logo-print

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων: Ένας νέος οργανισμός για την προστασία δεδομένων στην ΕΕ

Ποια έγγραφα της WP 29 ενέκρινε το ΕΣΠΔ - Όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο όργανο της Ένωσης και τις αρμοδιότητές του

29/05/2018

01/06/2018

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Online βρίσκεται από την Παρασκευή 25 Μαΐου, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομέδνων, η ιστοσελίδα του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ. 

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Το ΕΣΠΔ συστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.  

Το ΕΣΠΔ επικουρείται από Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ καθορίζονται σε υπόμνημα συνεργασίας.

Αποστολή

Στόχος του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της ευρωπαϊκής οδηγίας για την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκδίδει γενικά έγγραφα καθοδήγησης προκειμένου να διευκρινίζει τους όρους των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους ενδιαφερόμενους φορείς μια συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Το ΕΣΔΠ έχει επίσης εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του ΓΚΠΔ να εκδίδουμε δεσμευτικές αποφάσεις έναντι των εθνικών εποπτικών αρχών με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής.

Το ΕΣΔΠ ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις κατευθυντήριες αρχές του.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα

Το ΕΣΠΔ έχει τη δυνατότητα:

  • να παρέχει γενική καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων αρχών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών) για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας·
  • να παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες προτάσεις νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
  • να εκδίδει πορίσματα συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων· και
  • να προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Εκδίδει επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, η οποία δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Η σχέση με την Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 και τις κατευθυντήριες γραμμές της

Σύμφωνα με το άρθρο 94 και την αιτιολογική σκέψη 139 του ΓΚΠΔ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αντικαθιστά την ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με την οδηγία 95/46/ΕΚ (WP 29), ενώ οι παραπομπές στην ομάδα αυτή θεωρούνται παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής και την ασφάλεια δικαίου, το ΕΣΠΔ ενέκρινε μία σειρά κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και άλλων εγγράφων που εξέδωσε η WP 29, με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικών αναθεωρήσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Με νεότερη ανακοίνωσή του το ΕΣΠΔ ενέκρινε και την ανακοίωση της WP 29 σχετικά με το μητρώο WHOIS του ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Διαδικτύου, όπως η δημιουργία Top Level Domain (.com, .gr, κ.ο.κ.) για χρήση σε ονόματα χώρου (domain name).

Αναλυτικά η λίστα των εγγράφων της WP 29 που ενέκρινε το ΕΣΠΔ:

1. Guidelines on consent under Regulation 2016/679, WP259 rev.01

2. Guidelines on transparency under Regulation 2016/679, WP260 rev.01

3. Automated individual decision-making and profiling Guidelines on Automated individual decisionmaking and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, WP251rev.01

4. Personal data breach notification Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679, WP250 rev.01

5. The right to data portability Guidelines on the right to data portability under Regulation 2016/679, WP242 rev.01

6. Data protection impact assessment Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679, WP248 rev.01

7. Data protection officers Guidelines on Data Protection Officers ('DPO'), WP243 rev.01

8. Lead supervisory authority Guidelines for identifying a controller or processor's lead supervisory authority, WP259 rev.01

9. Position Paper on the derogations from the obligation to maintain records of processing activities pursuant to Article 30(5) GDPR

10. Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of “Binding Corporate Rules” for controllers and processors under the GDPR, WP 263 rev.01

11. Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data, WP 264

12. Recommendation on the Standard Application form for Approval of Processor Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data, WP 265

13. Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Binding Corporate Rules, WP 256 rev.01

14. Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Processor Binding Corporate Rules, WP 257 rev.01

15. Adequacy Referential, WP 254 rev.01

16. Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679, WP 253

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Αναγκαστική Εκτέλεση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ