logo-print

Κατατέθηκε η τροπολογία για αναδρομικά σε δικαστικούς, ένστολους, ιατρούς, πανεπιστημιακούς

Αναδρομικά ύψους 1,4 δισ. ευρώ μεικτά (820 εκατ. ευρώ καθαρά)

08/11/2018

09/11/2018

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την "καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών προς ένστολους, δικαστικούς λειτουργούς, ιατρικό προσωπικό, διδακτικό προσωπικό, καλλιτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τους συνταξιούχους των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού προς: α} τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, β) τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ, τους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ, τους Επικουρικούς Ιατρούς, καθώς και τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, γ) τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων της χώρας, δ) τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και ε) τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε εναρμόνιση προς τις κρίσεις των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, αντιστοίχως.

Το καταβαλλόμενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις, δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι μισθολογικές ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 (Α' 222), και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4307/2014 (Α' 246). 

Η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα για τον υπολογισμό των καταβλητέων για κάθε κατηγορία προσωπικού ποσών ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές κρίσεις των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κάθε μία απ' αυτές. Επιπλέον, οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται στενά με τις παραπάνω υπό μ και δ κατηγορίες προσωπικού, είτε σε επίπεδο μισθολογικό είτε σε επίπεδο ομοειδούς αντικειμένου απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τις ισχύουσες από 1.1.2017 διατάξεις του μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (Α 74), ούτε το ύφος της προσωπικής διαφοράς αποδοχών του άρθρου 155 του ιδίου νόμου. Η θέσπιση των προαναφερόμενων διατάξεων για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων εντάχθηκε στην ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα η μεταρρύθμιση βασίστηκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις: αφενός του περιορισμού του αριθμού των ειδικών μισθολογίων και αφετέρου του εξορθολογισμού των αποδοχών των κατηγοριών προσωπικού που αμείβεται με αυτά.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η σταθερότητα των αποδοχών όλων των λειτουργών ή υπαλλήλων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 4472/2017, διευκολύνοντας την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους, χάρη μεταξύ άλλων και στη μη ανατροπή του επιπέδου των αποδοχών τους. Ειδικότερα, θεσπίστηκαν και υιοθετήθηκαν κοινοί κανόνες και αρχές για όλα τα ειδικά μισθολόγια, ανάλογοι με αυτούς που υιοθετήθηκαν κατά την επεξεργασία του ενιαίου μισθολογίου.

Ενδεικτικά συνενώθηκαν τα ειδικά μισθολόγια με ομοειδές αντικείμενο απασχόλησης και δημιουργήθηκε σταθερή βάση υπολογισμού των αποδοχών με όρο αναφοράς τις αποδοχές του υπαλλήλου-λειτουργού του ανώτερου βαθμού της εκάστοτε κατηγορίας, σι οποίες με τη σειρά τους προσδιορίστηκαν με χρονικό σημείο αναφοράς την 31.12.2016. Κατά τον τρόπο αυτό συνδέθηκαν για πρώτη φορά λειτουργοί και υπάλληλοι ομοειδών μεταξύ τους κατηγοριών και μάλιστα με δομημένο τρόπο.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας διαφυλάχθηκε η δημοσιονομική ουδετερότητα στο μέτρο του δυνατού και επετεύχθησαν ταυτόχρονα βασικοί κανόνες αποσυμπίεσης. Τα προαναφερόμενα καταδεικνύουν την πρόθεση του νομοθέτη να δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τον καθορισμό των αποδοχών των κατηγοριών προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων που υπερβαίνουν τη συγκυρία και αποτυπώνουν την ανάγκη για διαφύλαξη της δημοσιονομικής κανονικότητας, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του έργου καθεμιάς από αυτές.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6 προβλέπεται επίσης, κατ' εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και ενόψει της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του ν. 4387/2016 (Α' 85), η καταβολή αντίστοιχού εφάπαξ χρηματικού ποσού για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που προέρχονται από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ένταξή τους στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4387/2016.

Οι προτεινόμενες διατάξεις, σε εναρμόνιση με τη νομολογία που διαμορφώθηκε με τις προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις, προωθούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης για καθεμία από τις ωφελούμενες κατηγορίες προσωπικού, στη βάση της ιδιαίτερης αποστολής τους και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου τους, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις σχετικές δικαστικές κρίσεις. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται κανονιστικά και ουσιαστικά η αναγκαία στάθμιση με τις αρχές που διέπουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ως ειδικότερη έκφανση του δημοσίου συμφέροντος, αναφορικά ιδίως με τη μη υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών του εκτελούμενου προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2019-2022 (ν.4549/2018, Α'105) ή με τη διακινδύνευση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

Ειδικότερα, η προκαλούμενη δαπάνη από την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων ανέρχεται περίπου σε 1.400 εκατ. ευρώ, σε μεικτούς όρους, και σε 820 εκατ. ευρώ, σε καθαρούς όρους. 

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ.

 

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21