logo-print

Δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) προκηρύσσει εκ νέου την πλήρωση των εξής θέσεων:

- δύο δικηγόρων παρ’ Εφέταις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν.4194/2013.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

α) Ως αντικείμενο της απασχόλησης ορίζονται κυρίως οι εξής τομείς:

αα) Διοικητικό Δίκαιο (ιδίως Δημόσιες Συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης, Δημόσιο Λογιστικό, γενικό διοικητικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, δίκαιο φορέων Γενικής Κυβέρνησης)

αβ) Ποινικό Δίκαιο (Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα περί την υπηρεσία)

αγ) Δίκαιο Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

αδ) Εμπράγματο Δίκαιο

αε) Δίκαιο Ακινήτων Θέματα αστικών και εμπορικών μισθώσεων

αστ) Εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο

αζ) Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

αη) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

αθ) Αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση

αι) Προστασία Καταναλωτή, Συμβάσεις από Απόσταση, Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες.\

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα δικαστήρια περιφέρειας Αττικής και σε ειδικές περιπτώσεις τα δικαστήρια της επαρχίας.

β) Έργο του δικηγόρου αποτελεί :

α) η στελέχωση του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

β) η συμβουλευτική νομική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης τους

γ) η νομική εκπροσώπηση και γενικότερα η υποστήριξη του Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον Δικαστηρίων ή και Δημοσίων Αρχών σε υποθέσεις που του ανατίθενται από τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του ΟΔΑΠ

δ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων που του έχουν χρεωθεί και η υποβολή έγγραφης προεισήγησης προς τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του ΟΔΑΠ για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων

ε) η παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας και η τήρηση αρχείου νομοθεσίας και νομολογίας στα θέματα αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ

στ) η επεξεργασία νομικών θεμάτων και σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ο νομικός έλεγχος διακηρύξεων και συμβάσεων και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων των υπηρεσιών που του χρεώνονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

ζ) η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετικού αρχείου υποθέσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων

η) ότι, άλλο κρίνεται αναγκαίο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης για την προάσπιση των συμφερόντων του ΟΔΑΠ και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος

γ) Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015.

Ο έμμισθος δικηγόρος υπάγεται οργανικά στον ΟΔΑΠ και ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τους εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 57 (4 ος ορ.), Τ.Κ. 10564, Αθήνα) στον οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 – 14.30, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send