Δύο θέσεις δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής

09/03/2018

13/03/2018

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (πά­για αντιμισθία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), και ειδικότερα:

 • Μία (1) θέση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω
 • Μία (1) θέση δικηγόρου παρ' Εφέταις

και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προ­σόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δικηγόροι, οι οποίοι θα προσληφθούν, θα καταλάβουν θέσεις ειδικού προσωπικού (δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμε­νη νομοθεσία υπηρεσιακή, ασφαλιστική και μισθοδοτική εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήρι­ξη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στην οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

 • Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμ­βούλιο του Συλλόγου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, καθώς επίσης και για την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συμφερόντων του Συλλόγου.
 • Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του Συλλόγου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους.
 • Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα μέλη του Συλλόγου (συμβολαιογράφους) για την επίλυση νομικών θεμάτων σχετικών με την κα­τάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων.
 • Η επεξεργασία νομικών θεμάτων και η υποβολή σχετικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο ή και το Δ.Σ. του Συλλόγου.
 • Η υποβολή δικογράφων και των σχετικών παραστατικών όταν και όπου απαι­τείται.
 • Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Σύλλογος με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Συλλόγου για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
 • Η νομική εκπροσώπηση του Συλλόγου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δι­καστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, για υποθέσεις του Συλλόγου.
 • Η σύνταξη σχεδίων νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν σε θέμα­τα αρμοδιότητας του Συλλόγου και σε θέματα που άπτονται γενικά της συμ-βολαιογραφίας.
 • Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση αρ­χείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν το Σύλλογο και την συμβολαιογραφία.
 • Η υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την προσφυγή στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μόνο εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ίδιους.
 • Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων, φακέλλων και πληροφοριών για ης ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου.
 • Η υποχρέωση να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απα­ραίτητο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
 • Η υποχρέωση παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών τους στη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου, που στεγάζεται στο επί της οδού Γ. Γενναδίου 4 (Αθήνα) κτί­ριο αυτού για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές συνθήκες και ανάγκες, και οπωσδήποτε καθημερινά. Εξαιρετικά, θα παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, μία φορά την εβδομάδα, εναλλάξ ο καθένας, στο γραφείο του Συλ­λόγου επί της οδού Πραξιτέλους 131-133 στον Πειραιά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι και για τις δύο θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 40° έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 50° κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας.

3. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν α­παλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

4. Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθη­κόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.

5. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νό­μιμα αναγνωρισμένου. Κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου θα συνεκτιμη­θεί κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα II υπό τον τίτλο «Μοριοδότηση».

7. Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας. Πολύ καλή γνώση και άλλης ευ­ρωπαϊκής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο τίτλο, θα συνεκτιμηθεί.

8. Να είναι Δικηγόροι παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλ­λόγου Αθηνών, να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμι­σθη θέση.

9. Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον έξι (6) έτη πραγματικής δικηγορίας από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

10. Εντός της ως άνω εξαετούς τουλάχιστον πραγματικής δικηγορίας να έχουν επαγ­γελματική εμπειρία (δικαστηριακή και πρακτική) σε γνωστικά πεδία του ιδιωτικού δικαίου ή/και του δημοσίου δικαίου και ειδικότερα στους τομείς: εμπραγμάτου, οικο­γενειακού, κληρονομικού, αναγκαστικής εκτέλεσης (και κατά ΚΕΔΕ), κτηματολογί­ου, φορολογικού, πολεοδομικού δικαίου, η οποία (εμπειρία) να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις φορέα, συμβάσεις, αναθέσεις, δικόγραφα, υπομνή­ματα, γνωμοδοτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

11. Να γνωρίζουν τον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα τη χρήση εφαρμογών γραφείου και αναζήτησης νομικών πληροφοριών από ειδικές βάσεις δε­δομένων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send