logo-print

Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει αναγνωριστικής απόφασης, προϋποθέσεις και περιορισμός του εύρους επιβολής της

Αναστολή ασφαλιστικού μέτρου συντηρητικής κατάσχεσης (ΤρΕφΑθ 1970/2021)

21/04/2021

22/04/2021

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.

Ως μη νόμιμο απέρριψε το δικαστήριο (ΤρΕφΑθ 1970/2021) τον πρώτο λόγο της αίτησης αναστολής της συντηρητικής κατάσχεσης, ο οποίος θεμελιώνεται στο γεγονός ότι το ασφαλιστικό αυτό μέτρο επιβλήθηκε δυνάμει όχι καταψηφιστικής, αλλά απλώς αναγνωριστικής πρωτόδικης απόφασης.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι, για την εφαρμογή του άρθρου 724 παρ.1 του ΚΠολΔικ, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της διάταξης αυτής όπως ισχύει μετά τον Ν. 4335/2015 καθώς και την αιτιολογική έκθεση του τελευταίου, η οριστική απόφαση που εκδίδεται με πλήρη απόφαση για την ασφαλιστέα απαίτηση και, συνεπώς, παρέχει περισσότερα εχέγγυα ορθής κρίσης σε σχέση με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (που αρκείται σε πιθανολόγηση), αποτελεί τίτλο για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης, ακόμη και αν δεν είναι καταψηφιστική, αλλά απλώς αναγνωριστική της ασφαλιστέας απαίτησης.

Όσον αφορά στους λόγους αναστολής, οι οποίοι αποτελούν συγχρόνως και λόγους έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, θέτοντας ως πλημμέλεια αυτής την αοριστία και καταχρηστικότητα της αγωγής, απορρίπτονται εν προκειμένω ως απαράδεκτοι. Και τούτο, διότι προφανώς δεν αφορούν στην ανυπαρξία ή την εξόφληση της απαίτησης, λαμβάνοντας υπόψη πως κατά το άρθρο 724 παρ. 2 του ΚΠολΔ, δεν αποτελεί προϋπόθεση της ανάκλησης η ευδοκίμηση της έφεσης, αλλά η πιθανολόγηση της ανυπαρξίας ή της εξόφλησης της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση απόφαση.

Εν προκειμένω, πιθανολογήθηκε η ύπαρξη της επίδικης απαίτησης, καθώς και η συνδρομή επικείμενου κίνδυνου και επείγουσας περίπτωσης που να δικαιολογεί την επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Ωστόσο, πιθανολογήθηκε πως η επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση σε όλους τους λογαριασμούς της αιτούσας σε συνδυασμό με το ύψος του ποσού επί του οποίου αυτή επιβλήθηκε, παραλύει την επιχείρηση της αιτούσας και ουσιαστικά την οδηγεί στην παύση λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισπράξεις των απαιτήσεών της και η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γίνεται μέσω των ίδιων τραπεζικών λογαριασμών. Το δικαστήριο, λοιπόν, κρίνοντας πως το ασφαλιστικό αυτό μέτρο υπερβαίνει το προσήκον και αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση του δικαιώματος της καθ’ ης, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση αναστολής, περιορίζοντας το εύρος επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης.

Απόσπασμα απόφασης

Εκ των ανωτέρω πιθανολογείται ότι επίκειται κίνδυνος να μην ικανοποιηθεί η απαίτηση της καθ' ης η αίτηση από την αναγκαστική εκτέλεση της υπ' αρ. 3577/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον καταστεί τελεσίδικη, αφενός από την επιβάρυνση της περιουσίας της αιτούσας από οφειλές προς τρίτους και αφετέρου λόγω μείωσης των περιουσιακών της στοιχείων.

Ωστόσο η επιβληθείσα, κατά τα προαναφερόμενα, συντηρητική κατάσχεση, σε όλους τους προαναφερθέντες λογαριασμούς της αιτούσας μέχρι του ποσού των 895.309,60 ευρώ, πιθανολογείται ότι παραλύει την επιχείρηση της αιτούσας και ουσιαστικά την οδηγεί στην παύση λειτουργίας της, λαμβανομένου υπόψη ότι οι εισπράξεις των απαιτήσεων της και η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γίνεται μέσω των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών, επί των οποίων επιβλήθηκε συντηρητική κατάσχεση και δεσμεύτηκε το υπόλοιπο αυτών δηλαδή υπερβαίνει το προσήκον και αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση του δικαιώματος της καθ’ ης.

Για το λόγο αυτό, γενομένης της αίτησης δεκτής και ως εν μέρει ουσιαστικά βάσιμης, αφού η επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες δεν πιθανολογείται ως καταχρηστική, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται με τον πέμπτο λόγο η αιτούσα, πρέπει να ανασταλεί εν μέρει η ισχύς της υπ' αρ. 3577/2020 αναγνωριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης και να ανακληθεί η δυνάμει αυτής συντηρητική κατάσχεση στους υπ' αρ. ..., ... και ... λογαριασμούς που διατηρεί η αιτούσα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και η επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση στον υπ' αρ. GR ... λογαριασμό της αιτούσας στην ALPHA BANK για το πέραν των 500.000 ποσό και διατηρεί τη συντηρητική κατάσχεση σε αυτόν το λογαριασμό μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ. Το δε αίτημα της καθ' ης, περί επίδειξης των εγγράφων που κατέχει η αντίδικος της, που υποβλήθηκε με τις προτάσεις της (άρθρα 450, 451 ΚΠολΔ), ήτοι των βεβαιώσεων των τραπεζών στα χέρια των οποίων επιβλήθηκε η συντηρητική κατάσχεση και της απόφασης αναστολής της υπ’ αρ. 1494/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, πρέπει να απορριφθεί, καθόσον ενόψει των όσων παραπάνω αναφέρθηκαν, που, κατά πιθανολόγηση, έγιναν δεκτά.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην ΤΝΠ Ισοκράτης.

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ