logo-print

Η ποινική αντιμετώπιση του πόκερ: Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου για το πόκερ και τη νομοθεσία «Περί παιγνίων»

Κατατάσσεται το πόκερ και οι παραλλαγές του στα «τυχερά παίγνια»; Αποτελεί η χρησιμοποίηση χρημάτων προϋπόθεση για το αξιόποινο της συμμετοχής;

20/02/2021

22/02/2021

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση

Με γνωμοδότησή της η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας «Περί παιγνίων», απαντώντας σε ερώτημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα αφορούσε στο εάν το «πόκερ» και οι παραλλαγές του κατατάσσονται στα τυχερά παίγνια, καθώς και αν η χρησιμοποίηση χρημάτων ή η επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους συνιστά ή όχι προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο και δη στο «πόκερ».

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εισαγγελίας, ως προς το εάν το παίγνιο «πόκερ» και οι παραλλαγές του μπορούν να καταταχθούν στα «τυχερά» παίγνια, είναι ζήτημα που θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο, αφού λάβει υπόψη του και αξιολογήσει δεόντως τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κανόνες διενέργειας του όσο και κυρίως τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, θα προέλθει στην αναγκαία νομική υπαγωγή των τελευταίων στην εφαρμοστέα ποινική διάταξη, έτσι ώστε να σχηματίσει τη δικαιοδοτική κρίση του.

Ως εκ τούτου, οι αστυνομικές αρχές επιβάλλεται να σχηματίζουν σχετικές δικογραφίες που αφορούν στο «πόκερ» και στις όποιες παραλλαγές του, ως τυχερά παίγνια, και να τις υποβάλλουν αρμοδίως, ώστε το δικαστήριο να κρίνει, κατά περίπτωση και με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης, την κατάφαση ή μη του αξιόποινου χαρακτήρα του συγκεκριμένου παιγνίου, καθώς και των παραλλαγών του.

Αναλυτικά η γνωμοδότηση αναφέρει:

Επί του διευκρινιστικού ερωτήματος, το οποίο μας απευθύνατε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1507/20/2000089/16-9­2020 έγγραφο σας και συγκεκριμένα, εάν το χαρτοπαίγνιο «πόκερ» και οι παραλλαγές του κατατάσσονται στα τυχερά παίγνια, καθώς και αν η χρησιμοποίηση χρημάτων ή η επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους συνιστά ή όχι προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο και δη στο «πόκερ», η γνώμη μας είναι η εξής: Με την υπ' αριθμ. 7/1998 (Ολομ.) απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρ. 1, 4 και 7 του β.δ. 29/1971, η χρησιμοποίηση χρημάτων ή η επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο.

Εξάλλου, κατά τους ορισμούς του άρθρου 25 περ. β' του ν. 4002/18/22.8.201 1 (ΦΕΚ 180 τ. Α') "τροποποίηση της συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου κ.λ.π ", όπως η περίπτωση αυτή αντικ. με το άρ. 22 παρ. 2α του ν. 4141/2­13 (ΦΕΚ 81 τ. Α'), προκειμένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: αα. Να υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιγνίου και ββ. Να υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος από το αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου.

Για την εφαρμογή του ορισμού τούτου, στην έννοια της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κ.λ.π.) και συνδέεται με οικονομική διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε ή και ακολουθεί, ενώ στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την, κατά τα άνω, έναρξη ισχύος του προειρημένου νόμου (ν. 4002/2013).

Περαιτέρω, υπό το πρίσμα των διατάξεων του τελευταίου αυτού νόμου τα δικαστήρια και μάλιστα αυτά της ουσίας [ενδεικτικά Εφ Θεσσαλονίκης 1128/2013, Εφ Πειραιώς 153/2014, Εφ Λάρισας 253/2015] έχουν επιληφθεί της εκδίκασης σχετικών υποθέσεων και αποφάνθηκαν για το περί ου ο λόγος νομικό ζήτημα και δη ως προς τις απαιτούμενες, για τον χαρακτηρισμό ενός παιγνίου ως «τυχερού», προϋποθέσεις και ιδιαίτερα εάν η χρησιμοποίηση χρημάτων ή η επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους συνιστά ή όχι προαπαιτούμενο για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο διεξαγωγής ή συμμετοχής σε τυχερό παίγνιο, γεγονός διακωλυτικό για την επί του προκείμενου ερωτήματος διατύπωση γνώμης εκ μέρους μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 25 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1 988), κατά τις οποίες, οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια.

Ως προς το εάν το παίγνιο «πόκερ» και οι παραλλαγές του μπορούν να καταταχθούν στα «τυχερά» παίγνια, είναι ζήτημα που θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο, αφού λάβει υπόψη του και αξιολογήσει προσηκόντως τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κανόνες διενέργειας του όσο και κυρίως τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, θα προέλθει στην αναγκαία νομική υπαγωγή των τελευταίων στην εφαρμοστέα ποινική διάταξη, έτσι ώστε να σχηματίσει και να εκφέρει την προς τούτο δικαιοδοτική κρίση του.

Συνακόλουθα των προηγούμενων αναπτύξεων, οι αστυνομικές αρχές επιβάλλεται να σχηματίζουν σχετικές δικογραφίες που αφορούν στο «πόκερ» και στις όποιες παραλλαγές του, ως τυχερά παίγνια, και να τις υποβάλλουν αρμοδίως, ώστε το δικαστήριο να κρίνει, κατά περίπτωση και με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης, την κατάφαση ή μη του αξιόποινου χαρακτήρα του συγκεκριμένου παιγνίου, καθώς και των παραλλαγών του.

Δείτε τη γνωμοδότηση στο eisap.gr

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο