logo-print

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε εγκριθείσες αιτήσεις χορήγησής του

Έλεγχος της ΕΑΔ σε κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αττικής: Από την αξιολόγηση 615 αιτήσεων, σε 169 αιτήσεις συνολικού ποσού 266.287,76 € τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκομίστηκαν δεν δικαιολογούσαν την έγκριση και εν τέλει την χορήγηση του ΕΕΕ στους ωφελούμενους

21/05/2024

21/05/2024

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας έγκρισης αιτήσεων χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ),  κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2018 – 30.04.2023 σε Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αττικής.

Το Πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) τέθηκε σε εθνική εφαρμογή προκειμένου, σε συμμόρφωση με τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αξίες της προστασίας του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του κοινωνικού κράτους δικαίου, αλλά και του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, να υποστηρίξει άτομα και νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Σύμφωνα με το εκδοθέν δελτίο τύπου της Αρχής, κατά την ανωτέρω ελεγχόμενη χρονική περίοδο, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι:

Έπειτα από την αξιολόγηση 615 αιτήσεων εγκριθείσες από το σύνολο των χρηστών του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου, σε 169 εγκριθείσες αιτήσεις, συνολικού ποσού 266.287,76 €, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκομίστηκαν δεν δικαιολογούσαν την έγκριση και εν τέλει την χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ, πρώην ΚΕΑ) στους ωφελούμενους, είτε λόγω μη προσκόμισης των (ορθών) απαιτούμενων δικαιολογητικών, είτε λόγω μη τήρησης φακέλου, είτε αφορούσαν πολίτες που κατοικούσαν σε διαφορετικό Δήμο, κατά παράβαση των ισχυουσών ΚΥΑ και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η Αρχή διαπίστωσε ότι η εναλλαγή 6 διαφορετικών κοινωνικών λειτουργών από το 2017 έως το 2020, καθώς και η απασχόληση, κατά την ελεγχόμενη περίοδο 25 χειριστών (σήμερα ενεργοί είναι μόνον οι οκτώ) στην Πλατφόρμα Ελάχιστου Εγγυημένου εισοδήματος δεν συνέβαλλε στη δημιουργία στέρεης «διοικητικής μνήμης» και επαγγελματικής ταύτισης με το Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου.

Επίσης, 3 μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου  απασχολούνταν παράλληλα ως χειριστές στο πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς να έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις που να τους επιτρέπουν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Το γεγονός ότι ο υπάλληλος – χειριστής έχει την αρμοδιότητα παραλαβής των αιτήσεων, αποδοχής δικαιολογητικών, καθώς και έγκρισης και χορήγησης των αιτήσεων, χωρίς την ύπαρξη δεύτερης και τρίτης γραμμής ελέγχου, δεν παρέχει τις προϋποθέσεις για την διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας. 

Η Αρχή διαπίστωσε, επίσης, ότι δεν υφίστανται δικλίδες ασφαλείας στην ηλεκτρονική «πλατφόρμα» του προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), όσον αφορά στην αναγνώριση και απόρριψη έγκρισης  αιτήσεων χορήγησης του ΕΕΕ από χρήστες Κέντρου Κοινότητας ενός Δήμου, όταν οι αιτούντες δικαιούχοι είναι Δημότες άλλων (τρίτων) Δήμων.

Οι βάσεις δεδομένων, συνδυαστικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΕΕ, ηλεκτρονικών συστημάτων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Υπουργείο Παιδείας,  Δημοτολόγιο, ΟΑΕΔ κλπ.) εμφανίζουν αντιφατικές πληροφορίες (π.χ. διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας).

Τέλος, διαπίστωσε πως δεν υφίσταται αυτόματη διασταύρωση στοιχείων ωφελουμένων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΕΕ τουλάχιστον με άλλα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (Αναπηρίας, Τέκνων, Στέγασης κλπ).

Επισημαίνεται ότι η σχετική έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε, μεταξύ άλλων, στον ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ύψους 266.287,76 €, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, και να μεριμνήσει για την περαιτέρω επιτάχυνση επιτόπιων τακτικών ή έκτακτων  ελέγχων για τη διασφάλιση της νομιμότητας λήψης των παροχών του Οργανισμού.

Διαβιβάστηκε, επίσης, στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου να εξετάσει  τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης ηλεκτρονικής δικλίδας ασφαλείας στην «πλατφόρμα» του προγράμματος ΕΕΕ για την αποτροπή έγκρισης  από  χρήστες Κέντρου Κοινότητας ενός Δήμου σχετικών  αιτήσεων σε μόνιμους κατοίκους άλλων Δήμων, καθώς και στον ελεγχόμενο Δήμο, προκειμένου να εξετάσει τυχόν καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  εργαζομένων εφόσον υπηρετούν ακόμα στο Κέντρο Κοινότητας και στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου.

Πηγή: aead.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ