logo-print

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από σήμερα

Αναλυτικές οδηγίες από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

29/06/2020

29/06/2020

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, σε υλοποίηση όσων προβλέπονται από το άρθρο 75, παρ. 2 και 3 του Ν. 4690/2020, οι δικηγόροι μπορούν μέσω του portal.olomeleia.gr:

Α. Να υποβάλλουν αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Μέσω του portal.olomeleia.gr υποβάλλεται η αίτηση και η εξουσιοδότηση, η οποία υπάρχει τυποποιημένη σε πρότυπη μορφή και είναι προσυμπληρωμένη ανάλογα με το αίτημα που αφορά.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα, ανά κατηγορία αιτήματος, που αναφέρονται στις συνημμένες Αναλυτικές Οδηγίες.

Με την αίτηση θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο) μέσω της εφαρμογής του portal της Ολομέλειας.

Κάθε ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνει με την κατάθεση αύξοντα αριθμό. Αποδεικτικό υποβολής θα θεωρείται το κείμενο του αιτήματος (αντί έκθεσης εγχειρίσεως).

• Με την παραλαβή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο του αιτήματος ως προς την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν.

Ο υπάλληλος, εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα έγγραφα, υποβάλλει την αίτηση και την εξουσιοδότηση σε έγχαρτη μορφή στον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό για περαιτέρω έλεγχο και ορισμό δικασίμου.

• Σε εύλογο χρόνο ενημερώνεται ο δικηγόρος, στο προσωπικό του mail, το οποίο υποχρεωτικά θα δηλώνει με την αποστολή της αιτήσεως του, για την ορισθείσα δικάσιμο και τον αριθμό που έχει λάβει η αίτησή του στην εφαρμογή του ΟΣΔΔ-ΠΠ για να κατατεθεί στο δικαστήριο.

Ως αποδεικτικό ειδοποίησης προς τον συνήγορο θα θεωρείται η απάντηση για την πορεία του αιτήματος που εστάλη μέσω mail.

Β. Να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης, κατ΄ άρθρο 138§3 και 308§2 ΚΠΔ

Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τον πληρεξούσιο Δικηγόρο για την έκδοση εισαγγελικής πρότασης. • Για να λάβει αντίγραφο της πρότασης, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος υποβάλλει τη σχετική αίτηση με την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, μέσω του portal της Ολομέλειας του ΔΣΑ. Ως αποδεικτικό υποβολής θεωρείται το κείμενο του αιτήματος (αντί έκθεσης εγχειρίσεως).

• Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει την πρόταση στο προσωπικό email του πληρεξουσίου Δικηγόρου (που έχει δηλώσει στο αίτημα του) σαρωμένη σε απλή ηλεκτρονική μορφή.

Γ. Να υποβάλλουν υπόμνημα κατ΄ άρθρο. 308 ΚΠΔ.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, μέσω του portal, ως ανωτέρω. Ως αποδεικτικό υποβολής θα θεωρείται το κείμενο του αιτήματος (αντί έκθεσης εγχειρίσεως).

Στο αίτημα θα περιλαμβάνεται δήλωση στην οποία ο υποβάλλων συνήγορος θα δηλώνει :«Υποβάλλω το συνημμένο υπόμνημα και δηλώνω ότι σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία θα το προσκομίσω πάραυτα και σε υλική μορφή για χρήση από το οικείο Συμβούλιο».

• Συγχρόνως, θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο) μέσω της εφαρμογής του portal της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και θα επισυνάπτεται σαρωμένο ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η ηλεκτρονική αίτηση θα λαμβάνει με την κατάθεση έναν αύξοντα αριθμό που θα τη συνοδεύει.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

• Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπήρξε λυσιτελής συνεργασία των υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον ΔΣΑ, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους όσοι συνέδραμαν στην υλοποίηση των ανωτέρω.

• Για την επίτευξη του άνω αποτελέσματος συνέβαλαν εκ μέρους του ΔΣΑ ο Αντιπρόεδρος Θέμης Σοφός και ο Σύμβουλος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Δείτε τη σχετική απόφαση και τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στο dsa.gr

Πηγή: dsa.gr
Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send