logo-print

Νέες ρυθμίσεις στον Κώδικα Ιθαγένειας (νομοσχέδιο)

19/11/2019

22/11/2019

Black Friday Books
Black Friday Books

Νέες ρυθμίσεις για ζητήματα ιθαγένειας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τα άρθρα 26, 27 και 28 ρυθμίζονται θέματα Ιθαγένειας και συγκεκριμένα:

Επανέρχεται η εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας στην αρμοδιότητα των τριμελών διοικητικών εφετείων, στα οποία είχε μεταφερθεί ήδη από το 2010 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3900/2010.

Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία δεδομένου ότι τα ζητήματα ιθαγένειας ρυθμίζονται από κανόνες δικαίου αυξημένης πολυπλοκότητας και άπτονται ζητημάτων ιδιαιτέρως σημαντικών που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον συναρτώνται δε άμεσα με σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα εκδίκασης των υποθέσεων αυτών που αφορούν στη κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας δεν είναι θεμιτό να μεταφέρεται στην ίδια βαθμίδα δικαστικής δικαιοδοσίας και να εξομοιώνεται η εξέταση ζητημάτων μείζονος σημασίας με την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή εν γένει της νομοθεσίας περί αλλοδαπών που άπτονται της νομιμότητας διαμονής στη χώρα

Επανέρχεται η υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων που διαπιστώνουν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, με οποιαδήποτε νομική βάση κτήσης, στο πλαίσιο διασφάλισης της απαιτούμενης διαφάνειας λόγω της δημοσιότητας αυτών όπως ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Με τη παράγραφο 3 επαναδιατυπώνεται η πρόβλεψη για αποστολή στατιστικών στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας και προβλέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης από το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας του ΟΠΣ «Ιθαγένεια» από τους πιστοποιημένους χρήστες αυτού.

Παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση στο προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διενέργειας της ορκωμοσίας των αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση του.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ορκωμοσία των ενδιαφερομένων και επιταχύνεται συνολικά η διαδικασία ολοκλήρωσης της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Προσδιορίζεται ως τυπική προϋπόθεση υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αυτή την κατηγορία των αιτούντων η νόμιμη διαμονή στη χώρα, όπως άλλωστε προβλέπεται και για όλους τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια με τις λοιπές διατάξεις περί πολιτογράφησης ανεξαρτήτως της ελληνικής ή μη καταγωγής τους.

Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα διαμονής για τη συγκεκριμένη αυτή κατηγορία δικαιούχων που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και καταθέτουν σχετικό αίτημα έχει από το έτος 2001 διασφαλιστεί με ρητή διάταξη νόμου (άρθρο 76 παρ. 6 ν. 2910/2001) με βάση την οποία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής βεβαίωσης εξάμηνης διάρκειας η οποία επέχει θέση άδειας διαμονής και εργασίας και ανανεώνεται για ισόχρονα διαστήματα έως την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για όσους δεν είναι κάτοχοι της προαναφερόμενης βεβαίωσης η νομιμότητα διαμονής αποδεικνύεται από την κατοχή οποιουδήποτε έγκυρου τίτλου διαμονής με βάση τον οποίο τακτοποιείται το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα.

Τέλος, με το προτεινόμενο για κατάργηση άρθρο 31 του ν.4604/2019 o νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα με βαριά αναπηρία τέκνα στα οποία έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας εντάσσοντας τα τέκνα αυτά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν.4332/2015 για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, με βάση τις ισχύουσες, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, προϋποθέσεις.

Όμως στη προκειμένη περίπτωση οι υπηρεσίες εξειδικευμένης περίθαλψης και οι παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στη σχετική διάταξη δεν συνιστούν εκπαιδευτικές υπηρεσίες μόνιμου και σταθερού χαρακτήρα που παρέχονται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα κατά την έννοια που ο νομοθέτης τις έχει προσδιορίσει στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και κατά συνέπεια είναι ασύμβατες με το περιεχόμενο του νόμου αυτού στον οποίο και έχει προστεθεί, η προτεινόμενη προς κατάργηση, διάταξη, βασική προϋπόθεση εφαρμογής του οποίου αποτελεί η έννοια της συνεχούς και επιτυχούς φοίτησης.

Εξάλλου σημειώνεται ότι για τα ανήλικα τέκνα με αναπηρία που έχουν διαπιστωθεί οι ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες υφίσταται δυνατότητα ένταξης τους στις πιστοποιημένες σχολικές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια ένταξης τους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4332/2015. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι υφίσταται δυνατότητα αυτοδίκαιης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα αυτά τέκνα μέσω της πολιτογράφησης τουλάχιστον του ενός γονέα τους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, μπορείτε να συμμετέχετε στο opengov.gr

Εγκλήματα κατ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ