logo-print

Η Ελλάδα κυρώνει τη Σύμβαση Magglingen/Macolin για τους στημένους αγώνες - Νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό

Αλλαγές στη χρήση καμερών και άλλων μέσων παρακολούθησης στους αγώνες - Τροποποιήσεις στα αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

08/10/2019

09/10/2019

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αφενός μεν διότι παρίσταται επιτακτική η ανάγκη κύρωσης της Σύμβασης σχετικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, που υπέγραψαν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι λοιποί συμβαλλόμενοι στη Σύμβαση αυτή, στο Magglingen/Macolin της Ελβετίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία παρέχει τα μέσα στα συμβαλλόμενα Μέρη να καταπολεμήσουν ένα φαινόμενο – πρόκληση για κάθε κράτος δικαίου και για κάθε αθλητική έννομη τάξη, ήτοι τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, αφετέρου δε με την εισαγωγή συγκεκριμένων και στοχευμένων διατάξεων, δίνονται επιπλέον εργαλεία και δυνατότητες στις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές για να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των φαινομένων βίας στον αθλητισμό.

Διαβάστε επίσης: Συνθήκη Μακόλεν για την καταπολέμηση των χειραγωγημένων αγώνων: Συνέδριο για το φαινόμενο των στημένων αγώνων και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, η χειραγώγηση των αγώνων αποτελεί πρόκληση για το κράτος δικαίου, διότι συνδέεται με την απάτη, το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Αποτελεί παράλληλα απειλή για το μέλλον του αθλητισμού, ως κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας που τίθεται υπό αμφισβήτηση κάθε φορά που εγείρονται αμφιβολίες για την ακεραιότητα και τις αρχές του. Θέτοντας σε κίνδυνο την αθλητική δεοντολογία και το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει κάθε αθλητικό αγώνα, θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια τη φύση του αθλητισμού.

Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, παρέστη επιτακτική η ανάγκη για την δημιουργία ενός διεθνούς εργαλείου - στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης - το οποίο θα παρέχει τα μέσα στα συμβαλλόμενα Μέρη να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Το πλεονέκτημα της εν λόγω Σύμβασης είναι ότι επιτρέπει να ορίζονται κοινά συμφωνηθείσες προδιαγραφές και αρχές, ώστε να προλαμβάνεται, να εντοπίζεται και να τιμωρείται η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που κυρώνουν την Σύμβαση, καθώς η προστασία του αθλητισμού και η προστασία από δραστηριότητες που νοθεύουν τις αθλητικές αρχές και τα αθλητικά ιδεώδη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό.

Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, καθίσταται εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη η επανεισαγωγή στην έννομή τάξη μας της ανωτέρω διατάξεως, προσαρμοσμένης στα νέα δεδομένα που τίθενται από τη θέση σε ισχύ του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'137/29-08-2019).

Η διάταξη αυτή, με διαφορετική διατύπωση, είχε προστεθεί με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α' 35/23-02­2012) και μεταγενεστέρως είχε καταργηθεί με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α' 49/13-05-2015).

Η πρόβλεψη της δυνατότητας συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, του υλικού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό (συμβατικό ή ψηφιακό) μέσο (καταγραφής εικόνας ή ήχου ή εικόνας και ήχου), το οποίο χειρίζεται αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι αναγκαία ώστε κάθε ποινικώς κολάσιμη πράξη, που τελείται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, να διακριβώνεται, να ελέγχεται και εν τέλει να τιμωρείται με την προσήκουσα ποινή, η οποία και θα εκτελείται. Με τα ίδια επίσης μέσα θα δύναται να ελεγχθεί η εκτέλεση παρεπομένων ποινικών κυρώσεων, αλλά και η τήρηση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων.

Για να μην υπάρξει η οποιαδήποτε αμφιβολία, με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται παραλλήλως τόσο το άρθρο 5 του ν. 4624/2019, όσο και όλες οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του εν λόγω νόμου, στο οποίο συγκαταλέγονται και αυτές των άρθρων 53 και 54.

Εξάλλου, με στόχο την πάταξη φαινόμενων αθλητικής βίας, η διάταξη που προστίθεται στην υπ' αριθ. 15 παράγραφο του ίδιου άρθρου ρυθμίζει τη δυνατότητα αποδεικτικής αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, και κάθε άλλου οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ή προβάλλεται σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

Με τη διάταξη του άρθρου 44 προτείνεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 η διαγραφή της φράσεως : «λόγω του αποτελέσματος του», διότι προκαλεί σύγχυση και θα μπορούσε, ανάλογα με το αποτέλεσμα ενός αθλητικού αγώνα, κατά το χρόνο της εισόδου των οπαδών μιας αθλητικής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, να δώσει υπερασπιστικό ισχυρισμό στους κατηγορουμένους.

Για παράδειγμα, σε αθλητικό αγώνα στον οποίο η μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες προηγείται, εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οι φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων και συμπλέκονται. Οι φίλαθλοι της ομάδας που προηγείτο κατά τον χρόνο της εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσαν ως κατηγορούμενοι να ισχυριστούν εύλογα ότι δεν εισήλθαν «λόγω του αποτελέσματος», αφού αυτό, σε κάθε περίπτωση, ευνοούσε την ομάδα τους.

Με τη διάταξη του άρθρου 45 του σχεδίου νόμου επεκτείνονται τα τοπικά και χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, ώστε οι διατάξεις αυτές να τυγχάνουν εφαρμογής και σε πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο μη συνδεόμενους άμεσα με κάποια αθλητική εκδήλωση, π.χ. βίαια γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός των λεσχών φιλάθλων, συγκεντρώσεις και πορείες οπαδών μακριά από αθλητικές εγκαταστάσεις και σε ημέρες που δεν έχει προγραμματισθεί η διεξαγωγή κάποιου αγώνα, «ραντεβού» οπαδών σε ανοικτούς χώρους που καταλήγουν σε μεταξύ τους συμπλοκές κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο opengov.gr

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

send