logo-print

Εκλογές 2019: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τον δεύτερο γύρο περιφερειακών και δημοτικών εκλογών

Επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019: Τι ισχύει για ψηφοφορία και μετάδοση αποτελεσμάτων

30/05/2019

05/06/2019

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δύο σημαντικές εγκυκλίους για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με τις εγκυκλίους παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διενέργεια, αλλά και τη συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτω των επαναληπτικών περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους δήµους όπου κανένας συνδυασµός δεν συγκέντρωσε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 137 παρ.1, 139, 31 παρ.1, και 33 παρ.1 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" (Α΄ 87).

Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου, η οποία θα διεξαχθεί µόνο µεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών ή των υποψήφιων δηµάρχων των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, υπενθυµίζονται τα εξής:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα ψηφοφορίας που χρησιµοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (26.5.2019), µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραµµατέας.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα.

3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σηµειώνει σταυρό προτίµησης σε κανέναν υποψήφιο σύµβουλο, δεδοµένου ότι η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µόνο ανάµεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους δηµάρχους των δύο (2) συνδυασµών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.

Οι συνδυασµοί που θα συµµετάσχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία οφείλουν, µέσω του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, να παραδώσουν έγκαιρα τον απαραίτητο αριθµό ψηφοδελτίων στον οικείο δήµαρχο.

4. Όµοιο εκλογικό υλικό µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία, θα χρησιµοποιηθεί και στην επαναληπτική, µε εξαίρεση το βιβλίο διαλογής ψήφων προτίµησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασµών, το οποίο δεν χρειάζεται να συµπληρωθεί.

Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να ελέγξετε την επάρκεια του εκλογικού υλικού και να φροντίσετε για τη συµπλήρωσή του, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις.

Το εκλογικό υλικό, θα πρέπει να παραδοθεί στους οικείους δήµους, το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 30.5.2019.

5. Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες δηµοτικές αρχές πρέπει να εκδώσουν και να δηµοσιεύσουν πρόγραµµα εκλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010.

Στο πρόγραµµα για τις περιφερειακές εκλογές θα αναφέρεται το όνοµα των συνδυασµών και των υποψηφίων περιφερειαρχών που µετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, µε τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

Αντιστοίχως, στο πρόγραµµα για τις δηµοτικές εκλογές θα αναφέρεται το όνοµα των συνδυασµών και των υποψηφίων δηµάρχων που µετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, µε τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

6. Για όλα τα παραπάνω θέµατα, παρακαλούµε να ενηµερώσετε:

α) τους δηµάρχους της περιφέρειάς σας

β) τους εκλογείς, τους υποψηφίους, λοιπά πρόσωπα και φορείς, µέσω ευρείας δηµοσιότητας για τα θέµατα που θίγονται στην παρούσα εγκύκλιο.

γ) τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές για την τήρηση της ∆ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας.

7. Ο τρόπος µετάδοσης των αποτελεσµάτων θα καθοριστεί µε σχετική εγκύκλιό µας η οποία θα σας αποσταλεί άµεσα. Για την µετάδοση θα χρησιµοποιηθούν µόνο τα έντυπα µετάδοσης των αποτελεσµάτων που έχετε λάβει.

Σηµειώνεται ότι, η σειρά αναγραφής των συνδυασµών και των υποψηφίων περιφερειαρχών και δηµάρχων στα ανωτέρω έντυπα µετάδοσης των αποτελεσµάτων της επαναληπτικής ψηφοφορίας, από τους δικαστικούς αντιπροσώπους προς τους Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών καθώς και η σειρά ανακοίνωσης του αποτελέσµατος αυτού προς το Υπουργείο, θα είναι σύµφωνη µε τη σειρά ανακήρυξης των συνδυασµών.

Υπενθυµίζεται τέλος ότι την Κυριακή, ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήµατα των ΟΤΑ πρέπει να παραµείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρµοδιότητα.

8. Στους κκ. αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, θέτουµε υπόψη τα εξής:

α. Οι παραλειφθέντες εκλογείς, θα ψηφίσουν µε πιστοποιητικό εγγραφής στα δηµοτολόγια ή µητρώα αρρένων, το οποίο χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από το δήµο τους και το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019».

β. Οι παραλειφθέντες υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ψηφίσουν µε τη σχετική βεβαίωση η οποία χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόµενο από το δήµο στον οποίο υπέβαλε την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Σηµειώνεται ότι οι εκλογείς των ανωτέρω περιπτώσεων θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση που υπογράφουν και οι διπλοεγγεγραµµένοι εκλογείς.

γ. Οι διπλοεγγεγραµµένοι εκλογείς, δίπλα στο όνοµα των οποίων στον εκλογικό κατάλογο, υπάρχει η ένδειξη ∆, θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση του διπλοεγγεγραµµένου εκλογέα, στην οποία θα πρέπει να συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία του εκλογέα και ιδιαίτερα ο Ειδικός Εκλογικός Αριθµός, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.

Στην υπεύθυνη δήλωση ο εκλογέας συµπληρώνει στο τέλος τη φράση: «Επίσης ότι άσκησα το εκλογικό µου δικαίωµα την Κυριακή 26.5.2019 σ’ αυτό το ίδιο εκλογικό τµήµα».

Τα ανωτέρω (α) πιστοποιητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραµµένων και παραλειφθέντων εκλογέων πρέπει να αποσταλούν στα οικεία Πρωτοδικεία, σε ξεχωριστό φάκελο από το λοιπό εκλογικό υλικό.

9. Υπενθυµίζουµε επίσης ότι, για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων η Περιφέρεια Αττικής θα ενηµερώνεται σχετικά από τους δήµους, οι οποίοι θα αποστέλλουν fax στην Περιφέρεια.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο 42/2019

Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των επαναληπτικών δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αποτελέσµατα των επαναληπτικών εκλογών θα συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το Υπουργείο, θα τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο - διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων.

Όπου αναφέρεται παρακάτω η φράση «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νοµό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.

Όπως είναι γνωστό, η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί χωρίς σταυροδοσία και στα ίδια εκλογικά τµήµατα.

∆εδοµένου ότι, την Κυριακή 2 Ιουνίου θα διενεργηθούν µόνο περιφερειακές και δηµοτικές επαναληπτικές εκλογές, η µε αριθµ. 33/36735/14.05.2019 (Α∆Α: 6Ι9Ξ465ΧΘ7- ΒΜΝ) εγκύκλιος µας διαφοροποιείται ως προς τα κάτωθι:

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για τις ενέργειες των δικαστικών αντιπροσώπων ισχύουν, πλέον, τα εξής:

1. Εξαγωγή Αποτελέσµατος

1.1 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα ενιαία (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») εκλογικά τµήµατα, εφόσον διενεργούνται σε αυτά και περιφερειακές και δηµοτικές

  • Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε µονό αριθµό, δηλαδή σε 1,3,5, 7 και 9 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των περιφερειακών εκλογών. Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια των δηµοτικών παραµένουν σφραγισµένες, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας των περιφερειακών. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις δηµοτικές.
  • Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε ζυγό αριθµό, δηλαδή σε 2, 4, 6, 8 και 0 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών. Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δηµοτικών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών παραµένουν σφραγισµένες, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας των δηµοτικών. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις περιφερειακές. 

1.2 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α» ή «Β» και στα ενιαία εκλογικά τµήµατα (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») στα οποία διενεργούνται µόνο δηµοτικές ή µόνο περιφερειακές εκλογές στον 2ο γύρο.

Η εξαγωγή των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων Α και Β ενεργείται πλέον χωρίς προτεραιοποίηση, δοθέντος ότι σε αυτά θα διεξάγεται µία µόνο εκλογική διαδικασία (είτε δηµοτικών είτε περιφερειακών εκλογών).

2. Ανακοίνωση Αποτελέσµατος

Εφαρµόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 2 της ενότητας Β της µε αριθµ. 33/36735/14.05.2019 (Α∆Α: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ) εγκυκλίου µας.

3. Έντυπα Αποτελεσµάτων

Εφαρµόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. Β3 της µε αριθµ. 33/36735/14.05.2019 (Α∆Α: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ) εγκυκλίου µας.

Τα έντυπα για τα αποτελέσµατα των συνδυασµών των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συµπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

- Εκλογική Περιφέρεια

- ∆ήµος

- Εκλογικό Τµήµα

- Αριθµός εγγεγραµµένων στο τµήµα εκλογέων

- Αριθµός εκλογέων που ψήφισαν

- Αριθµός Άκυρων ........................ Λευκών ............................ και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων

- Αριθµός Έγκυρων ψηφοδελτίων

- Αριθµός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε ένας συνδυασµός, από τους δυο πρωτεύσαντες, οι οποίοι στο κενό έντυπο θα αναγράφονται σύµφωνα µε τη σειρά ανακήρυξής τους από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.

Τα έντυπα είναι καρµπονιζέ, ενώ αποστέλλονται και µονά πανοµοιότυπα για χρήση ενδιάµεσων σταθµών, όπου δηλαδή πιθανόν να γίνει τηλεφωνική αναµετάδοση από το εκλογικό τµήµα προς ενδιάµεσους αποδέκτες (π.χ. περιφερειακή ενότητα), τα οποία (µονά) θα συµπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο 46/2019

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
send