logo-print

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τους δικονομικούς κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης

13/06/2019

14/06/2019

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 52/2019 "Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης - Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης".

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:

α) ο καθορισμός των αναγκαίων δικονομικών κανόνων για τη συζήτηση των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και

β) η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, καθώς και σύστασης και διαδικασίας πλήρωσης θέσεων (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητών υπαλλήλων) στις Μουφτείες.

Δικαιοδοσία Μουφτή

1. Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία, υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄ 11), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4511/2018 (Α΄ 2), και στο παρόν προεδρικό διάταγμα, μεταξύ Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, μονίμων κατοίκων της περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο και τα μέρη έχουν ρητά επιλέξει τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

2. Η κατ’ εξαίρεση υπαγωγή των υποθέσεων της παρ. 1 στη δικαιοδοσία του Μουφτή γίνεται με την κατάθεση αιτήσεων αμφότερων των μερών για επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία των εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε μέρους περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.

Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι αμετάκλητη και αποκλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη διαφορά.

3. Για την κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στη δικαιοδοσία του Μουφτή των κληρονομικών υποθέσεων των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, απαιτείται η ενώπιον συμβολαιογράφου σύνταξη δήλωσης τελευταίας βούλησης του διαθέτη, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο.

Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή είτε με μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται.

Κατά τόπον αρμοδιότητα

1. Ο Μουφτής έχει κατά τόπον αρμοδιότητα επί των υποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον και τα δύο μέρη είναι Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και έχουν αμφότερα τη μόνιμη κατοικία τους εντός της περιφέρειας της ίδιας Μουφτείας. Αν τα μέρη έχουν μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια διαφορετικής Μουφτείας, ο Μουφτής έχει κατά τόπον αρμοδιότητα εφόσον το ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει τη μόνιμη κατοικία του στην περιφέρεια της Μουφτείας του και υποβληθούν στη Μουφτεία σχετικές αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών.

2. Τα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας των Μουφτειών Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης συμπίπτουν με τα αντίστοιχα υφιστάμενα γεωγραφικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Πληρεξουσιότητα – Παράσταση δικηγόρου

1. Ενώπιον του Μουφτή τα μέρη έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σε όλες τις υποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν επιτρέπεται εκπροσώπηση των μερών από τον ίδιο δικηγόρο. 2. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται είτε με τη συνυπογραφή της αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 2 από το κάθε μέρος και τον δικηγόρο του, είτε με συμβολαιογραφική πράξη που παρέχει στον δικηγόρο ειδική πληρεξουσιότητα να δηλωθεί ρητά και ανέκκλητα η επιλογή της δικαιοδοσίας του Μουφτή για τη συγκεκριμένη, ρητά προσδιοριζόμενη, υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο

2. Στην περίπτωση αυτή, η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την κατάθεση της αίτησης.

. Για την παράσταση δικηγόρου προσκομίζεται γραμμάτιο προείσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

4. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 52/2019

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση