logo-print

Εφαρμογή των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας στην ανάκτηση ποσών από δημοσιονομικές διορθώσεις

Απόφαση 232/2019 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

04/07/2019

08/07/2019

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναδημοσίευση από ddikastes.gr

Διάγραμμα απόφασης

Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με τον καταλογισμό ποσού που λήφθηκε ως χρηματοδότηση για ίδρυση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, υφίσταται τεκμήριο παραίτησης-εγκατάλειψης της επένδυσης σε περίπτωση που παρέλθει εξάμηνο από την παρέλευση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία του και χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση παράτασης.

Απορρίφθηκε αίτηση παράτασης που υποβλήθηκε πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης αλλά δύο και πλέον έτη μετά την εκπνοή της προθεσμίας ολοκλήρωσης.   Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε επίκληση των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας.

Η κρίση της πλειοψηφίας αντικατοπτρίζει μια τάση αυστηρότερης προσέγγισης και περιορισμού της δυνατότητας επίκλησης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής και ακριβής ρύθμιση για την οποία ο δικαιούχος έχει καταστεί ενήμερος.

Κρίθηκε ότι δεν είναι αντίθετες στην αρχή της αναλογικότητας και είναι σαφείς και ακριβείς οι ρυθμίσεις που προβλέπουν όρους για την λήψη της χρηματοδότησης και ανάκτησή της σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, μεταξύ των οποίων και το ανωτέρω τεκμήριο.

Κρίθηκε επίσης, ότι ενόψει των σαφών και ακριβών ρυθμίσεων, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για την πρόοδο υλοποίησης της επένδυσης και τη βεβαίωση προόδου και υλοποίησης των εργασιών κάθε υποέργου δεν δημιουργούν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη καθώς δεν αφορούν  τον έλεγχο για την εξακρίβωση της τήρησης των υποχρεώσεων για τη διατήρηση της ληφθείσας οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση. Τέλος, κρίθηκε ότι η ανάκτηση αποτελεί διοικητικό μέτρο αποκαταστατικού χαρακτήρα.

Στην κρίση της μειοψηφίας επισημαίνεται η αντίθεση των αμάχητων τεκμηρίων στην αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας για τον καθορισμό του ύψους του ποσού ανάκτησης ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της παρατυπίας.

Το σκεπτικό της απόφασης παρουσιάζει ενδιαφέρον και για υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ελπίζω να βρείτε χρήσιμο το παρακάτω διάγραμμα και θα χαρώ να κάνετε σχόλια, διορθώσεις και παρατηρήσεις.

Πραγματικά περιστατικά

-Καταλογισμός ποσού που λήφθηκε ως χρηματοδότηση βάσει του διαρθρωτικού Κανονισμού 2792/1999 και τών σχετικών ΚΥΑ ..../24-10-2005  και ......./9-5-2006 σχετικά με την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Κανονισμό (ΕΚ) 2792/1999. Υποβλήθηκε αίτηση παράτασης και έγινε δεκτή. Δύο και πλέον έτη από τη λήξη της νέας προθεσμίας υποβλήθηκε δεύτερη αίτηση παράτασης με επίκληση ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης οφείλονταν στην αδυναμία πώλησης της παραγωγής κατά τα έτη 2006-2007 λόγω εμφάνισης πλαγκτόν και φυτοτοξινών στην περιοχή λειτουργίας της ενισχυόμενης μονάδας, γεγονός που την οδήγησε σε οικονομική αδυναμία. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την  αιτιολογία ότι: α) οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν δικαιολογούν την παράταση και β) σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, εφόσον παρήλθε εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης των εργασιών υλοποίησης της επένδυσης τεκμαίρονταν ότι είχε εγκαταλειφθεί η επένδυση και επιβάλλονταν η ανάκληση της ένταξης.

Νομικό πλαίσιο

-Η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου είναι δεσμευτική. Αν πράξη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος δεν υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέφθηκαν για τη χρηματοδότησή της, η καταβληθείσα χρηματοδότηση καθίσταται αχρεώστητη, η αναζήτησή της δε, πραγματοποιείται με την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης σε βάρους του υπόχρεου σε λογοδοσία τελικού αποδέκτη. Αν παρέλθει εξάμηνο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου και δεν υπάρχει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία του ή αίτηση για παράταση, η επένδυση θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε.

Εάν συντρέξουν γεγονότα ανωτέρας βίας, ήτοι περιστατικά εξαιρετικής φύσεως, τυχερά και απρόβλεπτα, ξένα προς τη βούληση και εκτός της σφαίρας επιρροής του λαβόντος την ενίσχυση, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να αποτραπούν ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλεια και σύνεσης και τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατέστησαν αδύνατη την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών του, τότε τα σχετικά περιστατικά γνωστοποιούνται από τον τελικό αποδέκτη εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία, προσκομίζονται δε, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία προς απόδειξη του σχετικού ισχυρισμού.  Τέλος, και αφού τηρηθεί η ειδική διαδικασία που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, προκειμένου να ανακτηθούν τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά.

Διαβάστε περισσότερα στο ddikastes.gr

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send