logo-print

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την "Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός του ΜΕΡΟΥΣ Ι και ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ είναι η κύρωση της Σύμβασης με αρ. 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) «για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» (εφεξής «Σύμβαση 190») σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη συνοδευτική Σύστασης 206 Δ.Σ.Ε, η οποία υιοθετήθηκε κατά την 108η τακτική Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, τον Ιούνιο του 2019 στη Γενεύη.

Η Σύμβαση 190 αποτελεί το πρώτο διεθνές μέσο που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης που σχετίζονται με την εργασία.

Το παρόν νομοσχέδιο αναγνωρίζει πριν από όλα το δικαίωμα όλων των απασχολούμενων -ανεξάρτητα από το συμβατικό τους δεσμό και ανεξάρτητα εάν ανήκουν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα- σε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση, οι οποίες συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεγονός που επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία, την αξιοπρέπεια, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ αποτελούν απειλή και για το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον.

Δίδεται δε ενιαίος ορισμός και για τις δύο έννοιες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μη αποδεκτών συμπεριφορών, πρακτικών ή απειλών, αλλά αποσαφηνίζονται και οι συμπεριφορές που συνιστούν παρενόχληση (ανεξαρτήτως διακρίσεων) και παρενόχληση λόγω φύλου, σε συνάρθρωση με τους υφιστάμενους ορισμούς στο εθνικό δίκαιο (ν. 3896/2010 και ν. 4443/2016). Για την αντιμετώπιση του φαινομένου υιοθετείται μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και την καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής σε τέτοιες συμπεριφορές με τους εξής τρόπους:

- Ενισχύοντας τις υποχρεώσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την πλευρά όλων των εργοδοτών,

- Καθιστώντας υποχρεωτικές τέτοιες πολιτικές και πολιτικές διαχείρισης καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης με άνω των 20 εργαζομένους,

- Ιδρύοντας υποχρέωση του εργοδότη να αντιδράσει επί περιστατικού λαμβάνοντας μέτρα και δίνοντας ένα προστατευτικό πλέγμα δικαιωμάτων στον θιγόμενο/-η, τα οποία κινούνται στην ίδια κατεύθυνση που ήδη προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο της απαγόρευσης των διακρίσεων,

- Θεσπίζοντας μηχανισμούς παρακολούθησης των περιστατικών, ενίσχυσης των ελέγχων και διεξαγωγής της διαδικασίας που είναι στοχευμένοι στις περιπτώσεις αυτές, και

- Προβλέποντας ειδικό πλαίσιο κυρώσεων, αλλά και δυνατότητα λήψης διοικητικών μέτρων άμεσης ισχύος σε περίπτωση κινδύνου.

Ως προς το Μέρος ΙΙ, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως η ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην αρχή της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία και την 137 απασχόληση, οι οποίες (διατάξεις) αντιμετωπίζουν την παρενόχληση ως μορφή έμφυλης (ή άλλης) διάκρισης.

Ως εκ τούτου, η βία και παρενόχληση στην εργασία,εφόσον αφορά παρενόχληση, εκφοβισμό, χωρίς να υπάρχει υποκείμενος λόγος διάκρισης δεν καλύπτεται σήμερα, παρά μόνο μέσω των γενικών διατάξεων. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται από τα στοιχεία ότι δεν έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες ώστε τα θύματα να καταγγέλλουν συμπεριφορές και περιστατικά παρενόχλησης, διακρίσεων, πολύ δε περισσότερο ώστε να προλαμβάνονται οι σχετικοί κίνδυνοι στην πηγή.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Μελέτες Αστικού Δικονομικού και Διεθνους Δικονομικού Δικαίου τόμος ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΏΝ​

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

send