logo-print

Η παροχή προσωπικών δεδομένων με αντάλλαγμα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει στην έννοια της "αμοιβής"

Δημοσιεύθηκε η Οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Αφορά και στο σύστημα ειδοποιήσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

18/12/2018

10/01/2019

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ο κώδικας περιλαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και την τόνωση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Καλύπτει τομείς όπως η κατανομή του ραδιοφάσματος, η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα και η συμμετρική ρύθμιση όλων των παρόχων δικτύου σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα χάρη στον κώδικα.

Για παράδειγμα, οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών θα ισχύουν τώρα και για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, όπως εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων.

Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την αποζημίωση σε περίπτωση επαγγελματικού παραπτώματος από παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η παροχή δεδομένων με αντάλλαγμα υπηρεσίες εμπίπτει στην έννοια της "αμοιβής"

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, και ιδιαιτέρως σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) παρουσιάζει η αιτιολογική σκέψη 16 της Οδηγίας σε σχέση τις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται στον τελικό χρήστη έναντι της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη, προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μια υπηρεσία χρειάζεται να παρέχεται κανονικά έναντι αμοιβής.

Στην ψηφιακή οικονομία, οι συμμετέχοντες στην αγορά θεωρούν όλο και περισσότερο ότι οι πληροφορίες για τους χρήστες έχουν χρηματική αξία.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών συχνά παρέχονται στον τελικό χρήστη έναντι όχι μόνον χρηματικής αντιπαροχής, αλλά όλο και πιο συχνά έναντι της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων δεδομένων.

Η έννοια της αμοιβής θα πρέπει συνεπώς να καλύπτει καταστάσεις όπου ο πάροχος υπηρεσίας ζητά και ο τελικός χρήστης παρέχει εν γνώσει του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή άλλα δεδομένα άμεσα ή έμμεσα στον πάροχο.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης καταστάσεις κατά τις οποίες ο τελικός χρήστης επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς να τις παρέχει ενεργώς, όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP ή άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται αυτόματα, όπως οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται μέσω «cookies».

Διαβάστε επίσης: Αντιπροσωπευτικές αγωγές και συμβάσεις με αντάλλαγμα προσωπικά δεδομένα στο στόχαστρο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστήριο) σχετικά με το άρθρο 57 ΣΛΕΕ, αμοιβή υφίσταται κατά την έννοια της ΣΛΕΕ επίσης αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρώνεται από τρίτο και όχι από τον αποδέκτη της υπηρεσίας.

Η έννοια της αμοιβής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιλαμβάνει επίσης τις καταστάσεις όπου ο τελικός χρήστης εκτίθεται σε διαφημιστικά μηνύματα ως προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσβασης στην υπηρεσία ή καταστάσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών αξιοποιεί χρηματικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει συγκεντρώσει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Το σύστημα του «αντίστροφου 112» για ειδοποιήσεις σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και τρομοκρατικών επιθέσεων

Μετά την επιτυχή υλοποίηση του 112 ως Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης και με βάση τις θετικές εμπειρίες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη θα συστήσουν σύστημα προειδοποίησης του κοινού για την περαιτέρω προστασία των πολιτών.

Το εν λόγω σύστημα του «αντίστροφου 112» θα στέλνει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των συνδρομητών στην περίπτωση φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών επιθέσεων ή άλλων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή τους.

Θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριάμισι ετών από την έναρξη ισχύος του κώδικα.

Ο Κώδικας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κανόνων της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να προωθήσει την ταχεία ανάπτυξη της 5G και άλλων τεχνολογιών δικτύου της επόμενης γενιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη, να προαγάγει τις καινοτομίες αιχμής και να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τα δύο νομοθετικά κείμενα - ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η αναθεωρημένη εντολή του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) - περιλαμβάνουν επίσης ένα σύστημα προειδοποίησης του κοινού που μπορεί να σώσει ζωές και ανώτατα όρια τιμών για τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα εντός ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της ΕΕ να εξασφαλιστεί πολύ υψηλής ποιότητας σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα για όλους, η οποία θεωρείται βασικός παράγοντας για μια παγκοσμίως ανταγωνιστική οικονομία και μια σύγχρονη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Δείτε αναλυτικά την Οδηγία 2018/1972

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ