logo-print

Η φέτα «καίει» τη Δανία: Παραπέμπεται στο ΔΕΕ για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου περί συστημάτων ποιότητας

Επιχειρήσεις με έδρα τη Δανία παράγουν και εξάγουν λευκό τυρί σε τρίτες χώρες με την επισήμανση «φέτα» κατά παράβαση της καταχωρισμένης υπέρ της Ελλάδας προστασίας ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ)

Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Η Επιτροπή αποφάσισε την Τετάρτη, 27-11-2019, να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς τήρησης των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δανία παράγουν και εξάγουν λευκό τυρί σε τρίτες χώρες μετά την επισήμανσή του ως « Φέτα». Η «Φέτα» είναι καταχωρισμένη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από το 2002 στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα σύμφωνα με ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρακτική αυτή συνιστά άμεση παραβίαση της προστασίας που παρέχεται από την καταχώριση ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), παραβίαση που οι δανικές αρχές δεν απέτρεψαν ούτε επέβαλαν να διακοπεί. Με την παράλειψή της αυτή, η Δανία παραβίασε τόσο τον κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας [κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012] όσο και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών (άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ). Με τη στάση αυτή όχι μόνο παραβιάζει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, αλλά είναι επίσης πιθανό να υπονομεύσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για τη σύναψη διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν την προστασία των ευρωπαϊκών ΠΟΠ και την προώθηση προϊόντων ποιότητας της ΕΕ εκτός της ΕΕ.

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας τον Ιανουάριο του 2018, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή κάλεσε τις δανικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη χώρα από το να ακολουθούν αυτή την πρακτική ή να τους επιβάλλουν να τη διακόψουν.

Δεδομένου ότι η Δανία δεν διευθέτησε όλα τα ζητήματα που επισημάνθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Ο κανονισμός για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ[κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012] εφαρμόζεται στις ονομασίες οι οποίες είναι καταχωρημένες ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ). Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με την γεωγραφική περιοχή στην οποία παρασκευάζονται αυτά τα προϊόντα. 

Στόχος του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας είναι να βοηθήσει τους παραγωγούς να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που έχουν συγκεκριμένο δεσμό με τη γεωγραφική τους προέλευση. Επίσης, διασφαλίζει τη διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς.

Η ΕΕ προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες από αρκετούς τύπους καταχρήσεων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί με την ονομασία αυτή ή, εναλλακτικά, που η χρήση τους αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 13 του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας περιγράφει την παράνομη χρήση καταχωρισμένων ονομασιών και προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν ή να παύουν την παράνομη χρήση καταχωρισμένων ονομασιών που παράγονται ή διατίθενται στο εμπόριο στην επικράτειά τους.

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ