logo-print

eJustice: 20 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη φάση του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας

Εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η απόφαση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' Φάση».

Διαβάστε επίσης: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για πρακτική άσκηση δικηγόρων: Διαγωνισμός για το συντονισμό του έργου

Το αντικείμενο του διαγωνισμού ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών και αφορά στην εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης» (“ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση”).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι βασικοί σκοποί του έργου είναι:

 • Η εξάπλωση της ηλεκτρονικοποίησης της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας στα δικαστικά και εισαγγελικά καταστήματα όλης της χώρας, μέσω ενιαίου κεντρικού συστήματος.
 • Η βελτιστοποίηση/ επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών και διαλειτουργικοτήτων.
 • H διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των φορέων της Δικαιοσύνης με σκοπό την υποστήριξη ροών εργασίας των Δικαστικών και Εισαγγελικών Καταστημάτων της αυτής Εφετειακής Περιφέρειας με τις λοιπές Εφετειακές Περιφέρειες, με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον Άρειο Πάγο.
 • Η διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η παροχή των απαραίτητων υποδομών, κεντρικών και περιφερειακών.

Οι στόχοι του έργου είναι παραπλήσιοι με τους στόχους πρώτου έργου (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση) και περιλαμβάνουν:

- Επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες:

 • Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος
 • Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους
 • Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών
 • Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ. μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης

- Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος:

 • Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
 • Αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος
 • Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης

- Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος:

 • Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης
 • Ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου

- Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς

- Εξοικονόμηση πόρων

 • Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα
 • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος.

Αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων και εννιακοσίων είκοσι-τριών ευρώ και δύο λεπτών 19.418.923,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 15.660.421,79 €, ΦΠΑ : 3.758.501,23 €). Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν υπηρεσίες συντήρησης τριών ετών τα οποία δύναται να ανέλθουν σε ανώτατο ποσοστό έως 15% της αξίας της σύμβασης και σε επιπλέον εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες τα οποία δύναται να ανέλθουν σε ανώτατο ποσοστό έως 60% σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4.5 της διακήρυξης.

Το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων προαίρεσης δύναται να ανέλθει σε ποσό 14.565.226,27 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτος –μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της σχετικής Διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 313.208,44€ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ