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του ΣτΕ, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. (Άρθρο 32)

Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων επιμελητηρίων

Απλουστεύεται η εν λόγω διαδικασία για την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με την τροποποίηση των άρθρων 21 και 22 του Ν. 4583/2018. (Άρθρο 34)

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4786/2021, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send