logo-print

Νέα υπουργική απόφαση για τον τρόπο διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων (ΦΕΚ)

04/03/2021

04/03/2021

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 838/03.03.2021) η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον τρόπο διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο 1

1. Ο διαγωνισμός των υποψηφίων συμβολαιογράφων είναι πανελλήνιος και προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους με βάση τις κενές θέσεις που υφίστανται 10 ημέρες πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένα μήνα τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως του διαγωνισμού. Περίληψη της προκηρύξεως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις αφενός ως προς τον αριθμό αφετέρου ως προς το είδος.

2. Ο διαγωνισμός διενεργείται:

Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.

Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης.

Άρθρο 2

Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και να προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 3

Η κατά την παρ. 4β του άρθρου 25 Τριμελής Οργανωτική Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων ως Πρόεδρο αυτής, έναν Εισαγγελέα Εφετών και έναν Συμβολαιογράφο με τους αναπληρωτές τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εφετείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η ανωτέρω Επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την παραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα των δεκτών υποψηφίων ανά ειρηνοδικειακή περιφέρεια, τον οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εφετείου το αργότερο 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας.

Η Επιτροπή ορίζει επίσης το οίκημα όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός με απόφασή της, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εφετείου το αργότερο 48 ώρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και αποστέλλεται με το ταχύτερο μέσο προς την Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων που εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίσει ως επιτηρητές υπαλλήλους των δικαστικών υπηρεσιών της έδρας των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Η Πενταμελής Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από έναν Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, ένα Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν Εισαγγελέα Εφετών, έναν Καθηγητή Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου με τους αναπληρωτές τους κατά τις κείμενες διατάξεις. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμήματος Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων με τον αναπληρωτή του.

Η Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της καθορίζει το πρόγραμμα του διαγωνισμού και τη γνωστοποιεί στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών με το ταχύτερο δυνατό μέσο, οι οποίοι υποχρεούνται να την αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του οικείου Εφετείου.

Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους υποψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προτείνουν πέντε (5) θέματα ο καθένας για κάθε μάθημα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Η Κεντρική Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίασή της, προβαίνει σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται να συμπληρώσει και, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, να απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών. Για τον σκοπό αυτόν η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται δύο και ήμισυ τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε για την έναρξη της γραπτής διαδικασίας σε κάθε εξεταστέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα μη κληρωθέντα θέματα καταστρέφονται, συντασσομένου υπό της Κεντρικής Επιτροπής σχετικού πρακτικού.

Τα θέματα που κληρώθηκαν, όπως αυτά τελικώς διατυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή, αποστέλλονται τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι με ευθύνη τους φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διανεμηθούν στους εξεταζόμενους. Εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις και καθορίζει σε εικοσάβαθμη κλίμακα τις μονάδες αξιολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα και τυχόν υποερώτημα των θεωρητικών θεμάτων, υποχρεωτικές για τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται αμέσως στις ομάδες βαθμολόγησης της παρ. 4γ του άρθρου 25.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ