logo-print

Κορωνοϊός: Τα νέα μέτρα και οι ρυθμίσεις στο Δημόσιο (Εγκύκλιος)

Τι ισχύει για υποχρεωτικά τεστ, διευκολύνσεις γονέων, άδειες και άλλα ζητήματα

11/05/2021

14/05/2021

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νέα εγκύκλιο σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο Δημόσιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της 42ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686) ΚΥΑ, τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.52021 (Β΄ 1870) όμοιας απόφασης ως προς τις μεταβατικές διατάξεις και την ισχύ αυτών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 26 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 16 Μαΐου 2021.».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζεται ότι για την τρέχουσα εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι τις 16/5/2021, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο και να δηλώνουν το σχετικό αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 10-16/5/2021, εφόσον καθίσταται αντικειμενικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί το σχετικό αποτέλεσμα προ της πρώτης εργάσιμης ημέρας εκάστου υπαλλήλου. Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα ως άνω μεταβατική χρονική περίοδο δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες συνέπειες τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το αρμόδιο όργανο ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και θα έχει δηλωθεί το σχετικό αποτέλεσμα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά με το θέμα αυτό στις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η-42η ).

Διευκρινίζεται εν προκειμένω και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, ως προς την υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ότι, εφόσον στο πλαίσιο τυχόν ειδικών οδηγιών που έχουν παρασχεθεί ή στο πλαίσιο τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως σε διαγνωστικό έλεγχο, ιδίως με rapid test, δεν απαιτείται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στη σχετική ΚΥΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εργαζομένου που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να προβεί ή έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο μέσω rapid ή PCR test κατά την εβδομάδα που αφορά η σχετική υποχρέωση ελέγχου και η αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού.

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (SELF TESTS) ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ειδικά για την τρέχουσα εβδομάδα και κατόπιν της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, οπότε και οι δικαιούχοι αλλά και υπόχρεοι σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έχουν αυξηθεί, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, επισημαίνεται ότι θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self tests) από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως την Τετάρτη 19 Μαΐου.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 – 16 Μαΐου και 17 – 23 Μαΐου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Εναλλακτικά, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1872) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης τα εξής:

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2. Δημόσιες υπηρεσίες

Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ/ 26390/ 24-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως εκάστοτε ισχύει

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και μειώνεται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού τηλεργασίας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. 

Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. 

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες

Βάσει των ως άνω προβλέψεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος. (βλ. σχετικά Κεφάλαιο Α της παρούσας).

2. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα η τηλεργασία μειώνεται κατά 10% σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας.

3.Δεν περιλαμβάνονται πλέον στις υφιστάμενες για την τρέχουσα περίοδο ρυθμίσεις οι διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ.

Βάσει των ως άνω 2 και 3 επισημάνσεων, οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το πλάνο εργασιών (σχετική και η 32η εγκύκλιος) λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: 

 • Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του φορέα.
 • Τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης. 
 • Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού. 
 • Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων. 
 • Την προστασία και ασφάλεια των ομάδων αυξημένου κινδύνου. 
 • Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 
 • Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). Είναι αυτονόητο ότι στους υπαλλήλους αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου που δεν μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού ή αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού,κατά την οποία δεν παρέχεται εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α.). 
 • Την επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, οπότε και μειώνονται οι αντίστοιχοι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού. 
 • Το γεγονός ότι πλέον δεν προβλέπεται λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, οπότε και κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υφίσταται πλέον η εκ περιτροπής εργασία. 
 • Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της τρέχουσας ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά και βάσει της ιδιαιτερότητας κάθε φορέα σύμφωνα με την αποστολή του και τις αρμοδιότητές του, για το χρονικό διάστημα έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021: 

 • Θα προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού ανά Τμήμα, όπου αυτό είναι δυνατόν, άλλως σε επίπεδο διεύθυνσης/γενικής διεύθυνσης ή στο σύνολο του φορέα, που πρέπει να προσέρχεται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας στο πλαίσιο της ανάγκης για περιορισμό της διασποράς του Covid -19 αλλά και της ανάγκης για συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος. 
 • Θα μειωθεί κατά 10%σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος των μέτρων, το προσωπικό εκείνο που θα παρέχει υποχρεωτικώς τηλεργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων. 
 • Θα υπάρξει υποχρεωτική προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. 
 • Θα επανέλθουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία οι υπάλληλοι εκείνοι που παρείχαν αυτοπρόσωπη εργασία εκ περιτροπής, τα καθήκοντα των οποίων δεν δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως. 
 • Θα κατανεμηθεί το προσωπικό που προσέρχεται για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας στα τρία υποχρεωτικά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης που ισχύουν κατά την τρέχουσα πανδημική περίοδο. 
 • Θα ληφθεί μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. 
 • Θα ληφθεί μέριμνα για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και ειδικότερα χρήση μάσκας, απολυμάνσεις, τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος κλπ.

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

1. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι διευκολύνσεις για τους υπαλλήλους-γονείς, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των αρ. 5 και 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020:

α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Υπενθυμίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται συνεχόμενα ή διακεκομμένα βάσει των αναγκών του γονέα - υπαλλήλου, αλλά και του τέκνου του οποίου έχει τη φροντίδα και ανάλογα με τον τρόπο και χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Οι τρεις πρώτες ημέρες είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, αποτυπώνονται στο οικείο σύστημα καταχώρισης των αδειών του υπαλλήλου ως άδεια ειδικού σκοπού και η τέταρτη ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του τετραημέρου, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).

γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω διευκολύνσεις στους γονείς υπαλλήλους χορηγούνται πλέον ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

-Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας ή βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού ή δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

-Σε περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και παρακολουθεί μαθήματα με τηλεκπαίδευση.

2. Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

3. Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω διευκολύνσεων έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες (ιδίως 1η , 16η , 17η και 32η εγκύκλιοι).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
send