logo-print

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας (ν. 4738/2020 και Οδηγία 2019/1023)

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

04/05/2022

09/05/2022

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 12 ωρών στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, νομικούς συμβούλους, οικονομολόγους και συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Νέου Πτωχευτικού Δικαίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με τον ν. 4738/2020, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτού, αναμορφώνεται εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Ο νέος νόμος 4738/2020 ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)».

Στόχος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η ερμηνεία των διατάξεων και η ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Δικαίου. Η διδασκαλία θα είναι διαδραστική, θα υποβάλλονται ερωτήσεις και θα επιλύονται απορίες που θα διατυπώνονται από τους συμμετέχοντες. Θα παραδίδονται ασκήσεις και θα δίνονται ουσιώδεις κατευθύνσεις για την ορθή και λειτουργικά αποτελεσματική εφαρμογή των νέων διατάξεων που εισάγει ο ν. 4738/2020.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οριοθέτηση διαδικασιών αφερεγγυότητας. Πτώχευση ατομική, αναγκαστική εκτέλεση

2. Προληπτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας: α) για φυσικά πρόσωπα, β) για επιχειρήσεις

3. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, μέσω της οριστικής απαλλαγής

4. Διαδικασία της πτωχεύσεως προσαρμοσμένη στην περιουσία και στις οικονομικές δυνατότητες του υποχρέου

5. Διαδικασία κηρύξεως της πτωχεύσεως

6. Συνέπειες ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, ικανοποίηση πιστωτών. Διατήρηση της προνομιακής μεταχείρισης ορισμένων πιστωτών

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 12 ώρες συνολικά (4 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία), σε τέσσερα συνεχόμενα Σάββατα, στις 14/5, 21/5, 28/5 & 4/6/2022, από τις 10:00-13:00.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τη διδάσκουσα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώστε συμμετοχή στο sakkoulas.gr

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 360 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 288 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online. Με το περας των μαθημάτων θα τους δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων που απέκτησαν μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με απευθείας αξιολόγηση.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

send