logo-print

Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αθηναίων

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής προκήρυξε ο Δήμος Αθηναίων.

Ειδικότερα, ο Δήμος προκήρυξε:

Α. Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου στο Δήμο Αθηναίων, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τα κάτωθι αναφερόμενα και τις ισχύουσες διατάξεις.

Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιακών θεμάτων του Δήμου Αθηναίων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στην έδρα του Δήμου Αθηναίων (Νομική Διεύθυνση – Λιοσίων αρ. 22, Αθήνα) εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Αθηναίων. Ο/η προσληφθείς/φθείσα θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/η υποψήφιος/α για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

i) Να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιουδήποτε άλλου Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας.

ii) Να έχει πτυχίο Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

iii) Να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,

iv) Να μην του/της έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και να μην κατέχει άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημοσίου τομέα.

v) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, ενώ όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

vi) Να μην έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), όπως ισχύει.

vii) Να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙ της παρούσας.

viii) Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει.

ix) Να έχει την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης (Ν.4210/2013, αρ. 7, παρ.1). 

x) Να μην έχει κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελεί υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού,

xi) Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

xii) Να έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (αποδεικνυόμενη με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων) και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. 

Β. Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, τουλάχιστον παρά Πρωτοδίκαις κατηγορίας ΑμεΑ στο Δήμο Αθηναίων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τα κάτωθι αναφερόμενα και τις ισχύουσες διατάξεις. Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιακών θεμάτων του Δήμου Αθηναίων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στην έδρα του Δήμου Αθηναίων (Νομική Διεύθυνση – Λιοσίων αρ. 22, Αθήνα) εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Αθηναίων.

Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/η υποψήφιος/α για την ανωτέρω θέση κατηγορίας ΑμεΑ πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

i) Να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιουδήποτε άλλου Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδος.

ii) Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,

iii) Να είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις τουλάχιστον,

iv) Να μην του/της έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και να μην κατέχει άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημοσίου τομέα.

v) Να είναι άτομο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον και να κατέχει απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για το ποσοστό αυτό, σε ισχύ.

vi) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, ενώ όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

vii) Να μην έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), όπως ισχύει.

viii) Να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.

ix) Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει.

x) Να έχει την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης (Ν.4210/2013, αρ. 7, παρ.1). Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις -όπως εν προκειμένω στη συγκεκριμένη θέση- η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος (παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4674/2020).

xi) Να μην έχει κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελεί υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού,

xii) Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

xiii) Να έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, αποδεικνυόμενη με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο αντίστοιχης κατεύθυνσης.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο