logo-print

Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών χειριστών Ασύλου: Πώς εγγράφονται οι δικηγόροι (ΦΕΚ)

Οι εισηγητές αναλαμβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την βασιμότητα της αίτησης - Eκατό ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ανά φάκελo η αμοιβή

21/09/2020

22/09/2020

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 3990/17.09.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών χειριστών Ασύλου.

Άρθρο 1 Μητρώο Βοηθών Εισηγητών

1. Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο εισηγητών, αποτελούμενο από δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα όπου λειτουργεί η αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και της υπ’ αρ. 12772/1-7-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και (Β’ 2682).

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται ο αριθμός των εισηγητών για τη συμπλήρωση του μητρώου και ο αριθμός των θέσεων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

3. Η επιλογή διενεργείται με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης τους για εγγραφή στο μητρώο βοηθών εισηγητών, από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου. Στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχουν, δύο (2) μέλη της Υπηρεσίας Ασύλου και ένα (1) μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα όπου λειτουργεί η αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου

4. Η επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που διατίθεται για αυτό τον σκοπό από την Υπηρεσία Ασύλου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 2 Αντικείμενο Έργου

Οι εισηγητές παρίστανται κατά τη διενέργεια συνέντευξης και αναλαμβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την βασιμότητα της υποβληθείσας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, κατόπιν αντικειμενικής και αμερόληπτης έρευνας σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης κάνοντας χρήση έγκυρων και επικαιροποιημένων πηγών. Η εισήγηση υποβάλλεται από τον βοηθό εισηγητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος τη διαβιβάζει στον χειριστή της συγκεκριμένης υπόθεσης για τις ενέργειες της παρ. 1 του άρ. 50 του ν. 4686/ 2020.

Άρθρο 3 Αμοιβή εισηγητών

Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ανά υπόθεση - ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας, καταβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας εξ’ ονόματος μελών οικογένειας αιτούντος για τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου η εν λόγω υπόθεση υπολογίζεται ως μια.

Άρθρο 4 Διαδικασία και δικαιολογητικά πληρωμής

1. Οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο αμείβονται ξεχωριστά για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνουν. Μετά την υποβολή της εισήγησης εκδίδουν σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποία αναγράφεται ο σχετικός αριθμός υπόθεσης. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μαζί με τα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου του παρόντος, παραδίδονται συνολικά από κάθε βοηθό εισηγητή έως τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα στον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου μαζί με συγκεντρωτικό κατάλογο των σχετικών υποθέσεων, οι οποίες του χρεώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι:

α. σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης,

β. απόφαση ένταξης στο Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου

γ. απόφαση ανάθεσης υπόθεσης στον Εισηγητή - Βοηθό Χειριστή Ασύλου, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου (ανά υπόθεση ή συγκεντρωτικά)

δ. συγκεντρωτικός κατάλογος υποθέσεων, οι οποίες έχουν ανατεθεί και διεκπεραιωθεί ανά μήνα, με τον οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του ανώτατου ορίου του άρθρου 3, υπογεγραμμένος από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου,

ε. τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις υποθέσεις που αναφέρονται στον κατάλογο,

στ. ατομική βεβαίωση εκτέλεσης για τις υποθέσεις του καταλόγου, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου,

ζ. κατάσταση πληρωμής της δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στη οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) όλα τα τιμολόγια της περίπτωσης ε του παρόντος ii) ο Φορέας/Ειδικός Φορέας/Α.Λ.Ε., του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), v) το δικαιούμενο ποσό, vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος, νii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, η. βεβαίωση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού,

θ. φορολογική ενημερότητα και ι. ασφαλιστική ενημερότητα.

3. Σε περίπτωση που ο βοηθός εισηγητή δεν παρίσταται κατά τη διενέργεια της συνέντευξης δε θα καταβάλλεται η αμοιβή του άρθρου 3.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις βοηθών εισηγητών

1. Οι βοηθοί εισηγητές, δεσμεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι βοηθοί εισηγητές υποχρεούνται να συμμετέχουν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο,Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ.α.) με σκοπό τη διαρκή τους επιμόρφωση και ενημέρωση σε ζητήματα δικαίου διεθνούς προστασίας.

3. Ο βοηθός εισηγητής, μέλος του Μητρώου, υποχρεούται να αναλαμβάνει και να ανταποκρίνεται με τη δέουσα επιμέλεια σε εκάστη ανατιθέμενη υπόθεση. Σε περίπτωση που εισηγητής - μέλος του Μητρώου δεν ανταποκρίνεται με επιμέλεια στις ανατιθέμενες υποθέσεις ή αρνείται ή κωλύεται για λόγους που δε συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου διαγράφεται από το Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Οι εισηγητές παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μέχρι την διαγραφή τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και υπό την επιφύλαξη επάρκειας των απαραίτητων πόρων.

5. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου, κατόπιν αίτησης του δικηγόρου, δύναται να αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών του για χρονικό διάστημα που δε δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι εξ αιτίας των οποίων ο δικηγόρος δε δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του. Στην περίπτωση αυτή , για το χρονικό διάστημα της αναστολής οι υποθέσεις ανατίθενται σε άλλο βοηθό εισηγητή.

Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
Η Διαμεσολάβηση
send