logo-print

Χαλλούμι: Το Γεν. Δικαστήριο ΕΕ απέρριψε προσφυγή της κυπριακής ένωσης δικαιούχου του συλλογικού σήματος κατά ελληνικής εταιρίας

Απόφαση ΓΔΕΕ: «Δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI και του σημείου “Halloumi Vermion” το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα ελληνικής εταιρίας»

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τη δημοσιευθείσα στις 24-03-2021 απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του εικονιστικού σήματος Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 και του προγενέστερου λεκτικού συλλογικού σήματος HALLOUMI.  

Συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της κυπριακής ένωσης κρίνοντας ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων και ότι η ελληνική εταιρία, της οποίας τα προϊόντα προσδιορίζει το σήμα, δεν ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σήματος.

Ιστορικό της υπόθεσης

Τoν Σεπτέμβριο του 2013, η εταιρία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ελλάδα) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του εικονιστικού σήματος Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και αντιστοιχούν σε αυγά, εκχυλίσµατα κρέατος, φρούτα και λαχανικά διατηρηµένα (κονσέρβες), αποξηραθέντα και µαγειρεµένα, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, τυρί Χαλλούμι κ.α..

Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η κυπριακή ένωση Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, στηριζόμενη στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «Τυριά».

Στις 29 Αυγούστου 2017, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Οκτώβριο του 2017, η κυπριακή ένωση προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών το EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή της ένωσης, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων.

Η κυπριακή ένωση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητεί την ακύρωση αυτής της απόφασης του EUIPO, επικαλούμενο την παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφασή του αυτή, το Γενικό Δικαστήριο προχώρησε σε μια σφαιρική αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης. Υπενθύμισε ότι ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιπαρατιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια.

Επί της σύγκρισης των προϊόντων, διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, για παράδειγμα, ως προς τα αυγά ή τα φρούτα, τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι δεν είναι πανομοιότυπα ούτε παρόμοια με τα προϊόντα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα. Αντίθετα, όσον αφορά άλλα προϊόντα, που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα, τα οποία είναι παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με εκείνα που προσδιορίζει το επίδικο σήμα, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου.

Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμαχων σημείων, το Γενικό Δικαστήριο παρατήρησε ότι αμφότερα τα αντιπαρατιθέμενα σημεία περιλαμβάνουν τη λέξη «halloumi». Ωστόσο, η προσοχή του κοινού περισσότερο έλκεται από τα κυρίαρχα διακριτικά στοιχεία του επίδικου σήματος, δηλαδή, τις λέξεις «vermion» και «belas», τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα. Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του επίδικου σήματος το διαφοροποιεί στο μέτρο που το προγενέστερο σήμα είναι μόνο λεκτικό. Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των επίμαχων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

Ως προς τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου συλλογικού σήματος, το Γενικό Δικαστήριο υπογράμμισε, πρώτον, ότι η λέξη «halloumi» έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα, και, δεύτερον, ότι η κυπριακή ένωση δεν απέδειξε την ύπαρξη ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης. Δεν αποδείχθηκε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα συσχετίσει το προγενέστερο σήμα με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, καθώς παραπέμπει στη γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που το προγενέστερο σήμα προσδιορίζει.

Συναφώς, για τα πανομοιότυπα προϊόντα, όπως το τυρί χαλλούμι και το γάλα, και τα παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, όπως τα εκχυλίσματα κρέατος, το Γενικό Δικαστήριο παρατήρησε ότι είναι προϊόντα συνήθους κατανάλωσης κατά την αγορά των οποίων το ενδιαφερόμενο κοινό δείχνει μέσο βαθμό προσοχής, και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων που καλύπτει το επίδικο σήμα.

Πράγματι, ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό εστιάσει την προσοχή του στο στοιχείο «halloumi», πράγμα απίθανο λόγω του ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα, και εκλάβει το εικονιστικό στοιχείο ως ενδεχόμενη αναφορά σε τυρί χαλλούμι, δεν πρόκειται να συσχετίσει τα δύο σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσει στην ακραία περίπτωση το προγενέστερο σήμα με το τυρί χαλλούμι, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας.

Συνεπώς, ορθώς έκρινε το EUIPO ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων. 

Tέλος, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ελληνική εταιρία δεν ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σήματος.

Συμπερασματικά, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της κυπριακής ένωσης και επιβεβαίωσε την απόφαση του EUIPO.

Γίνεται υπόμνηση ότι τα σήματα της Ένωσης και τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σήματα της Ένωσης συνυπάρχουν με τα εθνικά σήματα. Τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα συνυπάρχουν με τα εθνικά σχέδια και υποδείγματα. Οι αιτήσεις καταχωρίσεως σημάτων της Ένωσης και κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων απευθύνονται στο EUIPO. Οι προσφυγές κατά των σχετικών αποφάσεων ασκούνται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου και εντός δύο μηνών και δέκα ημερών από της κοινοποιήσεώς της μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα. Η αίτηση αναιρέσεως θα υποβληθεί σε διαδικασία προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεώς της. Προς τούτο, πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση για την έγκριση της εξετάσεώς της, η οποία να εκθέτει το σημαντικό ζήτημα ή τα σημαντικά ζητήματα που εγείρει η αναίρεση για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

 

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
send