logo-print

Δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας και διαγραφή αποτελεσμάτων από τη Google (ΑΠΔΠΧ 38/2023)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων κρίνει πως η διατήρηση των αποτελεσμάτων επιφέρει δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις στον επαγγελματικό βίο της καταγγέλλουσας

19/04/2024

19/04/2024

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Μια νέα σειρά αποφάσεων επί καταγγελιών για μη ικανοποίηση του δικαιώματος στη λήθη δημοσίευσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΑΠΔΠΧ 38/2023, με την οποία η Αρχή δικαίωσε καταγγέλλουσα, που διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση της Google να διαγράψει αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονταν με κριτήριο το ονοματεπώνυμό της.

Η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε πως έχει ήδη από πολλών ετών βρεθεί εκτός του επαγγελματικού χώρου, στον οποίο αναφέρονταν τα επίμαχα αποτελέσματα αναζήτησης, ενώ προσέθεσε πως η διατήρησή τους επιδρά αρνητικά στην προσπάθειά της να βρει εργασία.

Ιστορικό

Η Αρχή δέχθηκε την καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής που είχε υποβάλει στη Google. Το αίτημα αφορούσε αποτελέσματα που εμφανίζονταν στη μηχανή αναζήτησης με κριτήριο το ονοματεπώνυμο της καταγγέλλουσας και ειδικότερα κείμενα-άρθρα που αναφέρονταν στο πρόσωπό της. Δικαιολογητική βάση του αιτήματος διαγραφής ήταν πως «ο χαρακτήρας των εν λόγω πληροφοριών είναι παρωχημένος, οι πληροφορίες παρίστανται ακατάλληλες και έχουν πάψει να είναι συναφείς, δεν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος από τη διατήρησή τους και η καταγγέλλουσα ως πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ επιθυμεί τη διαγραφή των στοιχείων από το ψηφιακό της παρελθόν μέσω της απάλειψης συγκεκριμένης αναφοράς στο όνομά της από τα αποτελέσματα των ευρετηρίων μίας διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης […], καθώς το δικαίωμα στη λήθη πηγάζει απευθείας από το πρωτογενές και δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο».

Κληθείσα από την Αρχή, η Google ισχυρίστηκε πως απάντησε στην καταγγέλλουσα ότι δεν θα ικανοποιήσει το αίτημα διαγραφής των συνδέσμων, καθώς οι επίμαχοι σύνδεσμοι σχετίζονται με ζητήματα ουσιώδους ενδιαφέροντος για το κοινό αναφορικά με την επαγγελματική της ζωή. Η εταιρεία, παραθέτοντας κάποια από τα κριτήρια που αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, ήτοι τα κριτήρια εάν το υποκείμενο διαδραματίζει κάποιο ρόλο στον δημόσιο βίο και εάν τα δεδομένα είναι ακριβή και αφορούν τον επαγγελματικό βίο του υποκειμένου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίμαχες πληροφορίες παραμένουν επίκαιρες, αφορούν στην επαγγελματική δημοσίου ενδιαφέροντος δραστηριότητα της καταγγέλλουσας και ότι δεν αποδείχθηκε ανακρίβεια αυτών.

Ακολούθως, με το υπόμνημα που κατέθεσε μετά την ακρόαση ενώπιον της Αρχής, η εταιρεία προσέθεσε πως η καταγγέλλουσα φέρεται να είναι η επωφελούμενη ενδεχόμενου περιστατικού, καθώς «από τη θέση την οποία κατέλαβε αμειβόταν με δημόσιο χρήμα προερχόμενο από τη φορολογία των πολιτών…, οι οποίοι έχουν συμφέρον να πληροφορούνται για τον τρόπο διορισμού της, στην περίπτωση μάλιστα που υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτός δεν έλαβε χώρα με διαφάνεια».

Η καταγγελλόμενη εταιρεία υπέβαλε το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2362/30-03-2023 υπόμνημα, στο οποίο επανέλαβε τα όσα είχε αναφέρει στο αρχικό υπόμνημα και πρόσθεσε ότι η καταγγέλλουσα, σύμφωνα με τις επίμαχες πληροφορίες, φέρεται να είναι η επωφελούμενη του ενδεχόμενου περιστατικού … που έλαβε χώρα στο …, η οποία, στη θέση την οποία κατέλαβε, αμειβόταν με δημόσιο χρήμα προερχόμενο από την φορολογία των πολιτών

Η καταγγέλλουσα επεσήμανε τα αρνητικά αποτελέσματα της δημοσιότητας λόγω των επίμαχων συνδέσμων σε σχέση με την προσπάθειά της να βρει εργασία. Προσκόμισε το βιογραφικό της, αναφέροντας πως η θέση βοηθού που κατείχε της προτάθηκε λόγω των προσόντων της, ενώ παράλληλα υπέβαλε και ηλεκτρονικά μηνύματα που είχε αποστείλει σε υποψήφιους εργοδότες. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το αίτημα διαγραφής θα έπρεπε να ικανοποιηθεί, καθώς «δεν τυγχάνει πρόσωπο δημοσίου ενδιαφέροντος και επικαιρότητας και ουδέποτε κατείχε δημόσιο αξίωμα, ενώ οι πληροφορίες που περιέχονται στα υπό κρίση δημοσιεύματα από το … είναι ήδη παρωχημένες και μη επικαιροποιημένες, δεν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη διατήρησή τους και λόγω του ότι καθίσταται ανέφικτη η εύρεση εργασίας θίγεται υπέρμετρα το δικαίωμά της στην ιδιωτικότητα και κυρίως στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα την οικονομική της δυσπραγία με συνέπειες και στην ψυχολογική της κατάσταση.»

Επί της επαγγελματικής απασχόλησης της καταγγέλλουσας, η Google ισχυρίστηκε πως την είχε καλέσει να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα επαγγελματική της κατάσταση ή αποδεικτικά ότι έχει αποχωρήσει από τη θέση εργασίας, στην οποία αναφέρονται οι επίμαχοι σύνδεσμοι, ωστόσο η καταγγέλλουσα ουδέν προσκόμισε και, ως εκ τούτου, ελλείψει στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η καταγγέλλουσα έχει αλλάξει κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας, το επίμαχο περιεχόμενο δεν πρέπει να διαγραφεί από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, καθώς εξακολουθεί να είναι συναφές με το συμφέρον του κοινού για ενημέρωση.

Ως προς τον ισχυρισμό της καταγγέλλουσας περί δυσχέρειας στην ανεύρεση εργασίας, η Google αντέτεινε πως το γεγονός πως επίμαχα δημοσιεύματα αποδεικνύονται αποθαρρυντικά για τους πιθανούς εργοδότες, αποδεικνύει πως οι πληροφορίες είναι απόλυτα συναφείς με το ενδιαφέρον του κοινού και ουδόλως παρωχημένες. Περαιτέρω, ισχυρίστηκε πως η καταγγέλλουσα δεν τεκμηρίωσε ότι οι απορρίψεις σε θέσεις εργασίας οφείλονται στα δημοσιεύματα και δεν διευκρίνισε τι μεσολάβησε στα πέντε χρόνια που ακολούθησαν τον τερματισμό της επίμαχης σύμβασης εργασίας μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής.

Διαβάστε επίσης: Δικαίωμα στη λήθη: Οι μηχανές αναζήτησης οφείλουν να διαγράφουν συνδέσμους προς πληροφορίες όταν ο αιτών αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες είναι προδήλως ανακριβείς

Η κρίση της Αρχής

Η Αρχή παρατήρησε πως οι περισσότεροι από τους επίμαχους συνδέσμους αφορούν την επαγγελματική ζωή της καταγγέλλουσας, σε σχέση με σύμβαση εργασίας της ιδίας ως βοηθού μη κατονομαζομένου στην απόφαση προσώπου, η οποία έληξε, χωρίς να προκύπτει η με οποιονδήποτε τρόπο ανανέωση ή συνέχιση της επαγγελματικής πορείας αυτής. Η καταγγέλλουσα καίτοι κατείχε αμειβόμενη θέση, ενώ η διαφάνεια ως προς την πρόσληψη των προσώπων στις εν λόγω θέσεις έχει δημόσιο ενδιαφέρον, δεν προέκυψε πως έχει με οιαδήποτε τρόπο συνεχίσει την ίδια ή παρόμοια απασχόληση σε οιαδήποτε δημόσια θέση ή οργανισμό έκτοτε.

Σταθμίζοντας το δικαίωμα στην ενημέρωση του κοινού και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Αρχή κατέληξε πως η προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερτερεί, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες δεν μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως επίκαιρες που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη. Παράλληλα, η Αρχή επεσήμανε πως «επέρχονται δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις στον ιδιωτικό και ιδίως στον επαγγελματικό βίο της καταγγέλλουσας, κυρίως λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζει στην ανεύρεση εργασίας, και του γενικότερου αρνητικού αντικτύπου που επιτείνεται εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης του κοινού στις εν λόγω παρωχημένες και ανεπίκαιρες πληροφορίες».

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή έδωσε εντολή κατάργησης-διαγραφής των επίμαχων συνδέσμων.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Αρχής

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ