logo-print

Κώδικας Δικηγόρων: Σημαντικές αλλαγές στο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων, γραμμάτια προείσπραξης και άλλες

Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο, ζητήματα πειθαρχικού, διανομή κερδών σε εταίρους δικηγορικών εταιρειών και άλλες τροποποιήσεις

02/09/2020

21/09/2020

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

Εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013) περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκε χθες σε διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, με τις προτεινόμενες διατάξεις ανατίθεται η ευθύνη και εποπτεία του διαγωνισμού στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ενώ εισάγεται ως προϋπόθεση κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας, για τους κατόχους πτυχίων τρίτων χωρών, η κατ’ ελάχιστον τριετής διάρκεια νομικών σπουδών.

Διαβάστε επίσης: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Αυτές είναι οι νέες προτεινόμενες διατάξεις (σχέδιο νόμου)

Το Κεφάλαιο Β "Ρυθμίσεις στον Κώδικα Δικηγόρων" προβλέπει, μεταξύ άλλων:

1. Προϋπόθεση κτήσης δικηγορικής ιδιότητας - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4194/2013

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ως προϋπόθεση κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας, για τους κατόχους πτυχίων τρίτων χωρών, η κατ’ ελάχιστον τριετής διάρκεια νομικών σπουδών, προς διασφάλιση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος και της κατοχής των αναγκαίων προσόντων για την άσκησή του.

2. Ευθύνη και εποπτεία διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων - Επιτροπές Εξετάσεων - Καταβολή ποσού υπέρ της συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων

Λόγω των δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων που έχουν παρατηρηθεί διαχρονικά στον διαγωνισμό ασκουμένων δικηγόρων, με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις ανατίθεται η ευθύνη και εποπτεία του διαγωνισμού στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και προβλέπονται διάφορες σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με έδρα την Αθήνα και Οργανωτικές Επιτροπές στην έδρα των Εφετείων της Χώρας καθώς και Ομάδες βαθμολόγησης. Το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας διασφαλίζεται με τον καθορισμό διαφορετικού τόπου βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων εκάστου Εφετείου με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Περαιτέρω, απαγορεύεται οι βαθμολογητές να έχουν την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου δικηγορικού συλλόγου.

3. Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων - Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ασκουμένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της άσκησης από πτυχιούχους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εναρμονίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιείται με το παρόν. Παράλληλα, προβλέπεται ως προϋπόθεση εγγραφής σε Σύλλογο της ημεδαπής η δυνατότητα εγγραφής του πτυχιούχου ως ασκουμένου δικηγόρου σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας όπου χορηγήθηκε το πτυχίο.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσδιορίζει σε ποια γνωστικά αντικείμενα διαπιστώνεται αυτή, καθορίζει τα προς εξέταση μαθήματα και παραπέμπει προς τούτο τον φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, της οποίας προσδιορίζονται η σύνθεση, ο τρόπος αναπλήρωσης των μελών και το έργο της.

4. Έργο του δικηγόρου και διαμεσολάβηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα και, εν ταυτώ, χρήσιμη ερμηνευτική διάταξη του όλου πλέγματος των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος (Κ.Δ.Δ.Λ.), που καθορίζουν την υποχρέωση του δικηγόρου να συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών του εντολέα του, προς όφελός του, με οποιονδήποτε τρόπο, κατά προτεραιότητα με εξωδικαστικό (παρ. 3 του άρθρου 35 του Κώδικα Δικηγόρων· να διαμεσολαβεί για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο του νόμου ή κοινώς αποδεκτής διαδικασίας, πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια (εδάφιο τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων)· να επιχειρεί τον συμβιβασμό των υποθέσεων που είναι δεκτικές αυτού, ο οποίος αποβαίνει, κατά τεκμήριο, επωφελής για τον αντίδικο του εντολέα του, χωρίς την επιβάρυνση αυτού (αντιδίκου) με την αμοιβή δικηγόρου και τα εν γένει δικαστικά έξοδα (περ. β’της παρ. 2 του άρθρου 37 του Κώδικα Δικηγόρων) να καταβάλλει προσπάθεια για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών (άρθρο 7 του Κ.Δ.Δ.Λ.)· να επικοινωνεί με τον αντίδικο του εντολέα του, έχοντας προς τούτο την έγκρισή του, καθώς και με τον δικηγόρο του αντιδίκου, όταν έχει ορισθεί. Άλλωστε, στο στάδιο της αναζήτησης συμβιβαστικής λύσης, κατ’ ανάγκη, αποδέκτης της σχετικής πρότασης είναι ο αντίδικος του εντολέα του δικηγόρου.

5. Διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4194/2013, με την προσθήκη δυο εδαφίων με βάση τα οποία δίδεται η δυνατότητα στις δικηγορικές εταιρείες να διανέμουν στους εταίρους τους κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι των ετήσιων κερδών που προκύπτουν με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να μη συγχέονται από τη φορολογική αρχή οι απολήψεις των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών με τις προβλεπόμενες αμοιβές ή παροχές σε είδος κατά τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

6. Έκδοση ενός ενιαίου γραμματίου προείσπραξης

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 61 του Κώδικα Δικηγόρων και συγκεκριμένα οι διατάξεις που αφορούν στην έκδοση γραμματίων προείσπραξης. Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση ενός ενιαίου γραμματίου προείσπραξης για τις προτάσεις και την παράσταση στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σε εναρμόνιση προς τη διάταξη του άρθρου 237 του ΚΠολΔ που καθιερώνει προαιρετική παράσταση στη συζήτηση στη νέα τακτική διαδικασία.

Για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, των ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών συμβουλίων, ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει ένα γραμμάτιο ανεξαρτήτως του αριθμού των εντολέων που εκπροσωπεί. Προκειμένου να μην περιορίζεται δυσανάλογα το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του κατηγορούμενου, προβλέπεται ότι ειδικώς, επί ποινικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων (όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης της τυπικής παράλειψης προσκόμισης του γραμματίου), η παράλειψη προσκόμισης γραμματίου, επισύρει μόνον τις κυρώσεις της παρ. 5 και όχι το απαράδεκτο του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.

Τέλος, προστίθεται διάταξη κατά την οποία εξαιρείται της υποχρέωσης προσκόμισης γραμματίου η διαδικασία παραίτησης από το δικόγραφο.

7. Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται η διαδικασία της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του παραστάτη δικηγόρου στο σχέδιο του συμβόλαιο από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο, μια περιττή διαδικασία ως προς τη διαδικασία παράστασης δικηγόρου σε συμβόλαιο, χωρίς να θίγεται η ασφάλεια δικαίου και το κύρος των σχετικών πράξεων, με συνέπεια να αρκεί η ειδική μνεία παράστασης δικηγόρου στο συμβόλαιο και να μην απαιτείται η επισύναψη σχεδίου της σχετικής σύμβασης.

8. Χρηματικό πρόστιμο ως πειθαρχική ποινή

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επαναπροσδιορίζονται τα όρια του επιβαλλόμενου προστίμου επί πειθαρχικών παραπτωμάτων με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένης υπόψη και της ουσιαστικής ιδιότητας του δικηγόρου, ως ελεύθερου επαγγελματία.

9. Διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης

Για τη διευκόλυνση της λυσιτελούς άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση ποινικής δίωξης σε βάρος δικηγόρου, η ενημέρωση του οικείου Συλλόγου από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης περιλαμβάνει και περίληψη του θέματος, δηλαδή των πράξεων για τις οποίες ασκήθηκε η δίωξη. Περαιτέρω, οι Γραμματείς των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλουν να διαβιβάζουν στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και τις πρωτόδικες, τελεσίδικες και αμετάκλητες καταδικαστικές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν δικηγόρο.

10. Επικαιροποίηση Παραρτημάτων I και II του ν. 4194/2013

Με την προτεινόμενη διάταξη επικαιροποιούνται τα παραρτήματα του Κώδικα Δικηγόρων σε αρμονία με τις νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις περί ενιαίου γραμματίου στην τακτική διαδικασία Επιπλέον προβλέπεται αυτοτελής αμοιβή και έκδοση αντίστοιχου γραμματίου για την παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφου επί τροποποίησης συμφωνητικών που αφορούν σε θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκων τέκνων, μετά από την έκδοση της αρχικής πράξης βεβαίωσης λύσης του γάμου, στην οποία ρυθμίζονται τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα.

Δείτε αναλυτικά τις προτεινόμενες διατάξεις στο opengov.gr

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send