logo-print

Επίδομα γέννησης: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1.1.2020 - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

30/12/2019

30/12/2019

Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015

ΜΑΡΙΑ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», το οποίο προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος γέννησης.

Όπως αναφεται στην αιτιολογική έκθεση, η από δεκαετίες διαπιστωθείσα υπογεννητικότητα εντάθηκε έτι περαιτέρω την τελευταία δεκαετία, λόγω της σοβούσας οικονομικής κρίσης, υποσκελίζοντας σημαντικά την προοπτική υγιούς δημογραφικής εξέλιξης και καθιστώντας τις σχετικές προβλέψεις εξόχως δυσοίωνες.

Η προτεινόμενη ρύθμιση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα νέα θεμέλια της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η συγκροτημένη χάραξη της οποίας οφείλει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας.

Το άρθρο 1 του νομοσχεδίου θεσπίζει επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1.1.2020.

Με την ίδια διάταξη καθορίζεται κατ’ αρχάς ως δικαιούχος του επιδόματος η μητέρα του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες δικαούχων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, το επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του, και σε κάθε περίπτωση στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, ο οποίος ασκεί την επιμέλεια του παιδιού, κατόπιν έκδοσης της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Κατηγορίες δικαιούχων

1. Το επίδομα γέννησης χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα τους ή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της σχετικής διάταξης, ο πατέρας τους ή το έτερο πρόσωπο, που ασκεί την επιμέλειά τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

α) Έλληνα πολίτη,

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν.

2. Το επί δωδεκαετία μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών της περίπτωσης ε΄ της προηγούμενης παραγράφου αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο φορολογικό έτος και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης για το εισόδημα παρελθόντος φορολογικού έτους.

Το σκεπτικό της διάταξης

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το εν λόγω επίδομα συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια, σύμφωνα και με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

Η μέριμνα αυτή παρέχεται στο πλαίσιο της παράλληλης συνταγματικής πρόβλεψης της παραγράφου 5 του ανωτέρω άρθρου του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το ζήτημα της υπογεννητικότητας εντάθηκε κατά την τελευταία δεκαετία λόγω της εγχώριας οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Συνεπεία τούτου, καθίστανται δυσοίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες και συνακόλουθα επιβεβλημένη η λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της Πολιτείας για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Πράγματι, πρόσφατες έρευνες συγκλίνουν στη διαπίστωση της συνεχούς πτώσης του δείκτη γονιμότητας, σε επίπεδα κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνογονίας, καθιστά ολοένα και δυσχερέστερη την απόκτηση άνω των δύο παιδιών και, επομένως, την αναπλήρωση του πληθυσμού.

Πρόκειται για τάσεις οι οποίες, αν και έχουν καταγραφεί στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και υφίστανται από δεκαετίες, έχουν ενισχυθεί στη χώρα μας λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που καθιστούν δυσχερή την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για την απόκτηση και την ανατροφή των παιδιών.

Η διαφαινόμενη προοπτική της σταθερής πληθυσμιακής συρρίκνωσης υπό την αντίληψη αυτή ανάγεται σε μείζον εθνικό ζήτημα.

Εξ άλλου, η αδράνεια ως προς τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας έχει επιπτώσεις και στη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η μέριμνα για το οποίο συνιστά ομοίως συνταγματική επιταγή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Συντάγματος.

Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης, συνεπώς, συνιστά, προεχόντως, μέτρο ενίσχυσης της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η οποία προωθείται στο πλαίσιο των ανωτέρω συνταγματικών επιταγών, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, την προώθηση της γονεϊκότητας και ενισχύοντας την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προσδίδοντας, κατά τούτο, στο εν λόγω επίδομα και προνοιακό χαρακτήρα. 

 

Δείτε το σχέδιο νόμου στο opengov.gr

 

send