logo-print

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Πώς λειτουργεί έως 16 Μαρτίου

Ενημέρωση και για ειρηνοδικεία Πειραιώς, Περιστερίου, Αμαρουσίου, Νικαίας, Λαυρίου

05/03/2021

05/03/2021

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του έως τις 16 Μαρτίου εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 1, ΑΑ 4 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/3-3-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 843 Β/3-3-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 4-3-2021 και ώρα 06.00 έως και Τρίτη 16-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής:

1. Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του αντιδίκου από τον Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων, από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για τις προσωρινές διαταγές της εκούσιας δικαιοδοσίας και από τον Ειρηνοδίκη εκδίκασης προσωρινών διαταγών ν.3869/2010. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση των ως άνω δικαστών, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

2. Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων νέας τακτικής [100 ημέρες], καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης –αντίκρουσης [115 ημέρες] παρατείνονται. Η προθεσμία παράτασης θα γνωστοποιηθεί όταν θα λήξει η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.

3. Θα κατατίθενται δικόγραφα μόνο για τις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση [νέα τακτική, εργατικά, αμοιβές, μισθώσεις, αυτοκίνητα]. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου, εγγραφής ή τροποποίησης καταστατικού σωματείου, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας, για τις τελευταίες ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

4. Θα κατατίθενται με φυσική παρουσία δικόγραφα για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

5. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Θα δημοσιεύονται ήδη κατατεθείσες διαθήκες. Δεν θα χορηγούνται απόγραφα. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων.

6. Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα χορηγούνται μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

7. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Μισθίου, ούτε θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα.

8. Δεν θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις.

9. Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις, ένορκες βεβαιώσεις για τα διοικητικά δικαστήρια και δηλώσεις τρίτου.

10. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.

11. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας και θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού.

Τέλος, για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού εξακολουθούν να βρίσκονται εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου πέντε (5) ιδιωτικοί φύλακες, οι οποίοι και θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανήρτησε ανακοινώσεις και για τη λειτουργία των Ειρηνοδικείων Πειραιώς, Περιστερίου, Αμαρουσίου,Νικαίας και Λαυρίου.

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024