logo-print

«Κίτρινη κάρτα» από το Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο στις δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας

Ελεγκτές: «Η πανδημία μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα - Να εφαρμοστεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών για την αγορά εργασίας»

14/12/2021

15/12/2021

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Πρέπει να αναληφθούν ειδικότερες δράσεις για τη μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). 

Ειδικότερα, η ειδική έκθεση του ΕΕΣ 25/2021, με τίτλο «Η στήριξη του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας: Τα μέτρα χρήζουν καλύτερης στόχευσης, εξατομίκευσης και παρακολούθησης», η οποία δημοσιεύθηκε στις 8-12-2021, καταλήγει ότι ενώ η μακροχρόνια ανεργία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τους ανέργους όσο και για την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά, εντούτοις,οι δράσεις που έχουν αναληφθεί δεν είναι επαρκώς στοχευμένες.

Από το 2014 και μετά, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) πολλά μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα του ΕΚΤ δεν ήταν πάντοτε προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των μακροχρόνια ανέργων. Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει ώστε τα κράτη μέλη να παρέχουν βοήθεια στους μακροχρόνια ανέργους εφαρμόζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση στο πλαίσιο του νέου ΕΚΤ +, το οποίο θα καλύψει την περίοδο 2021-2027. Συνιστούν επίσης στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων «πρόσβασης στην απασχόληση» που στοχεύουν τους μακροχρόνια ανέργους.

Όσοι παραμένουν εκτός απασχόλησης για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα κατά την αναζήτηση εργασίας, καθώς στερούνται κινήτρων, αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ετήσια στοιχεία, το 2020 το 35% από τους 15 εκατομμύρια αναζητούντες εργασία στην ΕΕ (5,3 εκατομμύρια άτομα) ήταν άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 θα μπορούσαν να επιτείνουν το πρόβλημα.

Στην ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τις πολιτικές σχετικά με την αγορά εργασίας. Το ΕΚΤ είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας. Κατά την περίοδο 2014 2020, διατέθηκαν περίπου 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα «πρόσβασης στην απασχόληση». Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι με τα εν λόγω μέτρα «πρόσβασης στην απασχόληση» του ΕΚΤ χρηματοδοτήθηκαν διάφορες παρεμβάσεις την περίοδο 2014-2020, από τις οποίες ωφελήθηκαν πολλοί επί μακρόν αναζητούντες εργασία. Οι παρεμβάσεις δεν ήταν όμως ειδικά στοχευμένες σε αυτούς. Αντιθέτως, οι μακροχρόνια άνεργοι αντιμετωπίζονταν ως υποομάδα ενός ευρύτερου συνόλου το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ανέργους ή τις «μειονεκτούσες» ομάδες. Επιπλέον, τα μέτρα του ΕΚΤ δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη την έκταση του προβλήματος σε ορισμένα κράτη μέλη.

Οι ελεγκτές σημείωσαν επίσης ότι, παρόλο που ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης εφάρμοσαν την εξατομικευμένη προσέγγιση σε μεμονωμένες περιπτώσεις μακροχρόνια ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών ενεργητικών πολιτικών τους για την αγορά εργασίας, δεν υπήρχε εντούτοις σαφής σύνδεση μεταξύ της στήριξης του ΕΚΤ για την «πρόσβαση στην απασχόληση» και των δράσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των μακροχρόνια ανέργων. Επιπλέον, οι ελεγκτές συνάντησαν δυσκολίες στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που είχαν επιτευχθεί από το ΕΚΤ όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτό οφείλεται επίσης σε αδυναμίες του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΚΤ: το ότι δεν προβλέπεται ειδική κατηγορία δαπανών για τις διάφορες ομάδες-στόχους (όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι) δεν δυσχεραίνει απλώς τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματοδότησης της ΕΕ που διατίθεται για τα εν λόγω μέτρα, αλλά καθιστά επίσης δύσκολη την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου της χρηματοδότησης στην ομάδα-στόχο.

Έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτα βήματα προόδου με τη θέσπιση των κανόνων για το νέο μέσο χρηματοδότησης «ΕΚΤ+» για την περίοδο 2021-2027, όπως οι ρυθμίσεις για την κατάρτιση προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία και για την αξιολόγηση των αναγκών τους. Εντούτοις, οι ελεγκτές καλούν την Επιτροπή να επιμείνει ώστε, κατά την εφαρμογή των νέων μέτρων στο πλαίσιο του ΕΚΤ +, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μια προσέγγιση ειδικά στοχευμένη στους μακροχρόνια ανέργους και τις ανάγκες τους στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ, δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων «πρόσβασης στην απασχόληση» που στοχεύουν τους μακροχρόνια ανέργους.

Δήλωση

«Η μακροχρόνια ανεργία επηρεάζει τον κοινωνικό μας ιστό. Οι άνεργοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, ακόμη και προβλημάτων υγείας». δηλώνει ο κ. Λάζαρος Στ. Λαζάρου, μέλος του ΕΕΣ και υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. «Διαπιστώσαμε ότι τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν προσεγγίσει πολλούς μακροχρόνια αναζητούντες εργασία, αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς. Η πανδημία COVID-19 μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας. Θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο των εθνικών ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας».

Γενικές πληροφορίες 

Από το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις πολιτικές των κρατών μελών για την αγορά εργασίας μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βάσει της ανάλυσης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εξέδωσε μια σειρά από συστάσεις ανά χώρα με τις οποίες καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, στα οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή εξατομικευμένης προσέγγισης. Το 2016, η προσέγγιση αυτή εγκρίθηκε με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη μακροχρόνια ανεργία.

Γίνεται υπόμνηση ότι το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως στα εθνικά κοινοβούλια, σε παράγοντες του αντίστοιχου κλάδου και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu)

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send