logo-print

Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια 2020 - 2024

Σε διαβούλευση η εφαρμογή της ομώνυμης Ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

12/04/2021

12/04/2021

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε ανοικτή δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (ΕΣΔΓΕΑ), κατ’ εφαρμογή της σχετικής Ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το ΕΣΔΓΕΑ, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπονήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις».

Το ΕΣΔΓΕΑ, το πρώτο κείμενο εθνικής εφαρμογής της Ατζέντας, στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών και των κοριτσιών, ως φορέων αλλαγής, στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου καθώς και στην πραγμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, σκοπεύει στην ένταξη της έμφυλης διάστασης στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, μέσω της συστηματικής οριζόντιας ενσωμάτωσης αυτής σε όλο το φάσμα των δημόσιων πολιτικών (άρθρα 10-20 Ν. 4604/2019). Καλείται να ανταπεξέλθει σε πλήθος σύγχρονων προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια στη χώρα μας, όπως αποτυπώνονται σε κείμενα πολιτικής και εκθέσεις της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακού Σχεδιασμού και Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, καθώς σε συστάσεις εξειδικευμένων οργάνων και ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, η παγκόσμια υγειονομική κρίση και η ανησυχητική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της καραντίνας.

 Βασικές προτεραιότητες του ΕΣΔΓΕΑ, για την περίοδο 2020-2024, τίθενται :

  • Η πρόληψη και προστασία από τις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και από κάθε μορφής βία, έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή, που εκδηλώνεται ιδίως κατά μελών ευπαθών ομάδων, όπως οι μετανάστριες, οι αιτούσες διεθνή προστασία και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων ή πέραν αυτών, με έμφαση στη προστασία της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως μετά τη ραγδαία επιδείνωση αυτών λόγω των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
  • Η αποκατάσταση και ενδυνάμωση των θυμάτων, που επιβίωσαν από ένοπλες συγκρούσεις και έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τις ατομικές τους εμπειρίες και ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών.
  • Η ισόρροπη κατά φύλο αντιπροσώπευση, η συμμετοχή και ηγεσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με έμφαση στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της άμυνας.
  • Η ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στην δημόσια και ιδιωτική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης σε ζητήματα, που άπτονται της εφαρμογής της Ατζέντας ΓΕΑ και της ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, της προώθησης αυτών σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.

Το σχέδιο δράσης διακρίνεται στους εξής πέντε βασικούς πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τις αντίστοιχες επιμέρους δράσεις :

  • Πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων, της έμφυλης, σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατάχρησης.
  • Ισόρροπη κατά φύλο αντιπροσώπευση, συμμετοχή και ηγεσία στη δημόσια ζωή, τον κρατικό μηχανισμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Προστασία των γυναικών και κοριτσιών από την έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατάχρησης,  καθώς και από άλλες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Ανακούφιση και ανάκαμψη γυναικών και κοριτσιών, που επιβίωσαν από ένοπλες συγκρούσεις και έμφυλη, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία.
  • Προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια σε διμερές, περιφερειακό, πολυμερές και διεθνές επίπεδο.

Στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 Μάιου 2021 και ώρα 12:00, μπορείτε να συμμετέχετε στο http://www.opengov.gr/ypex/?p=874

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ