logo-print

Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19: Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας

15/04/2020

16/04/2020

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 1390/14.04.2020) η απόφαση του Υπουργείου Υγείας "Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19".

Κριτήρια και σκοποί της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29 της από 30.03.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 και του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχ. (η) και (θ) και 9 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 4 στοιχ. (7) του ΓΚΠΔ, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19 («Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19»), ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 4 στοιχ. (6) του ΓΚΠΔ.

2. Όσον αφορά το κριτήριο της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, πρόκειται για την εμφάνιση και ευρεία διασπορά, σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ελληνική επικράτεια, του νέου στελέχους κορωνοϊού (2019-nCoV), με άμεση συνέπεια την πρόκληση αναπνευστικών λοιμώξεων με ποικίλη σοβαρότητα σε μεγάλο αριθμό προσώπων και, συχνά, κίνδυνο ζωής. Η ευρεία διασπορά του COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ – WHO) στην κήρυξη πανδημίας.

3. Οι σκοποί σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 εμπίπτουν στους αναφερόμενους στα άρθρα 83 παρ. 1 του ν. 4600/2019 και 29 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75). Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται ειδικότερα η πλήρωση των ακόλουθων, ιδίως, σκοπών:

(α) Να διασφαλιστεί η άμεση, ταχεία και έγκυρη καταγραφή των κρουσμάτων του COVID-19 στα Νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά Κέντρα Υγείας της Χώρας, καθώς και σε κάθε αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα επέκτασης χρήσης του και σε άλλες Μονάδες Υγείας εφόσον αυτό ήθελε κριθεί, από ιατρική άποψη, απαραίτητο.

(β) Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική καταγραφή του αριθμού των ασθενών από COVID-19, οι οποίοι διαβιούν στην Ελλάδα, για την παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

(γ) Να εκτιμηθεί η επιδημιολογία της νόσου, ιδίως οι επιπλοκές, και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κρίσιμο από ιατρική άποψη.

(δ) Να δύνανται να αξιολογηθούν με επιστημονικά κριτήρια η βαρύτητα της νόσου των ασθενών και ο ρυθμός επιβάρυνσης της ασθένειάς τους με την πάροδο του χρόνου.

(ε) Να αποτυπωθεί η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς και να αξιολογηθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε νέες / καινοτόμες θεραπείες.

(στ) Να διασφαλιστεί η άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που θα εντοπιστούν ή / και θα παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού.

(ζ) Να διασφαλιστεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του COVID-19.

(η) Να διασφαλιστεί η καταγραφή των ασθενών που αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο πλαίσιο της εργαστηριακής διερεύνησης δειγμάτων από τον ΕΟΔΥ και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια.

(θ) Να αξιολογηθούν οι ανάγκες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρόσφορων υπηρεσιών υγείας για ασθενείς από COVID-19.

(ι) Να υπάρχει διασύνδεση και αποστολή των εθνικών δεδομένων, με τρόπο που διασφαλίζει οπωσδήποτε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ασθενών – υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ασθενών με Covid-19, σε ετήσια βάση, με απώτερους σκοπούς τη σύγκριση των εθνικών δεδομένων με εκείνων των άλλων κρατών της Ευρώπης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών και τη δυνατότητα πρόσβασης στις σύγχρονες θεραπείες.

Ανάθεση εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Ορίζεται εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με το ν. 3607/2007. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 83 του ν. 4600/2019 και 29 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75).

Υποχρεώσεις συμπράξεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας στο σκοπό σύστασης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από COVID-19

1. Κάθε ασθενής, ο οποίος έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 εντάσσεται υποχρεωτικά από το θεράποντα ιατρό του στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 για τους σκοπούς του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 καταγράφεται το σύνολο των σχετικών κρουσμάτων.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών, που εντάσσονται στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 τηρούνται ισοβίως και, περαιτέρω, για διάστημα είκοσι ετών από το θάνατο του ασθενούς υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).

4. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία, και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.).

Εποπτεία και διασφάλιση σκοπού τήρησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από COVID-19

1. Έως τη σύσταση στο Υπουργείο Υγείας Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από COVID-19 διενεργείται προσωρινά για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, η οποία έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Υγείας. Από τη σύσταση στο Υπουργείο Υγείας Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από COVID-19 θα διενεργείται από το Τμήμα αυτό, υπό την επιστημονική εποπτεία της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, για την πλήρωση των σκοπών σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω Εθνικού Μητρώου.

2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία.

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send